Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Andolex

Meda

Munsköljvätska 1,5 mg/ml
(grön, klar, mintsmak)

Medel vid mun- och tandsjukdomar, andra medel för lokal behandling i munhålan.

Aktiv substans:
ATC-kod: A01AD02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Meda omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Andolex

1,5 mg/ml munsköljvätska
benzydaminhydroklorid

 

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Andolex är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Andolex
3. Hur du använder Andolex
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Andolex ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Andolex är och vad det används för

 

Andolex är ett lokalt verkande smärtstillande läkemedel som verkar genom att stabilisera cellmembranen och hämma bildandet av prostaglandiner (ämnen som kan förstärka smärtsignaler i kroppen).


Andolex är en munsköljvätska som används för korttidsbehandling av lokala smärttillstånd i mun och svalg.


2. Vad du behöver veta innan du använder Andolex

Använd inte Andolex

- om du är allergisk mot benzydaminhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Sluta att ta Andolex och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem)

 • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

 • svårigheter att svälja

 • nässelutslag och andningssvårigheter

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Andolex.

 • om du har eller har haft astma

 • om du är allergisk mot acetylsalicylsyra eller andra antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel (NSAID).

Detta läkemedel innehåller 10 vol% etanol (alkohol) d.v.s. upp till 1215 mg per dos, motsvarande 30 ml öl, eller 12,5 ml vin. Andolex ska inte sväljas så mängden alkohol som kommer in i blodbanan är mycket liten.


Andolex innehåller metylparahydroxibensoat som kan ge en allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


Undvik kontakt med ögonen.

Barn och ungdomar

Andolex ska inte användas av barn under 12 år.

Andra läkemedel och Andolex

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det gäller även receptfria läkemedel och naturläkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Andolex innehåller alkohol. Upptaget i kroppen vid munsköljning förväntas vara minimal men försiktighet rekommenderas vid bilkörning och användning av maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Andolex

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vuxna och barn över 12 år: 15 ml under c:a 30 sekunder var 1,5-3 timme enligt föreskrift. Skölj munnen eller gurgla; lösningen skall ej sväljas utan spottas ut.


I likhet med behandling av övriga icke kroniska smärttillstånd bör behandling längre än en vecka undvikas, om inte orsaken till smärtan är känd och behandlande läkare förskrivit längre tid.

Användning för barn och ungdomar

Andolex ska inte ges till barn under 12 år.

Om du använt för stor mängd av Andolex 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Andolex

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Andolex orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Stickningar och bedövningskänsla i munnen.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Ljuskänslighet (utslag eller solskada), nässelutslag, hudutslag, klåda.


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): Kramp i svalg och luftrören.


Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Plötslig svullnad av t.ex. mun- och halsslemhinnor (angioödem). Allergisk reaktion (överkänslighet).

Allvarlig allergisk reaktion (anafylaktisk chock), med tecken såsom andningssvårigheter, bröstsmärta eller trånghetskänsla i bröstet och/eller yrsel/svimningskänsla, svår klåda eller upphöjda utslag på huden, svullnad av ansikte, läppar, tunga och/eller svalg. Detta kan vara livshotande.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Andolex ska förvaras

Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är: benzydaminhydroklorid 1,5 mg/ml.

 • Övriga innehållsämnen är: etanol, glycerol, metylparahydroxibensoat (E 218), sackarin, natriumvätekarbonat, polysorbat, färgämnen (kinolingult E 104, patentblått E 131), mintarom (52503T) och renat vatten.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Glasflaska 300 ml med doseringskopp (markering vid 15 ml och 30 ml).

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Tel: 08-630 19 00

E-mail: info@medasverige.se


Tillverkare

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco
A.C.R.A.F. S.p.A.

Via Vecchia del Pinocchio, 22

60131 ANCONA

Italien


Denna bipacksedel ändrades senast 2019-05-20

Hitta direkt i texten
Av