FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Microcid®

Bioglan

Kräm 1 %
(Vit kräm)

Antibakteriellt medel

Aktiv substans:
ATC-kod: D08AX01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Bioglan omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Microcid

1% kräm
väteperoxid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information och råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3-4 veckor.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Microcid är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Microcid
3. Hur du använder Microcid
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Microcid ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Microcid är och vad det används för

 

Microcid innehåller väteperoxid, som är bakteriedödande.

Microcid används vid svinkoppor (impetigo), en bakteriell hudinfektion.


Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3-4 veckor.


2. Vad du behöver veta innan du använder Microcid

Använd inte Microcid

om du är allergisk mot väteperoxid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Undvik kontakt med ögonen!

Microcid innehåller propylenglykol som kan ge hudirritation.

Andra läkemedel och Microcid

Undvik samtidig behandling med produkter som innehåller jod eller kaliumpermanganat.

Graviditet och amning

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Krämen kan användas vid amning, men bör inte appliceras på bröstvårtorna i direkt anslutning till amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller hantera maskiner.

Microcid innehåller propylenglykol

Propylenglykol kan ge hudirritation.


3. Hur du använder Microcid

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

Ett tunt lager av Microcid kräm strykes på det infekterade hudområdet. Krämen appliceras 2-3 gånger dagligen, eller efter behov. Behandlingstiden bör inte överstiga 3-4 veckor. Annan behandling enligt läkares föreskrift. Krämen kan lätt tvättas bort med enbart vatten.

Om du använt för stor mängd av Microcid 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Krämen kan ge upphov till övergående sveda (förekommer hos fler än 1 av 100 användare).Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Microcid ska förvaras

Förvaras vid högst 25ºC.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är väteperoxid 1 %.

- Övriga innehållsämnen är glycerylmonomyristat, glycerylmonolaurat, vattenfri citronsyra, makrogolstearat, natriumedetat, natriumhydroxid, natriumoxalat, natriumpyrofosfat, natriumstannat, propylenglykol, salicylsyra, svavelsyra och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit kräm.

Förpackningsstorlek: 25g.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Bioglan AB

Box 503 10

202 13 Malmö


Denna bipacksedel ändrades senast 2017-06-30

Hitta direkt i texten
Av