Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Samarin Antacid Mint

NaturläkemedelFörmånsstatus
Orkla Care

Tuggtablett
(Vit tablett med mintsmak)

Medel vid syrarelaterade symtom

ATC-kod: A02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedlet omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Samarin Antacid Mint

tuggtablett

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter användning av detta läkemedel.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Samarin Antacid Mint är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Samarin Antacid Mint
3. Hur du använder Samarin Antacid Mint
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Samarin Antacid Mint ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Samarin Antacid Mint är och vad det används för

 

Traditionellt använt vid halsbränna och sura uppstötningar.

Syraneutraliserande. Effekten inträder inom några minuter och kvarstår upp till 30 minuter.


2. Vad du behöver veta innan du använder Samarin Antacid Mint

Använd inte Samarin Antacid Mint

  • om du är allergisk mot något av innehållsämnena i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du har för hög halt av kalk i blodet (hyperkalcemi).

Varningar och försiktighet

Om du har nedsatt njurfunktion, ska du inte använda Samarin Antacid Mint utan att först rådgöra med läkare.

Barn

Rekommenderas inte till barn under 12 år.

Andra läkemedel och Samarin Antacid Mint

Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.


Intag av Samarin Antacid Mint kan påverka effekten av vissa andra läkemedel t ex. orsaka ett minskat upptag av järnpreparat, tetracykliner, ofloxacin, ciprofloxacin, norfloxacin, penicillamin, estramustin och gabapentin. Samarin Antacid Mint kan också minska upplösningen av ketokonazoltabletter i magsäcken. Därför bör Samarin Antacid Mint och dessa läkemedel inte tas samtidigt. Ytterligare interaktioner med läkemedel, naturläkemedel eller föda är inte studerat.

Graviditet och amning

Inga kända risker vid användning under graviditet och amning.


Körförmåga och användning av maskiner

Samarin Antacida Mint har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


Samarin Antacid Mint innehåller kalcium och magnesium

Detta läkemedel innehåller kalcium och magnesium. Därför är detta läkemedel inte lämpligt för personer med nedsatt njurfunktion.3. Hur du använder Samarin Antacid Mint

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.Rekommenderad dos för vuxna och barn över 12 år:

1-2 tuggtabletter vid behov, dock högst 12 tuggtabletter dagligen. Tabletterna bör tuggas väl.

Samarin Antacid Mint ska inte användas längre än 2 veckor i följd. Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras under denna tid.

Om du har tagit för stor mängd av Samarin Antacid Mint

Om du fått i dig för stor mängd av preparatet eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid Giftinformationscentralen, läkare eller sjukhus (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Samarin Antacid Mint orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Kontinuerlig användning av stora doser Samarin Antacid Mint kan leda till tillfällig förstoppning och diarré.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Samarin Antacid Mint ska förvaras

Förvaras vid högst 25ºC, i originalförpackningen. Fuktkänslig.


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • De aktiva substanserna är magnesiumhydroxid 250 mg, kalciumkarbonat 150 mg och magnesiumkarbonat 100 mg.

  • Övriga innehållsämnen är gelatin, magnesiumstearat, kroskarmellosnatrium, mannitol och pepparmyntarom.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tuggtabletten är vit.


Förpackningsstorlekar:

Blister i en kartong (20 st, 24 st)

Plastburk (25 st)


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Orkla Care AB

Box 1336

171 26 Solna

Tel: 010-142 64 00


Tillverkare

Orkla Care AS

Vassingerödvej 3-7

DK-3540 Lynge

Danmark


Denna bipacksedel ändrades senast 2017-03-09.

Hitta direkt i texten
Av