FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Kaliumjodid SERB

SERB S.A.

Tablett 65 mg
(Vita, plana, med krysskåra, diameter 9 mm.)

Medel vid förgiftningar

Aktiv substans:
ATC-kod: V03AB21
Läkemedel från SERB S.A. omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.
Vad innebär restanmält läkemedel?
Information om restanmält läkemedel
Samtliga förpackningar av (Kaliumjodid SERB Tablett 65 mg) är restanmälda hos Läkemedelsverket. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.

Kontakta ditt apotek eller din läkare om du har frågor.

Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket

Blister 10 styck (vnr 422251)
Utbytbara läkemedel:
För närvarande tillhandahålls inga utbytbara läkemedel.
Utbytbara läkemedel med jämförbara förpackningar enligt TLV:
För närvarande tillhandahålls inga jämförbara förpackningar.
Startdatum: 2019-11-18
Prognos för slutdatum: 2021-03-31
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Kaliumjodid SERB

65 mg tabletter
kaliumjodid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Kaliumjodid SERB  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Kaliumjodid SERB
3. Hur du tar Kaliumjodid SERB
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Kaliumjodid SERB  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Kaliumjodid SERB  är och vad det används för

Detta läkemedel ska endast tas när det finns en risk för exponering för radioaktiv strålning och efter uttrycklig uppmaning av myndigheter.

Kaliumjodid SERB tabletter är avsedda att användas av befolkningen i närheten av kärnkraftverk om radioaktiv jod skulle spridas i luften vid eventuell kärnkraftsolycka. Tabletterna används som förebyggande behandling mot sköldkörtelpåverkan.


Vid en kärnkraftsolycka sänds meddelandet om jodtabletter i media (radio, television, internet) av myndigheterna.

Tabletterna skyddar ej mot annan typ av strålning från radioaktiva ämnen.


Upptaget av radioaktiv jod i sköldkörteln kan blockeras genom tidig tillförsel av hög dos kaliumjodid. Sköldkörteln har då redan tagit upp tillräckligt med jod och någon radioaktiv jod kan inte tas upp.

Risken för sköldkörtelcancer efter exponering för radioaktiv jod är större för unga individer än för äldre. Generellt gäller att foster från 12:e veckan, nyfödda och barn tillhör de känsligaste grupperna eftersom sköldkörteln hos unga individer är i tillväxt.


2. Vad du behöver veta innan du tar Kaliumjodid SERB

Ta inte Kaliumjodid SERB

 • om du är allergisk mot kaliumjodid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du har Dermatitis herpetiformis (även kallad Duhring-Brocq-sjukdom), en sällsynt hudsjukdom.

 • om du har hypokomplementär urtikariell vaskulit (även kallad Mac Duffie syndrom), en sällsynt sjukdom som orsakar inflammation i blodkärlen.

Varningar och försiktighet

Sent intag av kaliumjodidtabletter (24 timmar efter exponering) kan vara skadligt eftersom det kan förlänga närvaron av radioaktiv jod som har samlats i sköldkörteln.


Intag av jodtabletter rekommenderas inte för personer över 40 år, eftersom det i denna ålder inte finns någon ökad risk för sköldkörtelcancer orsakad av exponering för radioaktivt jod.

Barn

 • Nyfödda (från födsel till 1 månad): övervakning av sköldkörteln av läkare rekommenderas.

Andra läkemedel och Kaliumjodid SERB

Risken för interaktioner är låg när läkemedlet används i enlighet med rekommenderad dosering. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta inkluderar läkemedel som erhållits utan recept.

I synnerhet ska du uppsöka läkare när du använder följande läkemedel medan du tar Kaliumjodid SERB:

 • angiotensinkonverterande enzym (ACE)-hämmare, en grupp läkemedel som fungerar genom att hjälpa till att vidga dina blodkärl, vilket därigenom underlättar för ditt hjärta att pumpa blod genom dem (läkemedel av samma typ som kaptopril eller enalapril),

 • kaliumsparande diuretika (vätskedrivande tabletter som minskar mängden kalium förlorat i urinen) såsom amilorid, triamteren eller aldosteron antagonister,

 • litium, används vid psykiska sjukdomar,

 • läkemedel som behandlar överaktiv sköldkörtel (sjukdom som kallas ”hypertyreos”) (läkemedel av samma typ som karbimazol, metimazol och propyltiouracil),

 • läkemedel som redan innehåller jod.

Kaliumjodid SERB med mat och dryck

Mat i magen fördröjer upptaget med cirka 10 till 15 minuter. Därför är det att föredra att ta tabletten skilt från matintag.

Graviditet och amning

Gravida och ammande kvinnor ska inte ta upprepade doser.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Kaliumjodid SERB innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

3. Hur du tar Kaliumjodid SERB

Detta läkemedel ska endast tas när det finns en risk för exponering för radioaktiv strålning och efter uttrycklig uppmaning av myndigheter.


Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Tid för administrering

 • Den optimala perioden att ta kaliumjodid är mindre än 24 timmar före och upp till 2 timmar efter förväntad start av exponering. Det kan fortfarande vara meningsfullt att ta kaliumjodid upp till 8 timmar efter förväntad start av exponering.

