Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Zerit®

ReceptstatusFörmånsstatus
Bristol-Myers Squibb

Pulver till oral lösning 1 mg/ml
(Tillhandahålls för närvarande ej) (Zerit är ett gulvitt till lätt rosa grynigt pulver med körsbärssmak)

Antiviralt medel

Aktiv substans:
ATC-kod: J05AF04
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Bristol-Myers Squibb omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Zerit

200 mg pulver till oral lösning
Stavudin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Zerit är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Zerit
3. Hur du tar Zerit
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Zerit ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Zerit är och vad det används för

 

Zerit tillhör en särskild grupp antivirala, eller antiretrovirala, läkemedel som kallas nukleosidanaloga hämmare av omvänt transkriptas (NRTI). Dessa används för behandling av infektion med humant immunbristvirus (HIV).


Detta läkemedel, i kombination med andra antiretrovirala läkemedel, reducerar mängden HIVvirus och håller den på en låg nivå. Det ökar också antalet CD4 celler. Dessa CD4 celler spelar en viktig roll i bibehållandet av ett friskt immunsystem som hjälper till att bekämpa infektioner. Svaret på behandling med Zerit varierar mellan olika patienter. Din doktor kommer därför att följa upp effekten av din behandling.


Zerit kan förbättra ditt tillstånd, men botar inte din HIV-infektion. Du kan fortfarande överföra hiv-smitta då du tar detta läkemedel, trots att risken minskas vid effektiv antiviral behandling. Diskutera med din läkare nödvändiga åtgärder för att undvika att smitta andra. Andra infektioner som är kopplade till ett försvagat immunförsvar (opportunistiska infektioner) kan uppträda under behandlingen. Dessa kommer att kräva specifik och ibland förebyggande behandling.


2. Vad du behöver veta innan du tar Zerit

Ta inte Zerit:

 • Om du är allergisk mot stavudin eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Rådgör med din läkare eller apotekspersonal.

 • Om du tar didanosin som används för att behandla HIV-infektion.

Varningar och försiktighet

Tala med din läkare innan du tar Zerit.

Innan du tar Zerit bör du ha upplyst din läkare:

 • om du lider av njursjukdom eller leversjukdom (såsom hepatit)

 • om du har haft perifer neuropati (kvarstående domningar, stickningar eller smärta i fötter och/eller händer)

 • om du haft pankreatit (inflammation i bukspottskörteln).

Zerit kan orsaka ett tillstånd, ibland dödligt, som kallas laktacidos, tillsammans med en förstorad lever. Detta tillstånd uppträder normalt inte förrän ett par månader efter påbörjad behandling. Denna sällsynta, men mycket allvarliga, biverkan uppträder oftare hos kvinnor, särskilt om dessa är mycket överviktiga. I sällsynta fall har dessutom leversvikt/njursvikt eller dödlig hepatit rapporterats.


Patienter med kronisk gulsot (hepatit) B eller C som behandlas med antiretroviral kombinationsbehandling löper ökad risk för allvarliga och eventuellt dödliga leverbiverkningar. Detta kan innebära att man behöver ta blodprov för kontroll av leverfunktionen.


Om något av följande uppkommer, kontakta din läkare:

 • kvarstående domningar, stickningar eller smärta i fötter och/eller händer (detta kan vara tecken på begynnande perifer neuropati, en biverkan på nerverna), muskelsvaghet

 • buksmärta, illamående eller kräkningar

 • hastig djupandning, dåsighet (som kan tyda på pankreatit, leverstörning såsom hepatit eller på laktacidos).

Hos vissa patienter med framskriden hiv-infektion (AIDS) och som tidigare haft opportunistiska infektioner, kan tecken och symtom på inflammation från tidigare infektioner inträffa kort tid efter att behandlingen mot hiv påbörjats. Dessa symtom beror troligtvis på en förbättring i kroppens immunsvar, vilken gör det möjligt för kroppen att bekämpa infektioner som kanske har funnits utan några tydliga symtom. Informera din läkare omedelbart om du märker några symtom på infektion.

