FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Imigran®

GlaxoSmithKline

Nässpray, lösning 20 mg
(klar ljusgul till mörkgul vätska)

Medel mot migrän

Aktiv substans:
ATC-kod: N02CC01
Läkemedel från GlaxoSmithKline omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad innebär restanmält läkemedel?
Information om restanmält läkemedel
Samtliga förpackningar av Imigran® Nässpray, lösning 20 mg är restanmälda hos Läkemedelsverket. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.

Kontakta ditt apotek eller din läkare om du har frågor.

Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket

Endosbehållare 6 x 1 dos(er) (vnr 411918)
Utbytbara läkemedel.
Utbytbara läkemedel med jämförbara förpackningar enligt TLV.
Startdatum: 2024-05-14
Prognos för slutdatum: 2024-05-31
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Imigran

10 mg och 20 mg nässpray
sumatriptan

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Imigran nässpray är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Imigran nässpray
3. Hur du använder Imigran nässpray
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Imigran nässpray ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Imigran nässpray är och vad det används för

 

Varje Imigran nässpray innehåller en engångsdos av sumatriptan som tillhör en grupp läkemedel som kallas triptaner (kallas även 5-HT1-receptoragonister).


Imigran nässpray används för behandling av migrän.


Migränsymtomen orsakas troligen av en tillfällig vidgning av blodkärlen i huvudet. Imigran anses minska vidgningen av dessa blodkärl. Detta bidrar till att huvudvärken liksom andra migränsymtom såsom illamående, kräkningar samt känslighet för ljus och ljud försvinner.


2. Vad du behöver veta innan du använder Imigran nässpray

Använd inte Imigran:

 • Om du är allergisk mot sumatriptan eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • Om du har hjärtproblem, t ex förträngda blodkärl (ischemisk hjärtsjukdom), bröstsmärtor (kärlkramp/angina), eller tidigare har haft en hjärtattack.

 • Om du har problem med blodcirkulationen i benen som orsakar krampliknande smärta när du går (s.k. perifer kärlsjukdom).

 • Om du har haft en stroke (slaganfall) eller TIA (övergående cirkulationsstörning i hjärnan).

 • Om du har högt blodtryck. Du kan använda Imigran om du har behandlad mild blodtrycksförhöjning.

 • Om du har någon allvarlig leversjukdom.

 • Om du behandlas med andra läkemedel mot migrän som innehåller ergotamin eller ämnen som liknar ergotamin såsom metysergid eller någon annan triptan/5-HT1- receptoragonist (läkemedel som också används för att behandla migrän).

 • Om du behandlas med antidepressiva läkemedel av typ monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) eller om du har behandlats med något sådant läkemedel inom de senaste två veckorna.


Om något av ovanstående gäller dig:

→ Kontakta läkare och använd inte Imigran nässpray.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Imigran.


Om du har några ytterligare riskfaktorer

 • Om du är storrökare eller använder nikotinersättningsmedel och speciellt

 • om du är man över 40 år, eller

 • om du är kvinna och har passerat menstruationsåldern.

I mycket sällsynta fall har allvarliga hjärttillstånd uppträtt efter intag av Imigran trots att inga tecken på hjärtsjukdom har kunnat påvisas. Om någon av ovanstående riskfaktorer gäller dig kan det betyda att du har en större risk att utveckla hjärtsjukdom.

Tala om det för din läkare så att din hjärtfunktion kan kontrolleras före behandling med Imigran.


Om du tidigare har haft krampanfall eller om det finns andra faktorer som kan öka risken för krampanfall t ex hjärnskada eller alkoholism.

→ Tala om det för din läkare så att du kan kontrolleras oftare.


Om du har någon lever- eller njursjukdom


→ Tala om det för din läkare så att du kan kontrolleras oftare.


Om du är allergisk mot antibiotika av typ sulfonamider

I så fall kan du också vara allergisk mot Imigran. Om du vet att du är allergisk mot antibiotika men om du inte är säker på om det är sulfonamider:

→ Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du använder Imigran.


