Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Vexol

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Alcon Nordic

Ögondroppar, suspension 10 mg/ml
Avregistreringsdatum: 2016-12-31 (Tillhandahålls ej) (Vit till benvit suspension)

Glukokortikoid

Aktiv substans:
ATC-kod: S01BA13
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel
Bipacksedel: Information till användaren

Vexol

10 mg/ml ögondroppar, suspension
rimexolon

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Vexol är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Vexol
3. Hur du använder Vexol
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Vexol ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Vexol är och vad det används för

 


Vexol tillhör en grupp läkemedel som kallas kortikosteroider.


Det används för att förebygga eller behandla ögoninflammation efter ögonkirurgi och för att behandla inflammationer på ögats yta och den främre delen av ögats insida (främre segmentet).


Det hjälper till att lindra symtomen på inflammation, t.ex. röda ögon, smärta och svullnad.


2. Vad du behöver veta innan du använder Vexol

Använd inte Vexol

- om du har någon typ av infektion i ögat som inte behandlas. Användning av steroider kan förvärra infektioner.

- om du har röda ögon som inte har blivit undersökta av läkare.

- om du är allergisk mot rimexolon eller något annat innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6.)


Rådfråga din läkare.


Vexol är inte avsett att användas till BARN.

Var särskilt försiktig

- om du har en sjukdom som gör att vävnaderna i ögat blir tunnare, t.ex. reumatoid artrit, Fuchs dystrofi eller efter en hornhinnetransplantation. Steroider kan förvärra förtunningen och eventuellt orsaka perforering.

- Om du är diabetiker, har glaukom i familjen, eller är mycket närsynt bör du rådfråga läkare. Risken för att utveckla ett förhöjt tryck i ögat och/eller grå starr är högre hos känsliga patienter som använder steroider.

- Steroider som appliceras i ögat kan försena läkningen av såret i ögat. Det är också känt att NSAID-medel (icke-steroida antiinflammatoriska medel [en typ av smärtstillande medel]) som används lokalt i ögat saktar ned eller fördröjer läkning. Samtidig användning av lokala NSAID-medel och lokala steroider kan öka risken för läkningsproblem.


Du kanske kan använda Vexol ändå, men diskutera det först med läkare.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller kan bli gravid eller om du ammar ett barn måste du tala med läkaren innan du använder Vexol.

Körförmåga och användning av maskiner

Om din syn blir dimmig eller påverkas på något annat sätt av att du använder Vexol bör du inte köra bil eller hantera maskiner förrän denna effekt upphört.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Andra läkemedel och Vexol

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


Tala om för läkare om du använder NSAID-medel i ögonen. Samtidig användning av steroider i ögonen och NSAID-medel i ögonen kan förvärra läkningsproblem i hornhinnan.


Om du använder andra ögonläkemedel, vänta minst fem minuter mellan användningen av Vexol och andra ögonläkemedel. Ögonsalvor ska användas sist.


Viktig information om du använder kontaktlinser

Du ska inte använda kontaktlinser medan du behandlas för en ögoninflammation eftersom det kan förvärra tillståndet.


Använd inte dropparna medan du bär kontaktlinser. Vänta minst 15 minuter efter användning innan du sätter in linserna igen. Det finns ett konserveringsmedel i Vexol (bensalkoniumklorid) som kan missfärga mjuka kontaktlinser och orsaka ögonirritation.


3. Hur du använder Vexol


Vanlig dos

Detta beror på orsaken till användningen.


Inflammation (rött och smärtande öga)

Applicera en droppe i det påverkade ögat fyra gånger dagligen eller oftare, om läkaren har ordinerat det.


Inflammation inne i ögat (uveit)

1:a veckan – Applicera en droppe i det påverkade ögat en gång i timmen medan du är vaken.

2:a veckan – Applicera en droppe varannan timme medan du är vaken.

3:e veckan – Applicera en droppe fyra gånger dagligen.

4:e veckan – Applicera en droppe två gånger dagligen under de första fyra dagarna och sedan en droppe en gång dagligen under de sista tre dagarna.


Inflammation efter ögonoperation

Applicera en droppe i det påverkade ögat fyra gånger dagligen med början 24 timmar efter operationen och fortsätt sedan under de kommande två veckorna.


Ej avsett för användning till BARN.


Ta av den lösa kragen från locket när du öppnar flaskan första gången.


Använd alltid Vexol enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Bruksanvisning

• Tvätta händerna innan du börjar.

• Skaka flaskan noga.

• Vrid av flasklocket.

• Håll flaskan mellan tummen och fingrarna med droppspetsen nedåt.