Förutom opportunistiska infektioner kan autoimmuna störningar (tillstånd där immunsystemet attackerar frisk kroppsvävnad) också förekomma efter att du börjar ta läkemedel för att behandla din HIV infektion. Autoimmuna störningar kan inträffa flera månader efter att behandlingen påbörjades. Om du märker något symtom på infektion eller andra symtom som muskelsvaghet, svaghet som startar i händer eller fötter och som flyttar sig mot bålen, hjärtklappning, darrhänthet eller hyperaktivitet, informera din läkare omedelbart för att få nödvändig behandling.


Under behandling med Zerit sker ofta en gradvis förlust av underhudsfett (fett som finns under huden), vilken syns mest i ansiktet och på armarna och benen. Kontakta din läkare om du märker sådana förändringar.


Benproblem

Vissa patienter som får Zerit kan utveckla en bensjukdom som heter osteonekros (benvävnad dör beroende på förlorad blodtillförsel till benet). Några av de många riskfaktorerna för att utveckla sjukdomen är: långvarig antiretroviral kombinationsbehandling, användning av kortikosteroider, alkoholkonsumtion, svår nedsättning av immunförsvaret och högre kroppsmasseindex. Tecken på osteonekros är stelhet i lederna och smärta (särskilt i höft, knä och axlar) och svårighet att röra sig. Tala om för din läkare om du upplever några av dessa symtom.

Andra läkemedel och Zerit

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta några andra läkemedel.


Ta inte Zerit om du tar didanosin, som används för att behandla HIV-infektion.


Upplys din läkare om du tar något av följande läkemedel, eftersom oönskade interaktioner kan förekomma:

 • zidovudin som används för att behandla HIV-infektion

 • doxorubicin som används för att behandla cancer

 • ribavirin som används för att behandla hepatit C infektion

Zerit med mat och dryck

För maximal effekt bör Zerit tas på fastande mage, och helst minst 1 timme före måltid. Om detta inte är möjligt kan kapslarna även tas tillsammans med en lätt måltid.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga din läkare innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Du måste kontakta din läkare för att diskutera eventuella biverkningar samt vilken nytta och vilka risker som din antiretrovirala behandling kan ha för dig och ditt barn. Laktacidos (ibland dödlig) har rapporterats hos gravida kvinnor som fått Zerit i kombination med annan antiretroviral behandling. Om du har tagit Zerit under din graviditet kan det hända att din läkare kommer att kalla dig till regelbundna blodprovstagningar och andra diagnostiska test för att kunna följa utvecklingen av ditt barn. Hos barn vars mödrar tog NRTI under graviditeten är nyttan med skyddet mot HIV större än risken för biverkningar.


Amning

Tala om för din läkare om du ammar. Det rekommenderas att HIV-infekterade kvinnor under inga omständigheter ammar sina barn, för att undvika överföring av HIV till barnet.

Körförmåga och användning av maskiner

Zerit kan orsaka yrsel och sömnighet.

Om du upplever dessa symptom, kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner.

Zerit innehåller sackaros och konserveringsmedel

Efter beredning med vatten innehåller lösningen 50 mg sackaros per ml lösning.

Detta bör beaktas vid behandling av patienter med diabetes mellitus. Om din läkare har sagt att du har en intolerans för vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du använder detta läkemedel. Kan vara skadligt för tänderna.

Den här produkten innehåller metylhydroxibensoat  (E218) och propylhydroxibensoat (E216) som kan orsaka allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda).


3. Hur du tar Zerit

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Din läkare har fastställt din dagliga dos med utgångspunkt från din vikt och individuella egenskaper. Följ dessa rekommendationer noga då de ger dig bäst chans att fördröja resistensutveckling mot detta läkemedel. Ändra inte doseringen på egen hand. Fortsätt ta detta läkemedel tills din läkare ger dig andra instruktioner. För vuxna som väger 30 kg eller mer är den vanliga startdosen 30 eller 40 mg två gånger dagligen (med ca 12 timmar mellan varje dos).


För bästa absorption, bör Zerit tas minst 1 timme före måltid och på fastande mage. Om detta inte är möjligt kan Zerit även tas tillsammans med en lätt måltid.

