Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Samarin Persikacitron

NaturläkemedelFörmånsstatus
Orkla Care

Pulver till oral lösning i dospåse
(Vitt pulver med fruktsmak)

Antacida med natriumbikarbonat

Aktiv substans:
ATC-kod: A02AH
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedlet omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Samarin Persika Citron

pulver till oral lösning, dospåse
Natriumbikarbonat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda Samarin Persika Citron. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid läkemedlet enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisning från din läkare.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonal om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Det gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Kontinuerlig behandling bör begränsas till 2 veckor. Du bör tala med en läkare om symtomen försämras eller inte förbättras under denna tid.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Samarin Persika Citron är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Samarin Persika Citron
3. Hur du tar Samarin Persika Citron
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Samarin Persika Citron ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Samarin Persika Citron är och vad det används för

 

Traditionellt använt vid halsbränna och sura uppstötningar.


Samarin Persika Citron innehåller natriumbikarbonat, som har en syraneutraliserande effekt i magsäcken.


2. Vad du behöver veta innan du tar Samarin Persika Citron

Ta inte Samarin Persika Citron

  • om du är allergisk mot natriumbikarbonat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du har nedsatt njurfunktion.

Barn och ungdomar

Samarin Persika Citron rekommenderas inte till barn under 12 år.

Andra läkemedel och Samarin Persika Citron

Intag av Samarin Persika Citron kan påverka effekten av vissa andra läkemedel t ex. vissa antibiotika (tetracykliner), ketokonazoltabletter och gabapentintabletter. Därför bör inte Samarin Persika Citron och dessa läkemedel intas samtidigt. Andra eventuella interaktioner med läkemedel, naturläkemedel eller föda är inte studerade.


Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Inga kända risker vid användning under graviditet och amning.

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

Körförmåga och användning av maskiner

Samarin Persika Citron har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Viktig information om något innehållsämne i Samarin Persika Citron

P g a sitt natriuminnehåll är denna produkt inte lämplig för personer som ordinerats saltfattig kost.


3. Hur du tar Samarin Persika Citron

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vuxna, äldre och barn över 12 år:

1 dospåse vid behov, dock högst 4 gånger dagligen. Töm påsens innehåll i ett glas vatten. Rör om med sked och låt drycken brusa färdigt. Kontinuerlig användning begränsas till 2 veckor. Du bör tala med läkare om symtomen försämras eller inte förbättras under denna tid.


Rekommenderas ej till barn under 12 år.

Om du har tagit för stor mängd av Samarin Persika Citron

Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Samarin Persika Citron orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Innehållet av tartrat kan i sällsynta fall verka milt laxerande.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Samarin Persika Citron ska förvaras

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen (efter Utg. dat.). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemdedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är natriumbikarbonat. Varje dospåse innehåller 2,09 g natriumbikarbonat.

  • Övriga innehållsämnen är citronsyra, natriumkarbonat, kaliumnatriumtartrat, persikosmakämne, citronsmakämne, kiseldioxid och natriumsackarinat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vitt pulver (till oral lösning) i dospåsar.

Varje förpackning (kartong) innehåller 18 dospåsar.

Innehavare av godkännande för försäljning

Orkla Care AB

Box 1336

171 26 Solna

Tel: 010-142 64 00


Tillverkare

Orkla Care AS

Vassingerödvej 3-7

DK-3540 Lynge

Danmark


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-05-13

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets hemsida.

Hitta direkt i texten
Av