FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Panodil®

Evolan

Pulver till oral lösning i dospåse 500 mg
(Ljusrosa pulver med vita partiklar som upplöst ger en mörk röd lösning med smak och doft av svart vinbär och mentol.)

Analgetikum, antipyretikum

Aktiv substans:
ATC-kod: N02BE01
Läkemedel från Evolan omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad innebär restanmält läkemedel?
Information om restanmält läkemedel
Samtliga förpackningar av Panodil® Pulver till oral lösning i dospåse 500 mg är restanmälda hos Läkemedelsverket. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.

Kontakta ditt apotek eller din läkare om du har frågor.

Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket

Dospåse 12 styck (vnr 031301)
Utbytbara läkemedel:
För närvarande tillhandahålls inga utbytbara läkemedel.
Utbytbara läkemedel med jämförbara förpackningar enligt TLV:
För närvarande tillhandahålls inga jämförbara förpackningar.
Alternativt läkemedel med samma verksamma ämne.
Startdatum: 2023-12-13
Prognos för slutdatum: 2024-03-15
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Panodil

500 mg pulver till oral lösning, dospåse
paracetamol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD PANODIL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER PANODIL
3. HUR DU ANVÄNDER PANODIL
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR PANODIL SKA FÖRVARAS
6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD PANODIL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

 

Panodil innehåller paracetamol som är smärtlindrande och febernedsättande.

 

Panodil används för behandling av tillfälliga feber- och smärttillstånd av lindrig art, t ex feber vid förkylning, huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk.


Paracetamol som finns i Panodil pulver till oral lösning, kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


Panodil kan användas av personer med känslig mage eller magsår och personer med ökad blödningsbenägenhet.


2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER PANODIL

Använd inte Panodil

om du är allergisk mot paracetamol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Om du använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol ska du inte använda Panodil utan att först tala med läkare eller apotekspersonal.


Ta aldrig mer Panodil än vad som står under doseringsanvisningarna. Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför istället risk för mycket allvarlig leverskada. Symtomen på leverskada kommer normalt först efter ett par dagar. Därför är det viktigt att du kontaktar läkare omedelbart om du har tagit för stor dos, även om du mår bra.


Använd inte Panodil utan läkares ordination om du har alkoholproblem eller leverskada och använd inte heller Panodil tillsammans med alkohol. Berusningseffekten av alkohol ökar inte genomtillägg av Panodil.


Långvarig eller frekvent användning av smärtstillande läkemedel kan orsaka huvudvärk. Om detta sker, avbryt behandlingen och rådgör med läkare.


Rådgör med läkare innan du använder Panodil:

 • om du har en lever- eller njursjukdom.

 • om du har brist på ett enzym som heter glukos-6-fosfatdehydrogenas

 • om du har en sjukdom som heter Gilberts syndrom

 • om du har astma och samtidigt är känslig för acetylsalicylsyra

 • om du är uttorkad eller undernärd

 • om du är underviktig

 • om du har lågt antal röda blodkroppar orsakad av onormal nedbrytning (hemolytisk anemi)

 • om du har en allvarlig infektion såsom blodförgiftning, eftersom detta kan öka risken för s.k. metabolisk acidos. Tecken på metabolisk acidos inkluderar: djup, snabb, ansträngd andning; illamående, kräkningar; aptitlöshet. Kontakta genast läkare om du får en kombination av dessa symtom.

Vissa sköra äldre kan behöva en lägre dos

Andra läkemedel och Panodil

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, (traditionella) växtbaserade läkemedel, naturläkemedel eller andra naturprodukter.


Panodil kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel/naturläkemedel:

 • metoklopramid (medel mot illamående och kräkningar).

 • warfarin (blodförtunnande medel). Kontakta behandlande läkare om du tar mer än 2 dospåsar Panodil (à 500 mg) per dygn 5 dagar i följd. Risk finns att effekten av warfarin påverkas.

 • probenecid (medel mot gikt).

 • vissa medel mot epilepsi:

  • fenytoin

  • fenobarbital

  • karbamazepin

 • rifampicin (medel mot tuberkulos).

 • kolestyramin (medel vid höga blodfetter). Medicinerna bör tas med minst en timmes mellanrum.

 • kloramfenikol för injektion (medel vid bakterieinfektioner). (Däremot kan kloramfenikol mot infektioner i ögat och Panodil användas samtidigt.)

 • johannesörtextrakt (ingår i vissa (traditionella) växtbaserade läkemedel och naturläkemedel).

 • flukloxacillin (läkemedel mot infektioner), på grund av en allvarlig risk för blod- och vätskerubbningar (s.k. metabolisk acidos på grund av högt anjongap,) som kräver skyndsam behandling, och som särskilt kan uppkomma hos patienter med svårt nedsatt njurfunktion, sepsis (när bakterier och dess toxiner cirkulerar i blodet och börjar skada organ), undernäring, alkoholism och vid användning av maximala dygnsdoser av paracetamol.

