Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Gemzar®

ÄndringsmarkeringMiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Lilly

Pulver till infusionsvätska, lösning 200 mg
Avregistreringsdatum: 2019-10-31 (Tillhandahålls för närvarande ej) (vit till gulvit kaka)

Cytostatikum

Aktiv substans:
ATC-kod: L01BC05
Läkemedel från Lilly omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Gemzar

200 mg pulver till infusionsvätska, lösning, 1 g pulver till infusionsvätska, lösning Gemcitabin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


- Spara denna information du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, sköterska eller apotekspersonal.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Gemzar är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du får Gemzar
3. Hur du använder Gemzar
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Gemzar ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Gemzar är och vad det används för

 

Gemzar tillhör en grupp läkemedel som kallas cytostatika. Denna typ av läkemedel tar död på celler som delar sig, däribland cancerceller.

 

Gemzar kan ges ensamt eller i kombination med andra läkemedel mot cancer, beroende på cancertyp.


Gemzar används för att behandla följande typer av cancer:

 • icke-småcellig lungcancer (NSCLC), som enda läkemedel eller i kombination med cisplatin

 • pankreascancer (cancer i bukspottkörteln)

 • bröstcancer, tillsammans med paklitaxel

 • ovarialcancer (cancer i äggstockarna), tillsammans med karboplatin

 • cancer i urinblåsan, tillsammans med cisplatin


2. Vad du behöver veta innan du får Gemzar

Använd inte Gemzar

- om du är allergisk mot gemcitabin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

- om du ammar.


Varningar och försiktighet

Före första infusionen kommer blodprov att tas för att ta reda på om dina njurar och din lever fungerar tillräckligt bra för att du ska kunna få detta läkemedel. Före varje infusion kommer blodprov att tas för att kontrollera att mängden blodkroppar räcker till för att erhålla Gemzar. Din läkare kan besluta att ändra dosen eller skjuta upp behandlingen beroende på ditt allmäntillstånd eller om blodvärdena är alltför låga. Blodprov kommer att tas regelbundet för att ta reda på hur väl dina njurar och din lever fungerar.


Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Gemzar.

 • Om du har eller haft leversjukdom, hjärtsjukdom eller kärlsjukdom eller problem med dina njurar, tala med din läkare eller sjukhusapoteket, eftersom du kanske inte kan få Gemzar.

 • Om du fått strålbehandling eller om sådan behandling planeras, berätta det för din läkare eftersom man kan få en omedelbar eller fördröjd strålningsreaktion med Gemzar.

 • Om du nyligen vaccinerats, berätta det för din läkare eftersom det kan orsaka biverkningar tillsammans med Gemzar.

 • Om du under behandlingen med detta läkemedel får symtom så som huvudvärk med förvirring, kramper eller synförändringar ska du kontakta din läkare omedelbart. Detta kan vara en mycket sällsynt biverkning i nervsystemet som heter posteriort reversibelt encefalopatisyndrom.

 • Om du fått andningssvårigheter eller känner dig mycket svag och är mycket blek, berätta det för din läkare eftersom det kan vara ett tecken på njursvikt eller problem med lungorna.

 • Om du svullnar i kroppen, får andnöd eller går upp vikt bör du kontakta din läkare, eftersom detta kan vara ett tecken på att vätska läcker ut från små blodkärl ut i vävnaden.

Andra läkemedel och Gemzar

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även vacciner och receptfria läkemedel.

Barn och ungdomar

Detta läkemedel är inte rekommenderat för användning till barn under 18 år på grund av otillräckliga data på säkerhet och effekt.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller planerar att bli gravid, tala om det för din läkare. Behandling med Gemzar ska undvikas under graviditet. Din läkare kan informera dig om eventuell risk med Gemzar då det ges under graviditet.

Tala om för din läkare om du ammar.

Amning ska avbrytas under behandling med Gemzar.


Fertilitet

Män avråds från att avla barn under behandlingen och upp till 6 månader efter behandlingen med Gemzar. Om du önskar skaffa barn under behandlingen eller under de 6 månader som följer efter behandlingen bör du före behandlingen söka råd från din läkare eller apotekspersonal angående konservering av sperma.

Körförmåga och användning av maskiner

Behandling med Gemzar kan göra att du känner dig sömnig. Kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner förrän du är säker på att behandlingen med Gemzar inte gör dig sömnig.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel och på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Gemzar innehåller natrium

En injektionsflaska på 200 mg Gemzar innehåller 3,5 mg (<1 mmol) natrium och en injektionsflaska på 1 g innehåller 17,5 mg (<1 mmol) natrium och kan betraktas som natriumfri.


3. Hur du använder Gemzar

 

Vanlig dos av Gemzar är 1000-1250 mg per kvadratmeter kroppsyta. Din längd och vikt används för att räkna ut kroppsytan. Läkaren använder måttet på kroppsytan för att beräkna rätt dos för dig. Denna dos kan justeras eller behandlingen kan uppskjutas beroende på dina blodvärden och ditt allmäntillstånd.


Hur ofta du får infusion med Gemzar beror på den cancertyp som du behandlas för.

