FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Samarin

Orkla Care

Pulver till oral lösning i dospåse
(Vitt pulver)

Antacida med natriumbikarbonat

Aktiv substans:
ATC-kod: A02AH
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedlet omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Samarin

pulver till oral lösning, dospåse
natriumbikarbonat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonal om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Det gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2 veckor.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Samarin är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Samarin
3. Hur du tar Samarin
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Samarin ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Samarin är och vad det används för

 

Traditionellt använt vid halsbränna och sura uppstötningar.


Samarin innehåller natriumbikarbonat, som har en syraneutraliserande effekt i magsäcken.


2. Vad du behöver veta innan du tar Samarin

Ta inte Samarin

  • om du är allergisk mot natriumbikarbonat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du har nedsatt njurfunktion.

Barn och ungdomar

Samarin rekommenderas inte till barn under 12 år.

Andra läkemedel och Samarin

Intag av Samarin kan påverka effekten av vissa andra läkemedel t ex. vissa antibiotika (tetracykliner), ketokonazoltabletter och gabapentintabletter. Därför bör inte Samarin och dessa läkemedel intas samtidigt. Andra eventuella interaktioner med läkemedel, naturläkemedel eller föda är inte studerade.


Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Inga kända risker vid användning under graviditet och amning.

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

Körförmåga och användning av maskiner

Samarin har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Samarin innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller 639 mg natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt) per dospåse.

Högsta rekommenderad daglig dos av detta läkemedel innehåller 2 556 mg natrium. Detta motsvarar 128 % av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium.

Rådgör med läkare eller apotekspersonal om du har behov av Samarin dagligen under en längre period, särskilt om du har ordinerats saltfattig (natriumfattig) kost.


3. Hur du tar Samarin


Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vuxna, äldre och barn över 12 år:

1 dospåse vid behov, dock högst 4 gånger dagligen. Töm påsens innehåll i ett glas vatten. Rör om med sked och låt drycken brusa färdigt. Kontinuerlig användning begränsas till 2 veckor. Du bör tala med läkare om symtomen försämras eller inte förbättras under denna tid.


Rekommenderas ej till barn under 12 år.

Om du har tagit för stor mängd av Samarin

Om du har fått i dig för stor mängd Samarin eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Innehållet av tartrat kan i sällsynta fall verka milt laxerande.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Samarin ska förvaras

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är natriumbikarbonat. Varje dospåse innehåller 2,13 g natriumbikarbonat.

  • Övriga innehållsämnen är citronsyra, natriumkarbonat, kaliumnatriumtartrat och kiseldioxid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vitt pulver (till oral lösning) i dospåsar.

Varje förpackning (kartong) innehåller 6, 18 eller 36 dospåsar .


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Orkla Care A/S

Industrigrenen 10

2635 Ishøj

Danmark


Lokal företrädare

Orkla Care Sweden AB

Box 1336

171 26 Solna

Tel.: 010-142 64 00

E-mail: medinfo@orkla.com


Tillverkare

Orkla Care A/S

Vassingerödvej 3-7

3540 Lynge

Danmark


Denna bipacksedel ändrades senast 2024-03-21

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets hemsida.

Hitta direkt i texten
Av