FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Cyklo-f®

Viatris

Filmdragerad tablett 500 mg
(vit, kapselformad, med skåra och prägling, CY inom bågar över och under, 8,1 x 18,3 mm)

Fibrinolyshämmare

Aktiv substans:
ATC-kod: B02AA02
Läkemedel från Viatris omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Cyklo-f

500 mg filmdragerade tabletter
tranexamsyra

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Cyklo-f  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Cyklo-f
3. Hur du tar Cyklo-f
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Cyklo-f ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Cyklo-f  är och vad det används för

 

Cyklo-f används vid rikliga menstruationer.

Cyklo-f är ett blödningshämmande medel. Det innehåller tranexamsyra, som hindrar effekten av det enzym som löser upp levrat blod (koagel). Detta leder till mindre blodförlust och att snabbare läkningsprocess återfås.


Tranexamsyra som finns i Cyklo-f kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Cyklo-f

Använd inte Cyklo-f

Observera att Cyklo-f endast får användas om Du har regelbundna, rikliga menstruationer. För att Du ska känna Dig säker på detta innan Du startar behandlingen skall Du ha svarat ja på båda frågorna som följer:


 1. Är Dina menstruationer regelbundna, dvs. uppträder med 21- 35 dagars mellanrum?

 2. Behöver du när menstruationen är som rikligast, använda dubbla sanitetsskydd, binda och tampong samtidigt eller dubbla bindor för att förhindra genomblödning, alternativt byta sanitetsskydd besvärande ofta?


Ta inte Cyklo-f

 • Om du behandlas för blodpropp t ex i benen, lungorna eller hjärnan

 • Om du har kraftigt nedsatt njurfunktion

 • Om du tidigare har haft kramper

 • Om du är allergisk mot tranexamsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Cyklo-f om du har någon av följande:

 • Oregelbundna menstruationer

 • Tidigare haft blodpropp samt om blodpropp förekommit hos föräldrar och/eller syskon

 • Blod i urinen (mellan menstruationsperioder)


Rikliga menstruationer kan bero på sjukdomar i livmodern, som t.ex. muskelknutor eller polyper. Om dessa åtgärdas försvinner oftast den rikliga menstruationen. Om du känner dig osäker bör du kontakta Din gynekolog.


Fortsatta gynekologiska hälsokontroller rekommenderas.

Barn och ungdomar

Om du är under 15 år bör du rådfråga läkare före behandling.

Graviditet och amning

Cyklo-f ska användas vid regelbundna rikliga menstruationer och är inte avsett för bruk under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Biverkningar som kan påverka förmågan att köra bil och använda maskiner har rapporterats. Om du upplever yrsel eller synstörningar bör du inte köra eller använda maskiner till dess att symptomen gått över.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Cyklo-f

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare om du är osäker.


Behandlingen ska påbörjas först då den egentliga menstruationen inträder. Tag 2 tabletter 3 gånger dagligen så länge behov finns, dock högst under 4 dagar. Vid mycket rikliga menstruationer kan dosen höjas. Använd dock inte mer än 8 tabletter per dygn. Annan dosering kan ordineras av läkare. Om effekt (minskad blödning) inte uppnåtts redan efter första dagen, avbryt behandlingen och rådgör med läkare.

Om du har tagit för stor mängd av Cyklo-f

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Tecken på en överdos kan vara yrsel, huvudvärk, blodtrycksfall och kramper.

Om du har glömt att ta Cyklo-f

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer): Illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor, huvudvärk och yrsel. Dessa biverkningar är dock oftast av lindrig och övergående karaktär.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):
Allergiska hudreaktioner.


Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): Enstaka fall av blodproppar, förändringar i färgseendet eller andra synrubbningar, krampanfall.


Om Cyklo-f inte har tillräcklig effekt eller om du inte tål Cyklo-f finns det andra metoder för att behandla riklig menstruation. Kontakta gynekolog som kan ge information om dessa metoder.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Cyklo-f ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är: tranexamsyra. En tablett innehåller 500 mg tranexamsyra.

 • Övriga innehållsämnen är:
  Tablettkärna:
  Mikrokristallin cellulosa, hyprolos, talk, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, povidon
  Dragering: Metakrylatcopolymer, titandioxid (E171), talk, magnesiumstearat, makrogol 8000, vanillin.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Kartong innehållande 18 eller 20 tabletter i blisterförpackning.

Tabletterna är vita kapselformade, präglade med en skåra och med CY inom bågar över och under.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Viatris AB

Box 23033

104 35 Stockholm


Tillverkare:

Madaus GmbH

51101 Köln

Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast 2022-05-07

Hitta direkt i texten
Av