Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Etopofos

Cheplapharm

Pulver till infusionsvätska, lösning 100 mg
(Vitt till benvitt pulver)

Cytostatikum

Aktiv substans:
ATC-kod: L01CB01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Cheplapharm omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Etopofos

100 mg pulver till infusionsvätska, lösning
etoposid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Etopofos är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Etopofos
3. Hur du använder Etopofos
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Etopofos ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Etopofos är och vad det används för

 

Namnet på detta läkemedel är Etopofos. Varje injektionsflaska innehåller den aktiva substansen etoposidfosfat motsvarande 100 mg etoposid.


Etoposid tillhör en grupp av läkemedel som kallas cytostatika och som används för behandling av cancer.


Etopofos används vid behandling av vissa typer av cancer hos vuxna:

 • testikelcancer

 • småcellig lungcancer

 • cancer i blodet (akut myeloisk leukemi)

 • tumörer i lymfsystemet (Hodgkins lymfom, non-Hodgkins lymfom)

 • cancer i könsorganen (gestationell trofoblastneoplasi och äggstockscancer)

Etopofos används vid behandling av vissa typer av cancer hos barn:

 • cancer i blodet (akut myeloisk leukemi)

 • tumörer i lymfsystemet (Hodgkins lymfom, non-Hodgkins lymfom)

Den exakta orsaken till att du föreskrivits Etopofos diskuteras bäst med din läkare.


Etoposid som finns i Etopofos kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Etopofos

Använd inte Etopofos

 • Om du är allergisk mot etoposid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • Om du nyligen vaccinerats med ett levande vaccin, inklusive vaccin mot gula febern.

 • Om du ammar eller planerar att amma

Om något av ovanstående gäller dig, eller om du är osäker på om det gäller för dig rådgör med din läkare.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du får Etopofos

 • om du har några infektioner.

 • om du har fått strålbehandling eller cytostatika nyligen.

 • om du har låga värden av ett protein som kallas albumin i ditt blod.

 • om du har lever- eller njurbesvär.

Effektiv behandling mot cancer kan snabbt förstöra cancerceller i stor omfattning. I mycket sällsynta fall kan detta orsaka att skadliga mängder av ämnen från dessa cancerceller släpps ut i blodet. Om detta inträffar kan det orsaka problem med lever, njurar, hjärta eller blod och leda till dödsfall om det inte behandlas.

För att förhindra detta så behöver din läkare ta regelbundna blodprover för att övervaka nivån av dessa ämnen under behandling med detta läkemedel.


Detta läkemedel kan orsaka en minskning av vissa blodkroppar vilket kan leda till att du får infektioner eller så kan det innebära att ditt blod inte koagulerar så bra om du skulle skära dig. Blodprover kommer att tas i början av din behandling och innan varje dos du får för att kontrollera att detta inte inträffar.


Om du har en försämrad lever- eller njurfunktion så kan din läkare även vilja ta regelbundna blodprover för att övervaka din lever- och njurfunktion.

Andra läkemedel och Etopofos

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Detta är särskilt viktigt

 • om du tar ciklosporin (ett läkemedel som används för att minska immunsystemets aktivitet).

 • om du behandlas med cisplatin (ett läkemedel som används för att behandla cancer).

 • om du tar fenytoin eller andra läkemedel som används för att behandla epilepsi.

 • om du tar warfarin (ett läkemedel som förhindrar att blodproppar bildas).

 • om du nyligen vaccinerats med några levande vacciner.

 • om du tar fenylbutason, natriumsalicylat eller acetylsalicylsyra.

 • om du tar några antracykliner (en grupp av läkemedel som används för att behandla cancer).

 • om du tar några läkemedel som har liknande verkningsmekanism som Etopofos.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Etopofos får inte användas under graviditet om inte din läkare anser att det är absolut nödvändigt. Du får inte amma under tiden som du behandlas med Etopofos. Både manliga patienter och kvinnliga patienter som kan bli gravida måste använda ett effektivt preventivmedel (t.ex. en barriärmetod eller kondom) under behandling och upp till 6 månader efter avslutad behandling med Etopofos. Män som behandlas med Etopofos avråds från att göra en kvinna gravid under behandlingen och under upp till 6 månader efter behandlingen. Män rekommenderas även att skaffa information om möjligheten att konservera sperma före behandlingen. Både manliga och kvinnliga patienter som överväger att skaffa barn efter behandling med Etopofos ska diskutera detta med läkare eller sjuksköterska.


