Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Imovax® Polio

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Sanofi AB

Injektionsvätska, suspension
(klar och färglös)

Vaccin mot poliomyelit, formaldehydinaktiverat virus

ATC-kod: J07BF03
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Sanofi AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-10-19.

Indikationer

Imovax polio är indicerat för aktiv immunisering mot polio av spädbarn, barn och vuxna, både för primär immunisering och påföljande boosterdoser.

Imovax polio är också indicerat:

 • för immunförsvagade patienter, deras närstående och individer för vilka oralt poliovaccin är kontraindicerat

 • som booster till individer som tidigare erhållit oralt poliovaccin

Kontraindikationer

 • Känd systemisk överkänslighet mot något innehållsämne i Imovax polio eller allvarlig reaktion efter tidigare administrering av vaccinet eller ett vaccin innehållande samma ämnen.


 • Vaccination skall uppskjutas i händelse av feber eller akut febersjukdom.

Dosering

Grundimmunisering

Grundimmunisering kan uppnås genom att ge 3 doser med ett intervall av 1-2 månader, med start vid 2-3 månaders ålder eller 2 doser med ett intervall av 2 månader, med start vid 3 månaders ålder och en tredje dos vid 12 månaders ålder.

Till tidigare ovaccinerade vuxna ges 2 successiva injektioner á 0,5 ml med en eller två månaders intervall.


Boostervaccination:

Den första boosterimmunisering bör administreras tidigast 6 månader efter den tredje primära injektionen.


Administrering av ytterligare boosterdoser, t.ex. vid resor till polioendemiskt område bör genomföras i enlighet med nationella rekommendationer för polioimmunisering.


Vaccinet ges företrädesvis genom intramuskulär injektion men det kan också ges subkutant.

Rekommenderade injektionsställen är anterolateralt i låret på spädbarn och småbarn samt i deltamuskeln på barn, tonåringar och vuxna.

Varningar och försiktighet

 • Eftersom varje dos kan innehålla ej detekterbara spår av neomycin, streptomycin och polymyxin B, vilka används under vaccintillverkningen, ska försiktighet iakttagas vid administrering till patienter som är överkänsliga mot dessa antibiotika (och andra antibiotika av samma klasser).

 • Immunogeniciteten av Imovax polio kan bli nedsatt genom immunsuppressiv behandling eller immunbrist. I sådana fall rekommenderas att vaccinationen uppskjuts till dess att behandlingen eller sjukdomen är över. Likväl rekommenderas vaccination av patienter med kronisk immunbrist såsom HIV infektion, även om antikroppssvaret kan bli begränsat.

 • Skall ej ges som intravaskulär injektion: säkerställ att nålen ej penetrerar något blodkärl.

 • Liksom med alla injicerbara vaccin måste Imovax polio administreras med försiktighet till patienter med trombocytopeni eller någon koagulationsrubbning eftersom blödning kan förekomma efter intramuskulär administrering till dessa personer.

 • Före injektion av en biologisk substans måste den person som ansvarar för administreringen vidta alla kända försiktighetsåtgärder för att förhindra allergiska- eller andra reaktioner. Liksom för alla injicerbara vacciner ska lämplig medicinsk behandling vara omedelbart tillgänglig för användning i de sällsynta fall en anafylaktisk reaktion skulle uppstå efter administrering av vaccinet.

 • Den potentiella risken för apné och behovet av andningsövervakning under de första 48-72 timmarna efter administration av grundvaccinationsschemat till mycket prematura barn (födda i graviditetsvecka ≤ 28) bör beaktas, speciellt för barn som haft en respiratorisk omognad. Då nyttan av vaccination är stor inom denna grupp av barn skall man vare sig avhålla från eller uppskjuta vaccinationen.

Interaktioner

 • Imovax polio kan ges vid samma tillfälle som andra vanliga vacciner. Om fler än ett vaccin ges, ska separata injektionsställen väljas. Vaccinet får inte blandas med andra vacciner i samma spruta.

 • Med undantag av immunsuppressiv behandling (se avsnitt Varningar och försiktighet), har ingen kliniskt signifikant interaktion med andra behandlingar eller biologiska produkter dokumenterats.

 • Om vaccinet används till personer med bristfällig förmåga att bilda antikroppar, oavsett om detta tillstånd beror på en genetisk defekt, immunbristsjukdom eller immunsuppressiv behandling, kan det hända att förväntat immunsvar ej uppnås.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Det finns inte tillräckligt med data från användning av detta vaccin till gravida kvinnor.

Djurstudier är ofullständiga vad gäller effekter på graviditet och embryonal-/fosterutveckling, förlossning och utveckling efter födseln. Den eventuella risken är okänd.

Imovax polio får ges till gravida kvinnor endast då det är absolut nödvändigt.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Uppgift saknas om passage över i modersmjölk.

Trafik

Inga studier av effekten på förmågan att framföra fordon och använda maskiner har utförts. Det finns inget som tyder på att vaccinet påverkar förmågan att köra bil.

Biverkningar

Data från kliniska studier

Den lokala reaktogeniciteten hos Imovax polio utvärderades i två randomiserade kliniska multicenterprövningar som omfattade totalt 395 patienter och lokala reaktioner rapporterades som mindre vanliga till mycket vanliga:

 • rodnad vid injektionsstället: 0,7 % till 2,4 % av deltagarna i varje studie

 • smärta vid injektionsstället: 0,7 % till 34 %

 • svullnad vid injektionsstället: 0,4 %

I en randomiserad fas III multicenterstudie som involverade 205 barn, var feber > 38,1 °C vanligt till mycket vanligt förekommande (hos 10 % av barnen efter den första dosen, hos 18 % av barnen efter den andra dosen, hos 7 % av barnen efter den tredje dosen).