• Luta huvudet bakåt.

• Dra ned det undre ögonlocket med ett finger tills det bildas en ficka mellan ögonlocket och ögat. Här ska droppen placeras (bild 1).


1. 1


• Håll flaskans droppspets nära ögat. Gör detta framför en spegel om det underlättar.

• Undvik att röra vid ögat eller ögonlocket, omgivande områden eller andra ytor med droppspetsen. Då kan dropparna bli infekterade.

• Tryck försiktigt på flaskans botten för att frigöra en droppe i taget (bild 2).


2. 2


• Undvik att klämma på flaskan, det behövs bara ett lätt tryck på bottnen.

• Om du använder droppar i båda ögonen upprepar du momenten för det andra ögat. Sätt tillbaka flasklocket omedelbart efter användning och skruva åt det ordentligt.

• Om en droppe missar ögat gör du ett nytt försök.


Om du har glömt att använda Vexol ska du använda det så snart du kommer ihåg det. Om det nästan är dags för nästa dos kan du emellertid hoppa över den missade dosen och återgå till det normala doseringsschemat. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du har använt för stor mängd av Vexol kan det sköljas bort med ljummet vatten.


Om du slutar att använda Vexol

Inflammationen kan blossa upp om behandlingen avslutas för tidigt. Sluta inte plötsligt att använda produkten utan att först ha rådgjort med läkare. Läkaren kanske vill minska mängden du använder gradvis för att minska risken för biverkningar.


Om du har ytterligare frågor om användningen av Vexol, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan Vexol orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


• Du kan få några eller alla av följande biverkningar i ditt öga (dina ögon):


Vanliga (förekommer hos 1 till 10 användare av 100): dimsyn, utsöndring av sekret, obehag


Mindre vanliga (förekommer hos 1 till 10 användare av 1 000): rodnad i ögat eller på insidan av ögonlocket, smärta, klåda, torra ögon, svullna ögon, ökad tårproduktion, missfärgning av ögat, irritation i ögat, allvarliga infektioner, förhöjt tryck i ögat, inflammation i ögats yta eller andra störningar.


Sällsynta (förekommer hos 1 till 10 användare av 10 000): svullnad längst bak i ögat, svullet ögonlock, ljuskänslighet, krustabildning på ögonlocken, ärrbildning eller andra störningar.


Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): synnedsättning.


• Du kan även uppleva reaktioner i andra delar av kroppen såsom:


Mindre vanliga (förekommer hos 1 till 10 användare av 1 000): huvudvärk, lågt blodtryck, rinnande näsa, inflammerad hals eller ont i halsen, dålig eller ovanlig smak i munnen.


Sällsynta (förekommer hos 1 till 10 användare av 10 000): allergi, lågt blodtryck, rinnande näsa.


Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): bröstsmärta.


Om Vexol används under lång tid kan detta leda till att trycket ökar inuti ögat eller till att det bildas katarakter (grå starr), av vilka båda kan leda till nedsatt syn. Det kan även leda till infektioner, eftersom din naturliga motståndskraft mot dessa är nedsatt.

Risken för förhöjt tryck inne i ögat på grund av Vexol kan vara större hos barn och kan uppkomma tidigare än hos vuxna. Vexol är inte godkänt för användning till barn.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Vexol ska förvaras

• Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

• Förvaras vid högst 30 ºC. Får ej frysas.

• Sluta att använda flaskan när det har gått fyra veckor sedan den öppnades för att förhindra infektioner.

• Används före utgångsdatum som anges på flaskan och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

• Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

• Ge inte läkemedlet till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

• Den aktiva substansen är rimexolon. En ml suspension innehåller 10 mg rimexolon.

• Övriga innehållsämnen är bensalkoniumklorid, mannitol (E421), karbomer, polysorbat 80 (E433), dinatriumedetat, natriumklorid, saltsyra och/eller natriumhydroxid (för pH-reglering) och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vexol är en vit till benvit suspension som tillhandahålls i en förpackning med en plastflaska som innehåller 3 ml, 5 ml eller 10 ml med ett skruvlock.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Alcon Laboratories (UK) Ltd.

Frimley Business Park, Frimley, Camberley, Surrey, GU16 7SR, Storbritannien.


Tillverkare

S.A. Alcon-Couvreur N.V.

Rijksweg 14, 2870 Puurs, Belgien.


Alcon Cusi S.A.

Camil Fabra 58, 08320 El Masnou, Barcelona, Spanien.


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Finland, Grekland, Irland, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Österrike: Vexol.


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-06-14

Hitta direkt i texten
Av