FASS logotyp
Vissa förpackningar receptfria

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Precosa

Biocodex

Pulver till oral suspension, dospåse 250 mg
(Krämvitt pulver med fruktsmak)

Antidiarroika, mikroorganismer

ATC-kod: A07FA02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Biocodex omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Precosa

250 mg pulver till oral suspension, dospåse
Saccharomyces Boulardii stam CNCM I-745

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du måste tala med läkare om du får svår diarré som inte förbättras efter 2-3 dagar trots behandling med Precosa.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Precosa är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Precosa
3. Hur du använder Precosa
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Precosa ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Precosa är och vad det används för

 

Precosa består av en jästsvamp (Saccharomyces Boulardii)

i frystorkad form som hindrar bakteriernas skadliga effekt på tarmslemhinnan.


Precosa oral suspension används för att förebygga antibiotikaassocierad diarré hos vuxna och barn från 2 års ålder.2. Vad du behöver veta innan du använder Precosa

Använd inte Precosa

  • om du är allergisk mot Saccharomyces Boulardii eller jäst eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du har en central venkateter inopererad.

  • om du har nedsatt immunförsvar eller om du är inlagda på sjukhus (på grund av allvarlig sjukdom eller förändrat/försvagat immunsystem).

Varningar och försiktighet

Kontakta läkare om

- du får svår diarré som inte förbättras efter 2-3 dagar trots behandling med Precosa.

- du har feber.

- du har blodiga eller slemmiga avföringar.

- du är mycket törstig eller har muntorrhet: dessa symtom tyder på uttorkning (förorsakad av diarré).

Barn

Precosa oral suspension ska inte ges till barn under 2 år utan läkarens ordination.


Föräldrar eller vårdare ska omedelbart kontakta läkare om de misstänker dehydrering (uttorkning) orsakad av diarré hos barn, eftersom den kan vara ett allvarligt tillstånd särskilt hos yngre barn. Symtom på dehydrering är: barnet är trött, orkar inte leka, är inte aktivit, vill bara sova och är ointresserat av omgivningen.

Andra läkemedel och Precosa

Effekten av behandlingen kan påverkas om Precosa används samtidigt med vissa medel mot svamp. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Graviditet och amning

Saccharomyces Boulardii passerar tarmen utan att tas upp i kroppen och kan därför inte påverka fostret.

Saccharomyces Boulardii går inte över i bröstmjölk.


Körförmåga och användning av maskiner

Precosa påverkar inte din förmåga att köra bil eller hantera maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Precosa innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.3. Hur du använder Precosa

Använd alltid detta läkemedel enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Behandlingen bör påbörjas inom 48 - 72 timmar efter första intaget av antibiotika och pågå i minst 3 dagar efter diskontinuerlig antibiotikabehandling men högst 4 veckor.


Rekommenderad dos är:

Vuxna

2 dospåsar på morgonen och 2 dospåsar på kvällen.


Barn

Barn över 3 år upp till 18 år: 1 dospåse på morgonen och 1 dospåse på kvällen.

Barn 2 - 3 år: 1 dospåse dagligen.


Precosa med mat och dryck

Pulvret i dospåsen ska röras ut i vatten eller annan dryck, men kan även strös på maten. Blanda inte Precosa med iskalla eller varma drycker.


Om du har tagit för stor mängd av Precosa

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Precosa

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sluta att ta Precosa och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem):

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg,

  • svårigheter att svälja,

  • nässelutslag och andningssvårigheter.

Övriga biverkningar:

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): allergiska reaktioner, nässelutslag, förstoppning, törst.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): hudförändringar.


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): förekomst av jäst i blodet (fungemi).


Hos vissa patienter med mycket nedsatt allmäntillstånd har fall av blodförgiftning (sepsis) med Saccharomyces boulardii förekommit.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.seRapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Precosa ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 ºC. Förvara dospåsarna i ytterkartongen. Fuktkänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är Saccharomyces Boulardii stam CNCM I-745 (frystorkad) 250 mg.

  • Övriga hjälpämnen är laktosmonohydrat, fruktos, kolloidal vattenfri kiseldioxid, smakämne (tuttifrutti).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Precosa pulver till oral suspension, dospåse är ett beige pulver.


Förpackningen innehåller 10, 20 eller 50 (5 x 10) dospåsar.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av försäljningstillstånd

Biocodex

7, Avenue Gallieni

F-94250 Gentilly

Frankrike


Tillverkare

Biocodex

Beauvais

Frankrike.


Information lämnas av

Biocodex AB

Kista

info@biocodex.seDenna bipacksedel ändrades senast 2019-11-05

Hitta direkt i texten
Av