I en annan randomiserad fas III multicenterstudie som involverade 324 barn, drogs slutsatsen att Imovax polio i kombination med eller i samband med DTP (Difteri-Tetanus-Pertussis) vaccin tolererades lika bra som DTP vaccin injicerat ensamt.


Data efter lansering

I enlighet med vaccinationsprogrammen för barn injiceras Imovax polio sällan ensamt.


Frekvensen för de biverkningar som rapporterats efter lansering är okänd (kan inte beräknas från tillgängliga data).


De vanligaste rapporterade biverkningarna är lokala reaktioner och feber (omkring 20% respektive 10% av rapporterade biverkningar).


Blodet och lymfsystemet

 • lymfadenopati


Centrala och perifera nervsystemet

 • kortvariga krampanfall, feberkramper, inom några dagar efter vaccinationen

 • huvudvärk

 • övergående och lindriga parestesier (huvudsakligen i extremiteter) inom två veckor efter vaccinationen


Hud och subkutan vävnad

 • utslag

 • urtikaria


Muskuloskeletala systemet och bindväv

 • lindrig och övergående artralgi och myalgi inom några dagar efter vaccinationen


Allmänna symtom och symtom vid administreringsstället

 • reaktioner vid injektionsstället som ödem, smärta, utslag eller svullnad. Dessa inträffar inom 48 timmar efter vaccinationen och varar en eller två dagar

 • övergående låg feber (pyrexi) inom 24 till 48 timmar efter vaccinationen


Immunsystemet

 • överkänslighetsreaktion typ I mot någon av vaccinets ingående komponenter såsom allergisk reaktion, anafylaktisk reaktion och anafylaktisk chock


Psykiska störningar

Uppträder inom de första timmarna eller dagarna efter vaccinationen och försvinner inom kort:

 • oro

 • somnolens

 • irritabilitet


Information om speciella patientgrupper

Apné hos mycket prematura barn (födda i graviditetsvecka ≤ 28) (se Varningar och försiktighet)


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Farmakodynamik

En månad efter 3 primärdoser uppnås seroprotektion till 100 % för poliovirus typ 1 och 3 och till 99 till 100 % för poliovirus typ 2.

För småbarn medför en boosterdos en mycket stor ökning av GMT (Geometriska genomsnittstitern) med en seroprotektion på nära 100 %. Fyra till fem år efter boosterdosen har 94 till 99 % av barnen fortfarande skyddande GMT för de tre typerna av poliovirus. Vuxna, tidigare immuniserade individer, utvecklar ett kraftigt anamnesiskt svar efter en boosterdos. Immuniteten varar minst fem år efter den fjärde injektionen.

Innehåll

Varje dos (0,5 ml) av Imovax polio innehåller:

Inaktiverat poliovirus typ 1 (Mahoney), 40 D-antigen enheter*, inaktiverat poliovirus typ 2 (Mef-1), 8 D-antigen enheter*, inaktiverat poliovirus typ 3 (Saukett), 32 D-antigen enheter* samt 2-fenoxietanol, formaldehyd, medium 199 och saltsyra eller natriumhydroxid.

* D-antigen enheter enligt WHO eller motsvarande, mängd antigen bestämd genom lämplig immunokemisk metod.


Detta vaccin framställs av poliovirus typ 1, 2 och 3 som odlats på Veroceller, renats och därefter inaktiverats med formaldehyd.

Blandbarhet

Då blandbarhetstudier saknas skall detta vaccin inte blandas med andra läkemedel.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Poliovirus typ 1, stam Mahoney, inaktiverat

Miljörisk: Användning av vacciner bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessments for pharmaceuticals (EMA/CHMP/SWP/4447/00), vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates, lipids, vaccines and herbal medicinal products are exempted because they are unlikely to result in significant risk to the environment.

However, even though biomolecules, such as vaccines and hormones, are exempted they should still be regarded as biologically active.

Poliovirus typ 2, stam MEF-1, inaktiverat

Miljörisk: Användning av vacciner bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessments for pharmaceuticals (EMA/CHMP/SWP/4447/00), vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates, lipids, vaccines and herbal medicinal products are exempted because they are unlikely to result in significant risk to the environment.

However, even though biomolecules, such as vaccines and hormones, are exempted they should still be regarded as biologically active.

Poliovirus typ 3, stam Saukett, inaktiverat

Miljörisk: Användning av vacciner bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessments for pharmaceuticals (EMA/CHMP/SWP/4447/00), vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates, lipids, vaccines and herbal medicinal products are exempted because they are unlikely to result in significant risk to the environment.

However, even though biomolecules, such as vaccines and hormones, are exempted they should still be regarded as biologically active.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Förvaring

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2 °C-8 °C). Får ej frysas. Förvara sprutan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


Hantering

Särskilda anvisningar för destruktion

Vaccinet ska vara klart och färglöst. Använd inte vaccinet om det är grumligt.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, suspension klar och färglös
0,5 milliliter förfylld spruta (fri prissättning), EF
0,5 milliliter förfylld spruta (fri prissättning), EF
10 x 0,5 milliliter förfylld spruta (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
20 x 0,5 milliliter förfylld spruta (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
20 x 0,5 milliliter förfylld spruta (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av