Om du använder antidepressiva läkemedel som kallas SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare) eller SNRI (serotonin-noradrenalinåterupptagshämmare)

→ Tala om det för din läkare eller apotekspersonal innan du använder Imigran. Se även avsnittet ”Andra läkemedel och Imigran”.


Om du använder Imigran ofta

Att använda Imigran alltför ofta kan förvärra din huvudvärk.

→ Tala om för din läkare om det gäller dig. Din läkare kan rekommendera dig att sluta använda Imigran.


Om du känner smärta eller trånghet i bröstet efter att du har använt Imigran.

Dessa symtom kan vara intensiva men de försvinner oftast snabbt. Om de inte försvinner snabbt eller om de förvärras:

→ Sök omedelbart medicinsk hjälp. I avsnitt 4 i denna bipacksedel finns mer information om dessa eventuella biverkningar.

Andra läkemedel och Imigran

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det inkluderar även naturläkemedel eller receptfria läkemedel.

Vissa läkemedel ska inte tas tillsammans med Imigran och andra kan orsaka biverkningar vid samtidig användning. Du måste tala om för din läkare om du använder


 • ergotamin, som också används för behandling av migrän, eller liknande läkemedel som metysergid (se avsnitt 2 ”Använd inte Imigran”). Använd inte Imigran samtidigt med dessa läkemedel. Du måste sluta ta dem minst 24 timmar innan du använder Imigran. Ta inte något läkemedel som innehåller ergotamin eller ämnen som liknar ergotamin förrän minst 6 timmar efter att du tagit Imigran.

 • annan triptan/5-HT1- receptoragonist (som t ex naratriptan, rizatriptan, zolmitriptan) som också används för behandling av migrän (se avsnitt 2 ”Använd inte Imigran”). Använd inte Imigran samtidigt med dessa läkemedel. Du måste sluta ta dem minst 24 timmar innan du använder Imigran. Ta inte något annat läkemedel som innehåller triptan/5-HT1- receptoragonist förrän minst 24 timmar efter att du tagit Imigran.

 • SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare) eller SNRI (serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare) som används vid behandling av depression. Användning av Imigran tillsammans med dessa läkemedel kan orsaka serotonergt syndrom (en samling av symtom som kan inkludera rastlöshet, förvirring, svettning, hallucinationer, ökade reflexer, muskelryckningar, darrningar, hjärtklappning och skakningar). Om du får dessa symtom tala genast om det för läkare.

 • MAO (monoaminoxidashämmare) som används vid behandling av depression. Använd inte Imigran om du har tagit sådana läkemedel under de senaste två veckorna.

 • johannesört (Hypericum perforatum). Vid samtidig användning av Imigran och naturläkemedel som innehåller johannesört kan biverkningar förekomma i ökad utsträckning.

Graviditet och amning

 • Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal, innan du använder detta läkemedel. Det finns bara begränsad information beträffande säkerheten för Imigran vid användning till gravida kvinnor, även om det inte finns några bevis på någon ökad risk för fosterskador fram till idag. Din läkare kommer att diskutera med dig huruvida du ska använda Imigran under graviditeten.

 • Du ska inte amma ditt barn under de närmaste 12 timmarna efter att du har använt Imigran. Bröstmjölk som pumpats ur under dessa 12 timmar ska inte ges till ditt barn utan kasseras.

Körförmåga och användning av maskiner

Både migränsymtomen och ditt läkemedel kan göra dig dåsig. Om du är påverkad ska du inte köra bil eller hantera maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Imigran nässpray


Imigran ska endast användas när migränattacken har börjat.

Använd inte Imigran för att försöka förebygga en attack.


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

En steg-för-steg-instruktion finns i slutet av bipacksedeln (avsnitt 6)


Hur mycket ska man använda


Vuxna 18 till 65 år

 • Vanlig dos för vuxna (18 till 65 år) är en spraydos Imigran 20 mg i bara en näsborre. Dock kan en spraydos Imigran 10 mg i en näsborre vara tillräcklig för vissa personer.

  Ta inte mer än 2 spraydoser under 24 timmar.


