Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Kalcidon®

Förmånsstatus
Abigo

Tuggtablett 250 mg
Avregistreringsdatum: 2019-01-01 (Tillhandahålls ej) (Vit till svagt gråfläckig, svagt kupad med smak av pepparmint.)

Kalciumpreparat

Aktiv substans:
ATC-kod: A12AA04
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel
BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Kalcidon

250 mg tuggtabletter
kalciumkarbonat

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Kalcidon måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Kalcidon är och vad det används för
2. Innan du använder Kalcidon
3. Hur du använder Kalcidon
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Kalcidon ska förvaras
6. Övriga upplysningar

1. VAD KALCIDON ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

 

Kalcidon används vid ökat kalciumbehov under uppväxtåren, vid graviditet och amning samt hos vuxna och äldre. Om kosten inte täcker detta behov bör extra kalcium tillföras. Kan även ordineras av läkare som behandling vid benskörhet. Kalcidon kan även skrivas ut av läkare på recept för att användas som fosfatbindare till patienter med stora mängder fosfat i blodet.


2. INNAN DU ANVÄNDER KALCIDON

Använd inte Kalcidon

· om du är allergisk (överkänslig) mot den aktiva substansen eller mot något av övriga innehållsämnen i Kalcidon.

· om du har ökad mängd kalcium i blod eller urin eller ökad produktion av bisköldkörtelhormon.

· om du har njursten.

Var särskilt försiktig med Kalcidon

· om du lider av nedsatt njurfunktion eller har haft njursten. Vid otillräcklig njurfunktion får tabletterna endast ges under kontrollerade former.

· om du tar höga doser av kalcium och använder preparat som innehåller vitamin D. Vid högdosbehandling bör kalciumhalten i blodet kontrolleras regelbundet. Rådgör med din läkare.

· om du tar höga doser av kalcium och även använder syrabindande medel. Rådgör med din läkare.

·om du inte tål vissa sockerarter. Du bör då kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Kalcidon kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel:

· Bisfosfonater (mot benskörhet) bör tas minst 3 timmar före Kalcidon.

· Natriumfluorid (mot karies) bör tas minst 3 timmar före Kalcidon.

· Sköldkörtelhormonpreparat, t ex Levaxin, bör tas minst 4 timmar före eller efter intag av Kalcidon. Kalcidon kan minska effekten av sköldkörtelhormonpreparat.

· Antibiotika av kinolontyp och tetracykliner ska tas 2 timmar före eller 6 timmar efter intag av Kalcidon. Kalcidon kan försämra effekten av dessa antibiotika.

· Urindrivande läkemedel (tiaziddiuretika) kan påverka eller påverkas av Kalcidon.

· Hjärtglykosider kan påverka eller påverkas av Kalcidon.

· Kortisonpreparat. Dosen kan behöva justeras. Rådgör med din läkare.

Intag av Kalcidon med mat och dryck

Effekten av Kalcidon kan påverkas av livsmedel som innehåller oxalsyra (t ex i spenat och rabarber) och fytinsyra (t ex i fullkornsflingor). Du bör vänta minst två timmar efter att du har ätit mat med högt innehåll av oxalsyra eller fytinsyra innan du tar Kalcidon.

Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Lämpligt dagligt intag för gravida och ammande kvinnor är normalt 1000-1300 mg kalcium. Under graviditet bör det dagliga intaget inte överstiga 1500 mg kalcium (via föda och kalciumtillskott). Om du är gravid kan du ta Kalcidon om du har brist på kalcium.

Kalcium passerar över i modersmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Kalcidon har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Viktig information om några innehållsämnen i Kalcidon

Kalcidon innehåller sorbitol och maltitolsirap. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta läkare innan du tar denna medicin.


3. HUR DU ANVÄNDER KALCIDON

 

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vid kalkbrist och benskörhet: 1 tablett 1– 4 gånger dagligen eller vid behov 2 tabletter 3 gånger dagligen.

Vid stora mängder fosfat i blodet (hyperfosfatemi): Dosen skall bestämmas av läkare, som anpassar den individuellt för patienten.

Tabletterna tas i samband med måltid. Tabletterna är avsedda att tuggas men kan även smälta i munnen eller sväljas hela.

Om du använt för stor mängd av Kalcidon

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Kalcidon orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 patient av 100):

Ökad mängd kalcium i blodet (kan påverka njurfunktionen).

Ökad mängd kalcium i urinen.

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 patient av 1000):

Förstoppning, gasbildning, illamående, buksmärtor och diarré samt klåda, utslag och nässelutslag.

Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 patient av 10 000:

Mjölk-alkali syndrom (om överdrivna mängder kalcium har intagits). Symptom är urinträngningar, huvudvärk, aptitlöshet, illamående eller kräkningar, onormal trötthet eller svaghet, tillsammans med ökad mängd kalcium i blodet och nedsatt njurfunktion.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR KALCIDON SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

 

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är kalciumkarbonat motsvarande 250 mg kalcium per tablett.

Övriga innehållsämnen är xylitol 295 mg, sorbitol 130 mg, maltitolsirap 63 mg, kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat, povidon, natriumstärkelseglykollat, smakämne (pepparmint).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tabletten är vit till svagt gråfläckig, svagt kupad med smak av pepparmint.

Förpackningsstorlekar: 100 st och 250 st i plastburk (HDPE).


Innehavare av godkännande för försäljning

Abigo Medical AB

Ekonomivägen 5

436 33 Askim

Tel: 031- 748 49 50

pharma@abigo.se


Denna bipacksedel godkändes senast den 2009-10-29

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av