Körförmåga och användning av maskiner

Påverkan på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner har inte studerats. Om du känner dig trött, mår illa, känner dig yr eller svimfärdig så ska du inte köra eller använda maskiner tills du har diskuterat detta med din läkare. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Etopofos innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.


3. Hur du använder Etopofos

Etopofos kommer att ges till dig av en läkare eller en sjuksköterska. Det kommer att ges som en långsam infusion i en ven. Detta kan ta mellan 30 till 60 minuter.


Dosen som du får kommer att vara anpassad till dig och räknas ut av din läkare. Den vanliga dosen, baserad på etoposid, är 50 till 100 mg/m2 kroppsyta, dagligen under 5 dagar i rad eller 100-120 mg/m2 kroppsyta på dag 1, 3 och 5. Denna behandlingskur kan sedan upprepas beroende på resultaten från blodproverna, men detta kommer inte att ske förrän efter minst 21 dagar efter den första behandlingskuren.


För barn som behandlas för cancer i blod eller lymfsystem så används dosen 75 till 150 mg/m2 kroppsyta dagligen i 2 till 5 dagar.


Läkaren kan ibland förskriva en annan dos, i synnerhet om du får, eller har fått, annan behandling för din cancer eller om du har njurbesvär.

Om du ges mer Etopofos än vad du borde få

Eftersom Etopofos ges till dig av en läkare eller sjuksköterska så är en överdos osannolik. Om detta ändå skulle inträffa så kommer din läkare att behandla alla efterföljande symtom.


Om du har ytterligare frågor om hur detta läkemedel används, kontakta din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Berätta omedelbart för läkare eller sjuksköterska om du får något av följande symtom: svullen tunga eller svalg, andningssvårigheter, snabb hjärtrytm, hudrodnad eller hudutslag. Dessa kan vara tecken på en allvarlig allergisk reaktion.


Allvarlig lever-, njur-, eller hjärtskada från ett tillstånd som kallas tumörlyssyndrom, som orsakas av att skadliga mängder av ämnen från cancercellerna tar sig in i blodbanan, har ibland setts när Etopofos tas med andra läkemedel för behandling av cancer.


Möjliga biverkningar som kan upplevas med Etopofos är;


Mycket vanliga biverkningar (påverkar fler än 1 av 10 användare)

 • blodpåverkan (det är därför som du kommer att få ta blodprover mellan behandlingskurerna)

 • tillfälligt håravfall

 • illamående och kräkningar

 • buksmärta

 • aptitlöshet


 • förändring av hudfärg (pigmentering)

 • förstoppning

 • kraftlöshet (asteni)

 • allmän sjukdomskänsla

 • leverskada (hepatotoxicitet)

 • förhöjda leverenzymer

 • gulsot (förhöjt bilirubin)

Vanliga biverkningar (påverkar upp till 1 av 10 användare)

 • akut leukemi

 • oregelbunden hjärtrytm (arytmi) eller en hjärtattack (hjärtinfarkt)

 • yrsel

 • diarré

 • reaktioner på injektionsstället


 • svåra allergiska reaktioner

 • högt blodtryck

 • lågt blodtryck

 • ömma läppar, sår i munnen eller svalget

 • hudproblem som exempelvis klåda eller utslag

 • inflammation i en ven

 • infektion

Mindre vanliga biverkningar (påverkar upp till 1 av 100 användare)

 • pirrningar eller känselbortfall i händer och fötter


 • blödning


Sällsynta biverkningar (påverkar upp till 1 av 1 000 användare)

 • sura uppstötningar

 • rodnad

 • svårighet att svälja

 • förändring av hur saker smakar

 • krampanfall

 • feber

 • sömnighet eller trötthet

 • andningsproblem


 • tillfällig blindhet

 • allvarliga reaktioner i hud och/eller slemhinnor som kan omfatta smärtsamma blåsor och feber, även utbredd hudavlossning (Steven-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys)

 • ett utslag som påminner om solbränna och som kan förekomma på hud där du tidigare fått strålbehandling (”radiation recall” dermatit), detta kan vara allvarligt


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

 • tumörlyssyndrom (komplikationer av att ämnen som släpps ut från cancercellerna tar sig in i blodbanan)

 • svullnad i ansikte och tunga

 • infertilitet

 • andningssvårigheter
Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Etopofos ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före det utgångsdatum som anges på kartongen och injektionsflaskan efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvara i kylskåp (2 ºC - 8 ºC). Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad Etopofos innehåller

 • Den aktiva substansen är etoposidfosfat. Varje injektionsflaska innehåller etoposidfosfat som motsvarar 100 mg etoposid.