Använd aldrig flera olika smärtstillande medel samtidigt utan att rådfråga läkare eller apotekspersonal.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Om så är nödvändigt kan Panodil användas under graviditet. Du ska dock använda lägsta möjliga dos som lindrar din smärta och/eller din feber och använda läkemedlet under kortast möjliga tid. Kontakta läkare eller barnmorska om smärtan och/eller febern inte minskar eller om du behöver ta läkemedlet oftare.

Går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Panodil under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Panodil påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

Panodil innehåller sackaros, natrium, para-orange (E110), azorubin (E122), briljantsvart (E151) och aspartam:

 • Sackaros - Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin. Kan vara skadligt för tänderna.

 • Natrium - detta läkemedel innehåller 118 mg natrium per dospåse (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt). Detta motsvarar 6% av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna. Rådgör med läkare eller apotekspersonal om ditt behov av Panodil överstiger 4 eller flera dospåsar dagligen under en längre period, särskilt om du har ordinerats saltfattig (natriumfattig) kost t.ex om du har högt blodtryck eller nedsatt hjärt- eller njurfunktion.

 • Paraorange (E110), Azorubin (E122) och Briljantsvart (E151) - Kan ge allergiska reaktioner.

 • Aspartam – detta läkemedel innehåller 50 mg aspartam per dospåse. Aspartam är en fenylalaninkälla. Det kan vara skadligt om du har fenylketonuri (PKU), en sällsynt, ärftlig sjukdom som leder till ansamling av höga halter av fenylalanin i kroppen.


3. HUR DU ANVÄNDER PANODIL

 

Observera! Högre doser än de rekommenderade medför risk för mycket allvarlig leverskada.


Använd alltid Panodil exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

Vissa sköra äldre kan behöva en lägre dos.

Om du har nedsatt lever- eller njurfunktion eller har Gilberts syndrom bör du rådfråga din läkare om lämplig dos, eftersom den kan behöva justeras nedåt.


Rekommenderad dos är:

Vuxna och barn över 40 kg (över 12 år): 1-2 dospåsar var 4-6 timme, högst 8 dospåsar per dygn.

Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta.


Panodil ska inte användas för långvarigt bruk annat än på läkares ordination.

 

Pulvret löses i en stor kopp kokande vatten. Lösningen har en mörk röd färg och smak av svart vinbär och mentol. Vätskan dricks när den har nått lämplig temperatur.

Om du har tagit för stor mängd av Panodil

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t. ex. ett barn fått i sig läkemedel av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Överdosering av paracetamol medför risk för mycket allvarlig leverskada. Det finns risk för leverskada även om du mår bra.


För att förhindra eventuell leverskada är det viktigt att motgift sätts in av läkare så tidigt som möjligt.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Panodil orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Sluta att ta Panodil och kontakta omedelbart läkare om du uppleverfår något av följande. Ring eventuellt112:

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 person av 1000 användare):

 • Angioödem, mycket allvarlig allergisk reaktion:

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigeter

 • Allergiska reaktioner som hudutslag och nässelfeber.

 • Leverpåverkan. Detta kan vara mycket allvarligt och kan ge symtom som trötthet, illamående,kräkningar, magbesvär och aptitlöshet.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 person av 10 000 användare):

 • Blödning från hud och slemhinnor och blåmärken, allmän slöhet, tendens till inflammation (infektioner) särskilt halsont och feber på grund av förändringar i blodet (minskat antal vita blodkroppar och blodplättar).

 • Allvarliga andningssvårigheter med flämtande andning hos patienter känsliga för acetylsalicylsyra eller andra läkemedel tillhörande gruppen icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID)

 • Blekhet, trötthet och gulsot på grund av allvarlig blodbrist.

 • Allvarliga hudreaktioner har rapporterats.

  Stevens-Johnsons syndrom, livshotande reaktion med influensaliknande symtom och smärtsamma utslag på huden, i munnen, ögon och genitalier.

  Toxisk epidermal nekrolys, livshotande reaktion med influensaliknande symtom och blåsor på huden, i munnen, ögon och genitalier. Akut generaliserad exantematös pustulos, plötsligt uppkomna blåsor på större hudområden tillsammans med feber.

 • Läkemedelsutlöst inflammation i huden.

 • Anafylaksi: överkänslighetsreaktion med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall.

Andra biverkningar som kan förekomma:

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • Njurbiverkningar, grumlig urin.

 • Allergisk hudinflammation, utslag, klåda, svettning, rodnad.

 • Leverskada.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. HUR PANODIL SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn och ungdomar.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Använd inte produkten om dospåsen inte var hel vid inköpet. Kontakta i sådana fall apoteket.


Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är paracetamol, 500 mg

Övriga innehållsämnen är sackaros 2 g, aspartam 50 mg, vinsyra, trinatriumcitrat (vattenfri), mentol, svart vinbärsmak, rött färgämne (E110, E122, E151).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Smak av svart vinbär, mentol

Dospåsar: 12 st

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

Evolan Pharma AB

Svärdvägen 19

182 33 DanderydDenna bipacksedel godkändes senast den 2023-10-12

Hitta direkt i texten
Av