Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Ventoline® Diskus®

GlaxoSmithKline

Inhalationspulver, avdelad dos 0,2 mg/dos
(formgjuten (blå) plastinhalator)

Bronkdilaterande medel vid astma och KOL

Aktiv substans:
ATC-kod: R03AC02
Läkemedel från GlaxoSmithKline omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Ventoline Diskus

0,2 mg/dos inhalationspulver, avdelad dos
salbutamol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Ventoline Diskus är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Ventoline Diskus
3. Hur du använder Ventoline Diskus
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Ventoline Diskus ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Ventoline Diskus är och vad det används för

 

Ventoline Diskus är ett luftrörsvidgande läkemedel som gör det lättare att andas.

Ventoline Diskus används för symtomlindring vid:

 • astma

 • kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).


Ventoline Diskus ska användas för att lindra akuta besvär.


2. Vad du behöver veta innan du använder Ventoline Diskus

Ta inte Ventoline Diskus:

 • om du är allergisk mot salbutamol eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Ventoline Diskus.


Före behandling med Ventoline Diskus påbörjas, rådgör med läkare om du har någon av följande sjukdomar:

 • hjärt-kärlsjukdom

 • kärlkramp

 • ökad sköldkörtelfunktion (hypertyreos)

 • tillstånd med minskad kaliumhalt i blodet

 • diabetes (sockersjuka).


Om astmabesvären tilltar eller om effekten av Ventoline Diskus försämras, t.ex. om en tidigare effektiv dos inte ger symtomlindring i minst 3 timmar ska man omedelbart kontakta läkare. Upprepade inhalationer som inte ger effekt vid svåra astmaanfall kan betyda att annan behandling behövs.


Sluta att ta Ventoline och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

 • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

 • svårigheter att svälja

 • nässelutslag och andningssvårigheter

Andra läkemedel och Ventoline Diskus

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Effekten av behandlingen kan påverkas om Ventoline Diskus och vissa andra läkemedel tas samtidigt. Rådgör därför med läkare före annan samtidig medicinering. Vissa blodtryckssänkande läkemedel (beta-blockerare) kan upphäva effekten av Ventoline Diskus.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats vid användning av Ventoline Diskus under graviditeten.


Det är okänt om salbutamol passerar över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före användning under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Ventoline Diskus innehåller laktos

Ventoline Diskus innehåller laktos i upp till 12,5 mg/dos. Denna mängd orsakar normalt inga problem för laktosintoleranta personer.


3. Hur du använder Ventoline Diskus

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.


Vuxna och barn i åldern 12 år och äldre

Vanlig dos är 1 inhalation vid behov. Se Bruksanvisning för mer information.


Barn (4-11 år)

Vanlig dos för lindring av akut kramp i luftrören är 1 inhalation vid behov. Den totala

användningen får inte överskrida 4 inhalationer dagligen.


Vanlig dos vid kronisk behandling av astma är 1 inhalation fyra gånger dagligen.

Om du har tagit för stor mängd av Ventoline Diskus

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Vid överdosering kan du få hjärtklappning, darrningar och huvudvärk.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Biverkningar indelas i följande kategorier:

mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 person av 10)

vanliga (förekommer hos fler än 1 person av 100)

mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 person av 100)

sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 1000)

mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 10 000)


Vanliga: Darrningar. Ökad hjärtfrekvens. Huvudvärk. Muskelkramp.


Mindre vanliga: Hjärtklappning. Irritation i munhåla och svalg.


Sällsynta: Minskad kaliumhalt i blodet. Utvidgning av ytliga blodkärl som kan ge rodnad och värmekänsla i huden.


Mycket sällsynta: Överkänslighetsreaktioner, t ex klåda och hudutslag (nässelfeber) svullnad i ansikte, tunga och/eller svalg (s k angioödem), kramp i luftrören, blodtrycksfall. Överaktivitet och sömnstörningar. Oregelbunden hjärtrytm. Bröstsmärta (tecken på kärlkramp).*


* Om bröstsmärta (tecken på kärlkramp) skulle inträffa bör du tala med din läkare så snart som möjligt. Avbryt dock inte behandlingen på egen hand.


Inhalationsbehandling kan genom ej klarlagda mekanismer ge upphov till kramp i luftrören.


Darrningar och hjärtklappning kan förekomma, speciellt i början av behandlingen. Dessa brukar försvinna efter en viss tids användning.Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Ventoline Diskus ska förvaras


 • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

 • Förvaras vid högst 30 °C.

 • Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Eftersom läkemedelsrester kan finnas kvar i de tomma förpackningarna bör man inte kasta dessa i soporna utan även de tomma förpackningarna bör återlämnas till apotek.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen i Ventoline Diskus är salbutamol. Varje dos innehåller 0,2 mg salbutamol (som salbutamolsulfat) och laktosmonohydrat 12,5 mg.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ventoline Diskus är en formgjuten blå plastinhalator, i vilken inhalationspulvret ligger förpackat i avdelade blisterdoser i en folieremsa.


Ventoline Diskus är förpackad i kartonger i förpackningsstorlekarna 1x60 doser eller 3×60 doser.

Innehavare av godkännande för försäljning

GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna

Tel: 08-638 93 00

E-post: info.produkt@gsk.com


Denna bipacksedel ändrades senast 2015-03-19

Bruksanvisning

Läs noggrant igenom bruksanvisningen, innan du använder Ventoline Diskus.


STÄNGD

 

ventoline_1a

Inhalatorn öppnas i den här riktningen

Ytterhölje


Tumgrepp (för att öppna och stänga inhalatorn)

  

ÖPPEN

 
ventoline_2

Ytterhölje

Munstycke

Frammatningsspak

Tumgrepp

Dosräknare

Full 60

Tom 0

Dosräknaren anger hur många doser som finns kvar. Siffrorna 5 till 0 är markerade med RÖTT, för att varna när inhalatorn snart är tom.1. ÖPPNA

Fatta tag om inhalatorn som

på bilden och för tumgreppet i pilens riktning så långt det går.

ventoline_3
  

2. MATA FRAM

Håll inhalatorn med munstycket mot dig.

För frammatningsspaken från dig, så långt det går - tills ett klick hörs.

Ventoline Diskus är nu klar att användas.

ventoline_4
  

3. INHALERA

 • Gör en normal utandning.
  OBS! Andas aldrig ut genom inhalatorn.

 • För därefter inhalatorn till munnen och slut läpparna om munstycket. Andas in djupt genom munnen

 • Tag bort inhalatorn

 • Håll andan 5-10 sekunder

 • Andas ut

ventoline_5
  

4. STÄNG

Du stänger inhalatorn genom att

föra tumgreppet mot dig så långt

det går.

Ett klicks hörs när inhalatorn stängs.

Frammatningsspaken har nu automatiskt återgått till sitt ursprungsläge.

Inhalatorn är klar att användas på nytt.

ventoline_6
  

KOM IHÅG

Förvara inhalatorn vid högst 30 °C.


Förvara inhalatorn stängd.


Andas aldrig ut genom inhalatorn.


Rör endast frammatningsspaken, när du ska inhalera

Behöver ej rengöras

Överskrid ej ordinerad dosering

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

 
Hitta direkt i texten
Av