 • De övriga innehållsämnena är natriumcitrat och Dextran 40.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Etopofos är ett vitt till benvitt pulver. Det levereras i en injektionsflaska av glas med en butylgummipropp och försegling med aluminiumkapsyl.


Etopofos finns i förpackningar med 1, 5 eller 10 injektionsflaskor.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Cheplapharm Arzneimittel GmbH

Ziegelhof 24

17489 Greifswald

Tyskland


Tillverkare

Corden Pharma (Latina) S.p.A.

Via del Murillo Km 2,800

04013 Sermoneta, Latina

Italien


Denna bipacksedel ändrades senast 2019-06-03

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Beredning av intravenös lösning


Gällande föreskrifter för korrekt hantering och avfallshantering av cytostatika bör följas.


Lösningar med Etopofos måste beredas under aseptiska förhållanden.


Innan användning måste innehållet i varje injektionsflaska rekonstitueras med 5 ml eller 10 ml av:

 • vatten för injektionsvätskor eller,

 • glukoslösning 50 mg/ml (5 %) eller,

 • natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %).

Detta ger en rekonstituerad grundlösning innehållande 20 mg/ml eller 10 mg/ml etoposid. Efter rekonstituering kan lösningen administreras utan vidare spädning eller så kan den spädas ytterligare med glukoslösning 50 mg/ml (5 %), eller natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %), för att uppnå koncentrationer så låga som etoposid 0,1 mg/ml.


Använd endast klara lösningar. Grumliga eller missfärgade lösningar måste kasseras.


Etopofos är endast avsett för engångsbruk. Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.


Etopofos får inte fysiskt blandas med något annat läkemedel.


Administrering och dosering


Etopofos administreras som långsam intravenös infusion (vanligen under en period på 30 till 60 minuter), eftersom hypotension har rapporterats som en möjlig biverkning av snabb intravenös injektion. Etopofos SKA INTE GES SOM SNABB INTRAVENÖS INJEKTION.


Den rekommenderade dosen av Etopofos är 50 till 100 mg/m2/dag (motsvarande etoposid) på dag 1 till 5 eller 100 till 120 mg/m2 på dag 1, 3 och 5 var tredje till var fjärde vecka i kombination med andra läkemedel som är indicerade för den sjukdom som ska behandlas. Dosering ska justeras utifrån den myelosuppressiva effekten av andra läkemedel i kombinationen eller utifrån effekterna från tidigare strål- eller cytostatikabehandling som kan ha påverkat benmärgsreserven.


Försiktighetsåtgärder vid administrering: Precis som med andra potentiellt toxiska substanser så ska försiktighet vidtas vid hantering och beredning av lösningen med Etopofos. Hudreaktioner förknippade med oavsiktlig exponering för Etopofos kan förekomma. Användning av handskar rekommenderas. Om lösning med Etopofos kommer i kontakt med hud eller slemhinnor ska huden omedelbart och noga rengöras med tvål och vatten och slemhinnan sköljas med vatten.


Försiktighet ska vidtas för att undvika extravasering.


Äldre patienter


Inga doseringsjusteringar är nödvändiga för äldre patienter (ålder > 65 år), annat än på grund av njurfunktion.


Pediatrisk användning


Etopofos hos pediatriska patienter har använts inom intervallet 75 till 150 mg/m2/dag (motsvarande etoposid) under 2 till 5 dagar i kombination med andra anti-neoplastiska medel. Behandlingsregim ska väljas utifrån lokala behandlingsriktlinjer.


Nedsatt njurfunktion


För patienter med nedsatt njurfunktion ska följande modifiering av initialdosen övervägas, baserat på uppmätt kreatininclearance.

Uppmätt kreatininclearance

Dos av etoposid

>50 ml/min

100 % av dosen

15-50 ml/min

75 % av dosen

Efterföljande dosering ska baseras på patientens tolerans och klinisk effekt. Hos patienter med kreatininclearance på mindre än 15 ml/min och som får dialys bör ytterligare dosreducering övervägas.Hitta direkt i texten
Av