 

Apoteks- eller sjukvårdspersonal kommer att ha gjort en lösning av Gemzarpulvret innan det ges till dig.


Gemzar ges alltid som infusion i en ven (blodkärl som transporterar syrefattigt blod till hjärtat). Infusionen pågår i cirka 30 minuter.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel rådfråga din läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Gemzar orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Du måste omedelbart kontakta din läkare om du märker något av följande:

 • Blödning i tandkött, näsa eller mun eller någon blödning som inte upphör, rödaktig eller rosaaktig urin, oväntade blåmärken (eftersom du kan ha mindre blodplättar än normalt, vilket är mycket vanligt).

 • Trötthet, svaghetskänsla, lätt att bli andfådd eller om du ser blek ut (eftersom du kan ha mindre hemoglobin än normalt, vilket är mycket vanligt)

 • Milda till måttliga hudutslag (mycket vanligt)/klåda (vanligt), eller feber (mycket vanligt); (allergisk reaktion)

 • Kroppstemperatur på 38 °C eller mer, svettningar eller andra tecken på infektion (eftersom du kan ha mindre vita blodkroppar än normalt tillsammans med feber, vilket också kallas febril neutropeni (vanligt)

 • Smärta, rodnad, svullnad eller sår i munnen (stomatit) (vanligt)

 • Oregelbunden hjärtfrekvens (arytmi) (mindre vanligt)

 • Extrem trötthet och svaghet, purpura eller små områden med blödningar i huden (blåmärken), akut njursvikt (låg urinproduktion/eller ingen urinproduktion) och tecken på infektion (hemolytiskt uremiskt syndrom). Detta kan vara dödligt (mindre vanligt)

 • Svårigheter att andas (det är mycket vanligt att få lätta andningssvårigheter strax efter Gemzarinfusionen som snabbt går över, men i mindre vanliga eller sällsynta fall kan allvarligare lungproblem förekomma).

 • Svår bröstsmärta (hjärtinfarkt) (sällsynt)

 • Svår överkänslighet/allergisk reaktion med allvarliga hudutslag inkluderande röd, kliande hud, svullnad av händer, fötter, anklar, ansikte, läppar, mun och svalg (vilket kan orsaka problem att svälja eller andas), väsande andning, snabb hjärtrytm och eventuellt en känsla av att du kommer att svimma (anafylaktisk reaktion) (mycket sällsynt)

 • Allmän svullnad, andfåddhet eller viktökning, eftersom du kan ha vätskeläckage från små blodkärl till vävnaderna (kapillärläckagesyndrom) (mycket sällsynt)

 • Huvudvärk med synförändringar, förvirring, kramper eller anfall (Reversibel Posterior Leukoencefalopati syndrom (RPLS, också känt som PRES, Posterior Reversibel Encefalopati Syndrom) (mycket sällsynt)

 • Allvarliga hudutslag med klåda, blåsbildning eller fjällande hud (Stevens-Johnson syndrom, toxisk epidermal nekrolys) (mycket sällsynt).

 • Extrem trötthet och svaghet, purpura eller små områden med blödningar i huden (blåmärken), akut njursvikt (låg urinproduktion eller ingen urinproduktion) och tecken på infektion. Dessa kan vara tecken på trombotisk mikroangiopati (blodproppar som bildas i små blodkärl) och hemolytiskt uremiskt syndrom, vilket kan vara dödligt.


Andra biverkningar av Gemzar kan inkludera:


Mycket vanliga biverkningar (kan påverka mer än 1 av 10 patienter)

Lågt antal vita blodkroppar

Andningssvårigheter

Kräkning

Illamående

Håravfall

Leverproblem som påvisats med hjälp av blodprov

Blod i urinen

Onormala urinvärden: äggvita i urinen

Influensaliknande symtom som inkluderar feber

Svullnad i anklar, fingrar, fötter, ansikte (ödem)


Vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 10 patienter)

Dålig aptit (anorexi)

Huvudvärk

Sömnlöshet

Sömnighet

Hosta

Rinnande näsa

Förstoppning

Diarré

Klåda

Svettning

Muskelsmärta

Ryggsmärta

Feber

Kraftlöshet

Frossa

Infektioner


Mindre vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 100 patienter)

Ärrbildning i lungans luftblåsor (interstitiell pneumonit)

Pipande ljud vid andning (kramp i luftvägarna)

Ärrbildning i lungorna (onormal röntgenbild av bröstet)

Hjärtsvikt

Njursvikt

Allvarlig leverskada, inklusive leversvikt

Slaganfall


Sällsynta biverkningar (kan påverka upp till 1 av 1 000 patienter)

Lågt blodtryck

Hudfjällning, sår på huden eller blåsbildning

Hudavflagning och allvarlig blåsbildning på huden

Reaktioner på injektionsplatsen

Allvarlig lunginflammation som ger andningssvikt (andningssviktsyndrom hos vuxna)

Hudutslag, som liknar svår solskada, och som kan uppkomma på hud som tidigare varit utsatt för strålning (radiation recall)

Vätska i lungorna

Ärrbildning i lungans luftblåsor efter strålbehandling (strålskada)

Vävnadsdöd i fingrar eller tår

Inflammation av blodkärl (perifer vaskulit)


Mycket sällsynta biverkningar (kan påverka upp till 1 av 10 000 patienter)

Ökat antal blodplättar

Inflammation i tjocktarmens vägg orsakad av minskad blodförsörjning (ischemisk kolit)


Låg hemoglobinnivå (anemi), lågt antal vita blodkroppar och blodplättar kan upptäckas med blodprov.