Ungdomar 12 till 17 år

 • Vanlig dos för ungdomar (12 till 17 år) är en spraydos Imigran 10 mg i en näsborre.


Barn under 12 år

 • Imigran nässpray rekommenderas inte till barn under 12 år.


Äldre (över 65 år)

 • Imigran nässpray rekommenderas inte till personer över 65 år.


När ska man använda Imigran

 • Det är bäst att ta Imigran så fort du känner att migränattacken har börjat, men du kan även ta Imigran senare under attacken.


Om symtomen börjar komma tillbaka

 • Du kan ta en andra dos efter två timmar om symtomen återkommer. Ta inte mer än två spraydoser under 24 timmar.


Om den första spraydosen inte har någon effekt

 • Använd inte en andra dos eller någon annan Imigran-produkt under samma migränattack.

Om du inte får någon effekt av Imigran:

→ Kontakta läkare eller apotekspersonal för råd.


Om du har använt för stor mängd av Imigran

 • Använd inte mer än två spraydoser Imigran nässpray under 24 timmar

 • Att ta för mycket Imigran kan göra dig sjuk. Om du har tagit mer än 2 spraydoser under 24 timmar:

→ Kontakta läkare för råd.


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn har fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. En del symtom kan orsakas av migränsjukdomen i sig.

Biverkningarna som rapporterats för vuxna har också rapporterats för ungdomar. Dessa biverkningar inkluderar mycket sällsynta rapporter om hjärtattacker.


Allergiska reaktioner: sök omedelbart läkarhjälp

De följande biverkningarna har förekommit men den exakta frekvensen är inte känd.

 • Tecken på allergi inkluderar hudutslag, nässelfeber (kliande hudutslag), väsande andning, svullna ögonlock, ansikte eller läppar, medvetslöshet.

Om du får något av dessa symtom strax efter intag av Imigran:

→ Ta inte mer av detta läkemedel. Kontakta läkare omedelbart.


Mycket vanliga

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • Obehaglig smak


Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Smärta, tyngdkänsla, tryck- eller åtstramningskänsla eller smärta i bröstet, svalget eller andra delar av kroppen. Ovanliga känselupplevelser såsom domning stickningar, känsla av värme eller kyla. Dessa symtom kan vara intensiva men är vanligtvis snabbt övergående.

Om dessa symtom fortsätter eller förvärras (speciellt bröstsmärta):

→ Sök medicinsk hjälp omedelbart. Hos ett litet antal personer kan dessa symtom orsakas av en hjärtattack.


Andra vanliga biverkningar inkluderar:

 • Irritation eller brännande känsla i näsa eller svalg, näsblödning.

 • Illamående eller kräkningar. Dessa symtom kan utgöra en del av själva migränattacken.

 • Trötthet eller dåsighet.

 • Yrsel, känsla av kraftlöshet, värmekänsla och rodnad (flush)

 • Övergående blodtrycksförhöjning

 • Andnöd

 • Muskelvärk.


Mycket sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • Förändringar i leverfunktionen. Om du ska ta ett blodprov för att kontrollera leverfunktionen, tala om för läkaren eller sköterskan att du använder Imigran.


En del patienter kan få någon av följande biverkningar, men det är inte känt hur ofta de inträffar:

 • Krampanfall, darrningar, muskelkramper, nackstelhet.

 • Synstörningar såsom synflimmer, synnedsättning, dubbelseende, synbortfall som i enstaka fall kan bli bestående. Dessa synstörningar kan även orsakas av själva migränattacken.

 • Hjärtproblem, förlångsammad eller snabb hjärtverksamhet (hjärtklappning), förändringar i hjärtrytmen , bröstsmärtor (angina) eller hjärtattack.

 • Blek, blåfärgad hud och/eller smärta i fingrar, tår, öron, näsa eller käke vid kyla eller stress (Raynauds fenomen).

 • Svimningskänsla (beroende på blodtrycksfall).

 • Smärta i nedre vänstra delen av buken och blodig diarré (ischemisk kolit).

 • Diarré.