Den bruksfärdiga lösningen beredes genom att pulvret blandas med 202 ml vatten eller genom att vatten långsamt tillsätts upp till den övre kanten av flaskans etikett, som indikeras av pilens fyllnadsmärke. Korken skruvas sedan på hårt, flaskan skakas väl tills pulvret löses fullständigt och lösningen intas eller administreras med det medföljande dosmåttet. För spädbarn som behöver en lägre dos än 10 ml kan du be ditt apotek om en doseringsspruta för att kunna mäta exakt oral dos. Var inte orolig om lösningen förblir något grumlig efter blandningen med vatten; detta är normalt. Om det behövs, vänd dig till ditt apotek för hjälp med denna beredning.

Användning för barn

För barn som väger 30 kg eller mer är den vanliga startdosen 30 eller 40 mg två gånger dagligen (med ca 12 timmar mellan varje dos).

Barn från födseln och till de är 13 dagar gamla skall behandlas med 0,5 mg/kg två gånger dagligen.

Barn minst 14 dagar gamla som väger mindre än 30 kg skall ges 1 mg/kg kroppsvikt två gånger dagligen.

Om du har tagit för stor mängd av Zerit

Om du tagit för mycket av lösningen eller om någon av misstag sväljer lite, är det ingen överhängande fara. Du bör dock kontakta din läkare (eller närmaste sjukhus) för rådgivning.

Om du har glömt att använda Zerit

Om du av misstag hoppat över en dos, ta helt enkelt din normala dos nästa gång det är dags. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Zerit

Beslutet att sluta ta Zerit ska diskuteras med din läkare.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Vid behandling av HIV-infektion är det inte alltid möjligt att skilja mellan oönskade effekter orsakade av Zerit, de som orsakats av någon annan medicin du samtidigt tar, eller av komplikationer från infektionen. Därför är det viktigt att du informerar din läkare om förändringar i din hälsa.


Under HIV‑behandling kan viktökning och ökade nivåer av lipider och glukos i blodet förekomma. Detta hänger delvis ihop med återställd hälsa och livsstil, men när det gäller blodlipider kan det ibland finnas ett samband med HIV‑läkemedlen. Läkaren kommer att göra tester för att hitta sådana förändringar.


Behandling med stavudin (Zerit), orsakar ofta minskad fettmängd på ben, armar och ansikte (lipoatrofi). Sådan förlust av kroppsfett har visats inte helt försvinna efter avbruten behandling med stavudin. Din läkare ska leta efter tecken på lipoartrofi. Tala om för din läkare om du upptäcker att mängden fett minskar på ben, armar och ansikte. När dessa tecken inträffar, ska du sluta ta Zerit och få annan HIV-behandling.

Patienter behandlade med Zerit har rapporterat följande biverkningar:

Vanliga (kan drabba upp till 1 av 10 användare)

 • hyperlaktatemi (ansamling av mjöksyra i blodet) utan några symtom

 • lipoatrofi

 • depression

 • perifera neurologiska symtom inklusive perifer neuropati, parestesi och perifer neurit (domningar, svaghet, stickningar eller värk i armar och ben)

 • yrsel, onormala drömmar, huvudvärk

 • sömnlöshet, sömnighet, onormala tankar

 • diarré, magont

 • illamående, dyspepsi (dålig matsmältning)

 • hudutslag, klåda

 • extrem trötthet

Mindre vanliga (kan drabba upp till 1 av 100 användare)

 • laktacidos (mjölksyreöverskott i blodet) i vissa fall innefattande motorisk svaghet (svaghet i armar, ben eller händer)

 • gynekomasti (bröstförstoring hos män)

 • anorexi (aptitlöshet), oro, känslomässigt labil

 • pankreatit (bukspottkörtelinflammation), kräkningar

 • hepatit (leverinflammation), gulsot (gulfärgning av hud eller ögon)

 • nässelutslag, artalgi (ledvärk)

 • myalgi (muskelsmärta), asteni (ovanlig trötthet eller kraftlöshet)

Sällsynta (kan drabba upp till 1 av 1000 användare)

 • anemi

 • hyperglykemi (höga sockervärden i blodet)

 • leversteatos (fettlever)

Mycket sällsynta (kan drabba upp till 1 av 10 000 användare)

 • trombocytopeni, neutropeni (blodrubbningar)

 • diabetes mellitus

 • motorisk svaghet (oftast rapporterat i samband med symptomatisk hyperlakatemi eller utveckling av laktacidos)

 • leversvikt


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Zerit ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatumet som anges på flaskan och på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 30°C före beredning. Förvaras i originalförpackningen för att skydda mot fukt.