 • Ta inte detta läkemedel mer än 24 timmar efter strålning (se avsnitt 2 ”Varningar och försiktighet”).

Upprepad dosering vid långvarig exponering

Vid långvarig exponering kan ytterligare dos tas efter uttrycklig uppmaning av myndigheter.

Nyfödda (< 1 månad), gravida och ammande kvinnor och vuxna över 40 år ska inte få upprepad dos av kaliumjodid.

 

Den rekommenderade dosen bestäms av åldern på patienten.


Kaliumjodid-dos

Antal tabletter som ska tas

Vuxna*

130 mg

2

*inklusive gravida och ammande kvinnor.

Användning hos barn och ungdomar


Kaliumjodid-dos

Antal tabetter som ska tas

Ungdomar (över 12 år)

130 mg

2

Barn

(från 3 till 12 år)

65 mg

1

Spädbarn

(från 1 månad till 3 år)

32 mg

1/2

Nyfödda

(< 1 månad)

16 mg

1/4

 • Foster äldre än 12 veckor, nyfödda och barn anses i allmänhet vara de mest känsliga grupperna eftersom deras sköldkörtel fortfarande växer. Risken för sköldkörtelcancer efter exponering för radioaktiv jod är högre hos yngre personer.


Administreringssätt

Tabletterna är försedda med krysskåra för att underlätta dosering till barn.

Tabletten kan tuggas, sväljas hel eller krossas och blandas med fruktjuice, sylt, mjölk eller liknande vätska.

Om tabletten löses upp ska lösningen tas omedelbart.

Mat i magen fördröjer upptaget med cirka 10 till 15 minuter. Därför är det att föredra att ta tabletten skilt från matintag (för att undvika fördröjning av absorption).

Om du har tagit för stor mängd av Kaliumjodid SERB

Att ta högre doser av kaliumjodid ökar inte den skyddande effekten. Om du (eller någon annan) har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Symtom

 • Bitter smak i munnen, du kan ha mer saliv än vanligt, brännande känsla i munnen och smärta i munnen;

 • Allergiska symtom i näsan, svullnad och inflammation i halsen och salivkörtlarna. Ögonen kan bli irriterade och svullna och det kan förekomma ökad tårbildning.

 • En förstoring eller svullnad av lungorna, andningssvårigheter och andningsbesvär orsakade av trånga luftvägar kan utvecklas.

 • Hudreaktioner inklusive milda akneliknande utslag eller mer sällan, svåra utslag.

Hantering av överdos

I fall av överdos kontakta Giftinformationscentralen.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

 

Följande biverkningar har beskrivits, presenterade efter frekvens:


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

 • Kräkningar

 • Diarré

 • Magsmärtor

 • Hudutslag

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • Allergiska reaktioner*

 • Metallisk smak

 • Törst

 • Buksmärtor

 • Blodig diarré

 • Tecken på överaktiv sköldskörtel: ökad hjärtfrekvens, hjärtklappning, trötthet, riklig svettning, förändad aptit, ökad avföring med diarré, intolerans mot värme, menstruationsstörningar, nervositet, ångest, irritabilitet, känslomässig instabilitet, sömnsvårigheter.

 • Tecken på underaktiv sköldskörtel: långsam hjärtfrekvens, trötthet, frusenhet, måttlig viktökning, förstoppning, andnöd, muskelstelhet, kramper, menstruationsstörningar, torr hud, spröda naglar och hår, mental tröghet, hes röst, irritabilitet, depression.

 • Förstoring av sköldkörteln (struma).

*Allergiska reaktioner är ytterst ovanliga. Dessa kan inkludera andningssvårigheter (bronkospasm), nässelutslag (urtikaria), svullnad under huden särskilt runt ögonen och läpparna (angioödem), hudblödningar eller lilafärgade fläckar (purpura) på huden, feber, ledsmärta, svullna lymfkörtlar (lymfadenopati) och ökat antal av en viss typ av vita blodkroppar (eosinofili).

Ytterligare biverkningar hos barn

En tillfällig ökning av nivåer av sköldkörtelhormon i blodet har observerats hos nyfödda under de första dagarna i deras liv.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Kaliumjodid SERB  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen/blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Tabletterna kan efter en tids lagring bli gulfärgade. Detta påverkar dock inte den skyddande effekten.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är kaliumjodid 65 mg (motsvarande 50 mg jod).

 • Övriga innehållsämnen är laktosanhydrat, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat (E 572).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Kaliumjodid SERB 65 mg tabletter är vita, plana, med krysskåra och diametern 9 mm. De finns i förpackningar med 10 tabletter i blister.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

SERB S.A.

Avenue Louise, 480

1050 Brussels

Belgien


Tillverkare

Recipharm Fontaine, Fontaine-les-Dijon

Rue des Près Potets

21121 Fontaine-les-Dijon

Frankrike


Denna bipacksedel ändrades senast 2020-12-04

Hitta direkt i texten
Av