FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Kalcipos®

Viatris

Filmdragerad tablett 500 mg
(vit, oval, graverad R 103, 8,5 x 19,0 mm)

Kalciumpreparat

Aktiv substans:
ATC-kod: A12AA04
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Viatris omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad innebär restanmält läkemedel?
Information om restanmält läkemedel
Samtliga förpackningar av Kalcipos® Filmdragerad tablett 500 mg är restanmälda hos Läkemedelsverket. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.

Kontakta ditt apotek eller din läkare om du har frågor.

Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket

Burk 180 styck (vnr 416891)
Inte utbytbart.
Alternativt läkemedel med samma verksamma ämne.
Ytterligare information:
Delleverenser förekommer under restperioden.
Startdatum: 2024-03-27
Prognos för slutdatum: 2024-06-12
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Kalcipos

500 mg filmdragerad tablett
kalcium

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

- Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Kalcipos är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Kalcipos
3. Hur du använder Kalcipos
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Kalcipos ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Kalcipos är och vad det används för

 

Kalcium är viktigt för benstommens uppbyggnad. Intaget av kalcium spelar en viktig roll vid benskörhet.


Kalcipos används för att förebygga och behandla osteoporos, vid kalciumbrist samt vid ökat behov av kalcium. Om kosten inte täcker detta behov bör man ha extra tillförsel av kalcium.

Vid nedsatt njurfunktion som förorsakar förhöjd fosfatkoncentration i blodet (hyperfosfatemi), kan kalcium i höga doser tillföras som fosfatbindare.


Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.


2. Vad du behöver veta innan du använder Kalcipos

Använd inte Kalcipos

- om du är allergisk mot kalcium eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

- om du har ökad mängd kalcium i blodet (hyperkalcemi) eller ökad mängd kalcium i urinen (hyperkalciuri)

- om du har njursten eller kalkinlagringar i vävnader.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Kalcipos

 • om du har nedsatt njurfunktion eller lider av njursvikt,

 • vid högdosbehandling med kalcium och speciellt vid samtidig behandling med vitamin D,

 • om du blir sängliggande eller stillasittande och lider av benskörhet,

då det vid dessa tillstånd föreligger risk för ökad mängd kalcium i blodet, vilket kan försämra njurfunktionen. Din läkare kommer att regelbundet kontrollera kalciumhalten i ditt serum och din njurfunktion.


Du bör också tala med din läkare eller apotekspersonal

 • om du tidigare har haft njursten.

 • om du är äldre och tar hjärtglykosider eller diuretika.

Barn och ungdomar

Hos barn och ungdomar 6 år och äldre kan Kalcipos användas för behandling, men inte för förebyggande av kalciumbrist.

Andra läkemedel och Kalcipos

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Behandlingseffekten av Kalcipos kan påverkas om det tas samtidigt med vissa andra läkemedel mot:

 • högt blodtryck (tiaziddiuretika)

 • oregelbunden hjärtrytm (hjärtglykosider)

Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering.


Om du samtidigt använder vissa läkemedel mot:

 • infektioner (tetracykliner),

ska du ta dessa minst två timmar före eller fyra till sex timmar efter intaget av Kalcipos.


Om du samtidigt använder vissa läkemedel mot:

 • benskörhet (bisfosfonater)

 • karies (natriumfluorid)

 • prostatacancer (estramustin)

 • järnbrist (järnsalter)

ska du ta dessa preparat minst tre timmar före eller tre timmar efter Kalcipos.


Om du samtidigt använder sköldkörtelläkemedlet levotyroxin ska du ta detta läkemedel minst fyra timmar före eller efter Kalcipos.


Vid behandling med kortisonpreparat bör du rådgöra med din doktor eftersom dosen av Kalcipos kanske måste höjas.

Kalcipos med mat och dryck

Effekten kan även påverkas av livsmedel innehållande oxalsyra (finns t.ex. i spenat och rabarber) och fytinsyra (finns t.ex. i fullkornsflingor). Du bör vänta minst två timmar efter att du ätit mat med högt innehåll av oxalsyra eller fytinsyra innan du tar Kalcipos.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Kalcipos kan tas under graviditet vid kalciumbrist. Det dagliga intaget av kompletterande kalcium bör inte överstiga 1500 mg.


Kalcipos kan tas under amning vid kalciumbrist. Kalcium går över i bröstmjölk. Detta bör beaktas när man ger ytterligare kalcium till barnet.

Körförmåga och användning av maskiner

Kalcipos har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Kalcipos innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, det vill säga är näst intill "natriumfritt".


3. Hur du använder Kalcipos

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Tabletterna sväljes hela, delas eller krossas.


Förebyggande och behandling av kalciumbrist:

Vuxna: 1 tablett 1-3 gånger dagligen


Tilläggsbehandling av osteoporos: 1 tablett 1-3 gånger dagligen.


Vid hyperfosfatemi: Dosen skall bestämmas av läkare, som avpassar den individuellt för patienten. Tabletterna tas i samband med måltid för att binda fosfat i födan.

Användning för barn och ungdomar

Behandling av kalciumbrist

Barn från 6 år till 10 år: 1 tablett dagligen

Barn och ungdomar från 11 år: 1 tablett 2 gånger dagligen

Om du har tagit för stor mängd av Kalcipos

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symtom vid för hög dos av Kalcipos är aptitlöshet, törst, ökad urinmängd, illamående, kräkningar och förstoppning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): ökad mängd kalcium i blodet (hyperkalcemi) och/eller ökad mängd kalcium i urinen (hyperkalciuri).


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): förstoppning, uppkördhet, illamående, buksmärtor, diarré, klåda, utslag och urtikaria (nässelutslag).


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): Mjölk-alkalisyndrom (kallas också Burnett´s syndrom och förekommer vanligen endast hos patienter som har intagit stora mängder av kalcium), vars symtom är tätt urineringsbehov, huvudvärk, aptitlöshet, illamående eller kräkningar, ovanlig trötthet eller svaghet samt ökad kalciumhalt i blodet och njursvikt.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Kalcipos ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


Tom förpackning kan återvinnas via Förpackningsinsamlingen. Burk och lock sorteras som hård plastförpackning.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är kalciumkarbonat motsvarande kalcium 500 mg.

 • De övriga innehållsämnena är maltodextrin, kroskarmellosnatrium, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat, hypromellos, makrogol, paraffin.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Filmdragerad tablett

Vit, oval, graverad med R103.

60 och 180 tabletter i plastburk. Förpackningen med tillgänglighetslock (180 tabl) är särskilt anpassad för personer med nedsatt funktion i händerna.

Innehavare av godkännande för försäljning

Viatris AB

Box 23033

104 35 Stockholm


Tillverkare


Rottapharm Ltd

Damastown Industrial Park

Mulhuddart

Dublin 15

Irland


Denna bipacksedel ändrades senast 2023-08-09

Hitta direkt i texten
Av