Färdigberedd oral lösning är hållbar 30 dagar i kylskåp (2°C - 8°C).

Tillslut flaskan väl.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är stavudin (200 mg).

 • Övriga innehållsämnen är körsbärssmakämne, metylhydroxibensoat (E218), propylhydroxibensoat (E216), kiseldioxid, simetikon, karmellosnatrium, sorbinsyra, stearatemulgatorer och sackaros.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Pulvret innehåller 200 mg av den aktiva substansen stavudin. Den färdigberedda lösningen innehåller 1 mg stavudin per ml. Före beredning är Zerit pulvret ett off-white- till blek-rosafärgat, kornigt pulver. Efter beredning med 202 ml vatten produceras 210 ml av en färglös till lätt rosafärgad, grumlig lösning. Zerit 200 pulver till oral lösning tillhandahålls i en flaska innehållande 200 ml lösning.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

BRISTOL‑MYERS SQUIBB PHARMA EEIG
Plaza 254

Blanchardstown Corporate Park 2

Dublin 15, D15 T867

Irland


Tillverkare

Bristol‑Myers Squibb S.r.l.
Contrada Fontana del Ceraso
03012 Anagni (FR)

Italien


För ytterligare upplysningar om detta läkemedel kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

Belgique/België/Belgien

N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A.

Tél/Tel: + 32 2 352 76 11

Lietuva

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Tel: +370 52 369140

България

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Teл.: + 359 800 12 400

Luxembourg/Luxemburg

N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A.

Tél/Tel: + 32 2 352 76 11

Česká republika

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Tel: + 420 221 016 111

Magyarország

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Tel.: + 36 1 301 9700

Danmark

Bristol-Myers Squibb

Tlf: + 45 45 93 05 06

Malta

Bristol-Myers Squibb S.r.l.

Tel: + 39 06 50 39 61

Deutschland

Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA

Tel: + 49 89 121 42‑0

Nederland

Bristol-Myers Squibb B.V.

Tel: + 31 (0)30 300 2222

Eesti

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Tel: +372 640 1030

Norge

Bristol-Myers Squibb Norway Ltd

Tlf: + 47 67 55 53 50

Ελλάδα

Bristol-Myers Squibb A.E.

Τηλ: + 30 210 6074300

Österreich

Bristol-Myers Squibb GesmbH

Tel: + 43 1 60 14 30

España

Bristol-Myers Squibb, S.A.

Tel: + 34 91 456 53 00

Polska

Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o.

Tel.: + 48 22 5796666

France

Bristol-Myers Squibb SARL

Tél: +33 (0)1 58 83 84 96

Portugal

Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Portuguesa, S.A.

Tel: + 351 21 440 70 00

Hrvatska

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Tel: +385 1 2078 508

România

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Tel: + 40 (0)21 272 16 00

Ireland

Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd

Tel: + 353 (1 800) 749 749

Slovenija

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Tel: +386 1 2355 100

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Tel: + 421 2 59298411

Italia

Bristol-Myers Squibb S.r.l.

Tel: + 39 06 50 39 61

Suomi/Finland

Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab

Puh/Tel: + 358 9 251 21 230

Κύπρος

Bristol-Myers Squibb A.E.

Τηλ: + 357 800 92666

Sverige

Bristol-Myers Squibb AB

Tel: + 46 8 704 71 00

Latvija

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Tel: +371 67708347

United Kingdom

Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd

Tel: + 44 (0800) 731 1736Denna bipacksedel ändrades senast 02/2019

Övriga informationskällor

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/

Hitta direkt i texten
Av