Trombotisk mikroangiopati: blodproppar som bildas i små blodkärl


Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Sepsis: när bakterier och dess toxiner (gifter) cirkulerar i blodet och börjar skada organ

Pseudocellulit: Hudrodnad med svullnad


Du kan få något av dessa symtom/tillstånd. Om du får någon av dessa biverkningar, tala om det för din läkare så snart som möjligt.


Om du är orolig för någon biverkning, kontakta din läkare.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Gemzar ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum (Utg.dat.) som anges på ytterkartongen och på injektionsflaskan.

Oöppnad injektionsflaska: Förvaras vid högst 30°C.


Upplöst läkemedel: Läkemedlet ska användas omedelbart. Kemisk och fysikalisk hållbarhet i 24 timmar vid 30°C har visats för upplöst gemcitabinlösning, om beredning har skett enligt anvisningarna. Ytterligare utspädning av sjukvårdspersonal kan göras. Beredd gemcitabinlösning får inte förvaras i kylskåp eftersom utfällning kan ske.


Detta läkemedel är endast för engångsbruk. Ej använd lösning ska kasseras enligt lokala föreskrifter.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är gemcitabin. En injektionsflaska innehåller antingen 200 mg eller 1 g gemcitabin (som gemcitabinhydroklorid).

Övriga innehållsämnen är mannitol (E421), natriumacetat, saltsyra och natriumhydroxid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Gemzar är ett vitt till gulvitt pulver, som ska upplösas och därefter infunderas. En injektionsflaska innehåller antingen 200 mg eller 1 g gemcitabin. En förpackning innehåller 1 injektionsflaska.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Eli Lilly Sweden AB, Box 721, 169 27 Solna


Tillverkare: Lilly France S.A.S., rue du Colonel Lilly, F67640, Fegersheim, FrankrikeDenna bipacksedel godkändes senast den 2019-03-06

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Anvisningar för användning, hantering och destruktion


 1. Använd aseptisk teknik vid upplösning och ytterligare spädning av gemcitabin för administrering som intravenös infusion.

 2. Beräkna dos och antal injektionsflaskor av Gemzar som erfordras.

 3. Tillsätt 5 ml steril natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9%) utan konserveringsmedel till 200 mg flaskan respektive 25 ml steril natriumkloridlösning 9 mg/ml utan konserveringsmedel till 1 g flaskan. Omskakas för upplösning. Totalvolymen efter upplösning är 5,26 ml (200 mg injektionsflaska) respektive 26,3 ml (1g injektionsflaska). Denna spädning ger en koncentration av gemcitabin på 38 mg/ml då hänsyn tagits till den volym som det lyofiliserade pulvret undantränger. Ytterligare spädning med steril natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9%) utan konserveringsmedel kan göras. Den beredda lösningen är klar och varierar i färg från färglös till svagt gul.

 4. Läkemedel för parenteralt bruk skall inspekteras visuellt med avseende på partiklar och missfärgning före administrering. Om partiklar observeras skall lösningen inte administreras.

 5. Färdigberedd Gemzarlösning får ej förvaras i kylskåp, eftersom utfällning kan ske. Färdigberedd lösning är kemiskt och fysikaliskt stabil i 24 timmar vid 30°C. Av mikrobiologiska skäl bör preparatet användas omedelbart. Ifall preparatet ej används omedelbart är förvaringstiden och omständigheterna före användningen användarens ansvar. Normalt är hållbarheten av färdigberedd lösning inte längre än 24 timmar vid rumstemperatur såvida inte upplösning/utspädning har ägt rum under kontrollerade och validerade aseptiska betingelser.

 6. Detta läkemedel är endast för engångsbruk. Ej använd lösning ska kasseras enligt lokala föreskrifter.


Försiktighetsåtgärder vid beredning och administrering

Normala säkerhetsrutiner för cytostatika skall iakttas vid beredning och kassering av infusionsvätskan. Hantering av infusionsvätskan bör ske i skyddsbox, varvid skyddsrock och handskar bör användas. Finns ej skyddsbox tillgänglig bör utrustningen kompletteras med munskydd och skyddsglasögon.


Om preparatet kommer i kontakt med ögonen, kan detta ge upphov till allvarlig irritation. Ögonen sköljs omedelbart och grundligt med vatten. Vid bestående irritation bör läkare kontaktas. I händelse av spill på huden sköljs noga med vatten.


Destruktion

Ej använd lösning ska kasseras enligt lokala föreskrifter.

Hitta direkt i texten
Av