 • Om du nyligen har skadat dig eller om du har en inflammation (som reumatism eller inflammation i tjocktarmen) kan du uppleva smärta eller förvärrad smärta på stället för skadan eller inflammationen.

 • Ledvärk.

 • Ångestkänsla.

 • Svårigheter att svälja.

 • Riklig svettning.Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Imigran nässpray ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvara detta läkemedel i förseglat blister i förpackningen. Ljuskänsligt.

Förvaras vid högst 30 °C. Får ej frysas.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration


Den aktiva substansen är sumatriptan 10 mg eller 20 mg.

Övriga innehållsämnen är kaliumdivätefosfat, vattenfritt dinatriumfosfat, svavelsyra, natriumhydroxid och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Medicinen är förpackad i en förfylld endosbehållare som innehåller 0,1 ml gulfärgad vätska.


Imigran nässpray är förpackad i kartonger med individuellt förpackade blisterförpackningar.

Tillhandahålls i förpackningar om 1, 2 eller 6 förfyllda endosbehållare.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att tillhandahållas.

Varje förfylld endosbehållare Imigran nässpray innehåller en dos.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna

Tel: 08-638 93 00

E-post: info.produkt@gsk.com


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och i Förenade kungariket (Nordirland) under namnen:

 • Imigran nässpray: Österrike, Danmark, Finland, Tyskland, Italien, Holland, Spanien, Sverige och Förenade kungariket (Nordirland)

 • Imitrex nässpray: Belgien och Luxemburg


Denna bipacksedel ändrades senast 2023-12-05

Steg-för-steg instruktion hur du använder Imigran nässpray


Bryt inte innerförpackningen förrän det är dags att använda en nässpray. Varje nässpray är förpackad i en förseglad innerförpackning av hygieniska- och säkerhetsskäl. Om du förvarar nässprayen utan innerförpackning eller i en öppnad innerförpackning är det inte säkert att den fungerar när du behöver den.

Varje nässpray innehåller bara en dos Imigran

Vidrör inte knappen för tidigt, då kan spraydosen gå förlorad.


Imigran nässpray består av 3 delar:imigran_spray

Sprayspets: Den del som du för in i näsborren. Sprayen kommer ut genom ett litet hål uppe på sprayspetsen.

Fingergrepp: Där du fattar tag när sprayen ska användas.


Blå avtryckningsknapp: När du trycker på avtryckningsknappen sprayas hela dosen på en gång in i näsborren. Knappen fungerar bara en gång - vidrör inte knappen förrän du fört in sprayspetsen i näsborren annars går spraydosen förlorad.


Hur man använder nässprayen.

 1. Ta ut nässprayen ur innerförpackningen precis innan användning.

 2. Sitt ner i en bekväm ställning

 3. Snyt ur näsan om du känner dig täppt eller om du är förkyld.

 4. Fatta tag om nässprayen så som bilden visar. Vidrör ej den blå avtryckningsknappen.


imigran_2

5.

Täpp till ena näsborren genom att trycka lätt på utsidan av näsan. Det spelar ingen roll vilken näsborre som används.


imigran_3

6.

För in sprayspetsen i den andra näsborren så långt som känns bekvämt (cirka 1 cm).

Andas ut lugnt genom munnen.

Håll huvudet upprätt som bilden visar och stäng munnen.


imigran_4

7.

Andas in lugnt genom näsan.

När du andas in:

Tryck försiktigt med tummen på den blå avtryckningsknappen.

Avtryckningsknappen kan kännas stum och ett klick kan höras. Fortsätt andas in medan du sprayar.


8.

Ta bort nässprayen och ditt finger från utsidan på näsan.

Håll huvudet upprätt i 10-20 sekunder och andas in lugnt genom näsan och ut genom munnen. Detta hjälper till att hålla kvar läkemedlet i näsan.

Näsan kan kännas fuktig inuti och du kan känna en viss bismak, detta är normalt och försvinner snart.


9.

Nässprayen är nu tom och kan kastas på ett säkert och hygieniskt sätt.

Hitta direkt i texten
Av