Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Isopto®-Plain

Förmånsstatus
Alcon Nordic

Ögondroppar, lösning i endosbehållare 5 mg/ml
Avregistreringsdatum: 2016-12-31 (Tillhandahålls ej) (Färglös lösning)

Tårsubstitut

Aktiv substans:
ATC-kod: S01XA20
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel
Bipacksedel: Information till användaren

Isopto-Plain

5 mg/ml ögondroppar, lösning
hypromellos

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till läkare eller apotekspersonal om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Isopto-Plain är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Isopto-Plain
3. Hur du använder Isopto-Plain
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Isopto-Plain ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Isopto-Plain är och vad det används för

 

Isopto-Plain 5 mg/ml ögondroppar, lösning innehåller det aktiva ämnet hypromellos.


Isopto-Plain används som konstgjord tårvätska för att lindra symtomen på torra ögon och ögonirritation som orsakas av för liten tårproduktion eller t.ex. av vind eller damm.


Hypromellos som finns i Isopto-Plain kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Isopto-Plain

Använd inte Isopto-Plain

- om du är allergisk mot hypromellos eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Isopto-Plain.


Om du får huvudvärk, ögonsmärta, synförändringar, irritation i ögonen, ihållande röda ögon eller om tillståndet förvärras eller kvarstår ska du sluta använda ögondropparna och kontakta din läkare.


Om du använder kontaktlinser:

Ta ut dina kontaktlinser (hårda och mjuka) innan du använder Isopto-Plain och vänta minst 15 minuter innan du sätter in linserna igen.

Andra läkemedel och Isopto-Plain

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Isopto-Plain kan användas under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Om du tillfälligt ser suddigt efter att ha använt Isopto-Plain ska du undvika att köra bil eller använda maskiner tills synen har klarnat igen.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Isopto-Plain


Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos är

Vuxna, inklusive äldre

1–2 droppar tre gånger dagligen.


Användning för barn

Säkerhet och effekt för Isopto-Plain för barn har inte fastställts i kliniska studier, men erfarenheten tyder dock inte på några risker vid användning till barn.


Använd Isopto-Plain endast för att droppa i dina ögon.


Så här använder du Isopto-Plain på rätt sätt


1. 1


2. 2


3. 3


1. Tvätta händerna och sätt dig framför en spegel.

2. Ta ut en remsa med fem behållare ur kartongen.

3. Håll remsan med den långa plana änden överst och lossa en behållare genom att dra den mot dig medan du håller ett fast tag om de andra. Du måste bryta loss den där den sitter ihop med de andra (bild 1).

4. Behåll en behållare och lägg tillbaka resten i kartongen.

5. Håll behållarens långa plana ände mellan tummen och pekfingret och öppna den genom att vrida av den andra änden (bild 2).

6. Luta huvudet bakåt. Dra ner det nedre ögonlocket med ett rent finger så att det bildas en ”ficka” mellan ögonlocket och ögat. Droppen ska hamna här.

7. Håll behållaren mellan tummen och fingrarna med den öppna änden nedåt.

8. För behållarens spets mot ögat. Använd en spegel om det underlättar.

9. Behållarens spets får inte vidröra ögat, ögonlocket omgivande områden eller något annat. Det kan förorena ögondropparna.

10. Kläm försiktigt ihop behållaren för att frigöra en droppe Isopto-Plain i taget (bild 3).

11. Om du använder Isopto-Plain i båda ögonen upprepar du steg 6–10 för det andra ögat med samma behållare.

12. Kasta behållaren inklusive eventuell överbliven lösning omedelbart efter användning.


Om en droppe missar ögat så försök igen.


Om du använder andra ögondroppar eller ögonsalvor ska du vänta minst 5 minuter mellan varje läkemedel. Ögonsalvor ska användas sist.

Om du använt för stor mängd av Isopto-Plain 

Om du använder mer Isopto-Plain än du borde, får du sannolikt inga biverkningar.


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Isopto-Plain

Om du glömmer att ta en dos ska du ta den så snart du kommer ihåg det. Om det nästan är dags för din nästa dos ska du hoppa över den missade dosen.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Biverkningarna som anges nedan har setts med Isopto-Plain.


Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare)

Effekter i ögonen: dimsyn, ögonsmärta, onormal känsla i ögat, ögonirritation, rött öga, ögonallergi.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

5. Hur Isopto-Plain ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Kasta endosbehållaren omedelbart efter användning.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är hypromellos. En ml lösning innehåller 5 mg hypromellos.

- Övriga innehållsämnen är natriumcitrat, natriumklorid, natriumdivätefosfatmonohydrat, vattenfri dinatriumvätefosfat och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Isopto-Plain är en färglös lösning som tillhandahålls i en 0,4 ml endosbehållare.

Förpackningsstorlek: 60 x 0,4 ml.

Innehavare av godkännande för försäljning

Laboratoires Alcon SA

23 Rue Georges Ferrenbach

68240 Kaysersberg

Frankrike


Tillverkare

Laboratoires Alcon SA

23 Rue Georges Ferrenbach

68240 Kaysersberg

Frankrike


eller


S.A. Alcon-Couvreur N.V.

Rijksweg 14

2870 Puurs

Belgien


Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:Alcon Nordic A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 Köpenhavmn S

Danmark

Tel: +45 3636 4300


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-01-21

Hitta direkt i texten
Av