Måndag 25 september ca klockan 03:00 kommer Fass att vara otillgängligt i ca 30 min på grund av planerat tekniskt underhåll. Fass appar är dock tillgängliga - via App Store eller Google Play.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Neurontin®

Viatris

Kapsel, hård 300 mg
(En tvådelad, gul, ogenomskinlig hård kapsel, med tryck "Neurontin 300 mg" och "PD", innehållande ett vitt till benvitt pulver.)

Antiepileptikum

Aktiv substans:
ATC-kod: N02BF01
Läkemedel från Viatris omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Neurontin

100 mg, 300 mg, 400 mg hårda kapslar eller 600 mg, 800 mg filmdragerade tabletter
gabapentin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Neurontin är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Neurontin
3. Hur du tar Neurontin
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Neurontin ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Neurontin är och vad det används för

 

Neurontin tillhör en grupp läkemedel som används vid behandling av epilepsi och perifer neuropatisk smärta (långvarig smärta som orsakats av nervskada).


Den aktiva substansen i Neurontin är gabapentin.


Neurontin används för att behandla

 • Olika former av epilepsi (anfall som i början är begränsade till vissa delar av hjärnan, med eller utan spridning till andra delar av hjärnan). Läkaren som behandlar dig eller ditt barn på 6 år eller äldre kan ordinera Neurontin för att behandla epilepsi om den nuvarande behandlingen inte ger tillräcklig effekt. Du eller ditt barn på 6 år eller äldre ska ta Neurontin som tillägg till den nuvarande behandlingen, såvida inte din doktor har sagt något annat. Neurontin kan också användas som enda läkemedel till vuxna och barn från 12 år.

 • Perifer neuropatisk smärta (långvarig smärta som orsakats av nervskada). Ett flertal olika sjukdomar kan orsaka perifer neuropatisk smärta (främst i benen och/eller armarna), såsom diabetes eller bältros. Smärtan kan beskrivas som en varm, brännande, bultande, blixtrande, stickande, skarp, krampaktig, värkande, svidande, förlamande känsla eller som myrkrypningar.


Gabapentin som finns i Neurontin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Neurontin

Använd inte Neurontin

 • om du är allergisk (överkänslighet) mot gabapentin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Neurontin

 • om du har njurproblem. Din läkare kan då förskriva ett annat dosschema.

 • om du går på hemodialys (behandlingsmetod vid nedsatt njurfunktion där avfallsprodukter avlägsnas). Tala om för din läkare om du får muskelsmärta och/eller muskelsvaghet.

 • om du får symtom såsom ihållande buksmärta, illamående och kräkningar. Kontakta i så fall omedelbart din läkare då detta kan vara symtom på akut pankreatit (bukspottkörtelinflammation).

 • om du har sjukdomar i nervsystemet, luftvägssjukdomar eller om du är äldre än 65 år, kan läkaren komma att ordinera dig en annan dosering.

 • innan du tar detta läkemedel ska du tala om för läkaren om du någon gång har missbrukat eller varit beroende av alkohol, receptbelagda läkemedel eller illegala droger. Det kan innebära att du löper högre risk att bli beroende av Neurontin.

Beroende

Vissa personer kan bli beroende av Neurontin (känna ett behov att fortsätta ta läkemedlet). De kan få utsättningssymtom när de slutar använda Neurontin (se avsnitt 3, ”Hur du tar Neurontin” och ”Om du slutar att ta Neurontin”). Om du är orolig att du ska bli beroende av Neurontin är det viktigt att du pratar med läkare.


Om du märker något av följande tecken medan du tar Neurontin kan det tyda på att du har blivit beroende:

-      du känner att du behöver ta läkemedlet längre än vad förskrivaren har angett

-      du känner att du behöver ta mer än den rekommenderade dosen

-      du använder läkemedlet av andra anledningar än de det har ordinerats för

-      du har gjort upprepade, misslyckade försök att sluta eller kontrollera användningen av läkemedlet

-      du mår inte bra när du slutar ta läkemedlet, och du mår bättre när du tar det igen


Om du märker något av detta ska du tala med läkare för att hitta den bästa behandlingsvägen för dig, inklusive när det är lämpligt att sluta och hur du ska göra det på ett säkert sätt.


Ett litet antal personer som behandlas med läkemedel mot epilepsi som t.ex. gabapentin har också haft tankar på att skada sig själva eller begå självmord. Om du någon gång får dessa tankar, kontakta omedelbart din läkare.


Viktig information om potentiellt allvarliga reaktioner

Allvarliga hudutslag, såsom Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys och läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS), har rapporterats vid användning av gabapentin. Sluta använda Neurontin och sök vård omedelbart om du får något av de symtom på allvarliga hudbiverkningar som anges i avsnitt 4.


Läs beskrivningen av allvarliga symtom i avsnitt 4 i denna bipacksedel under ”Kontakta din läkare omedelbart om du får något av följande symtom efter att du tagit detta läkmedel eftersom de kan vara allvarliga.”


Muskelsvaghet, ömhet eller smärta, speciellt om du samtidigt känner dig dålig eller har hög feber, kan bero på en onormal muskelnedbrytning som kan vara livshotande och leda till njurproblem. Du kan också få missfärgad urin och förändrade blodprovsresultat (särskilt förhöjt blodkreatinfosfokinas). Kontakta din läkare omedelbart om du upplever något av dessa symtom.


Andra läkemedel och Neurontin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Tala i synnerhet om för läkare (eller apotekspersonal) om du tar eller nyligen har tagit läkemedel mot kramper, sömnstörningar, depression, ångest eller några andra neurologiska eller psykiska problem.


Läkemedel som innehåller opioider såsom morfin

Om du tar några läkemedel som innehåller opioider (såsom morfin), tala om det för läkare eller apotekspersonal, eftersom opioider kan öka effekten av Neurontin. Dessutom kan en kombination av Neurontin och opioider orsaka sömnighet, sedering, andningssvårigheter eller dödsfall.


Antacida för magproblem

Om Neurontin tas tillsammans med syrabindande medel (s.k. antacida) som innehåller aluminium och magnesium, kan upptaget av Neurontin från magen minska. Neurontin bör därför tas tidigast två timmar efter att du tagit antacida.


Neurontin:

 • förväntas inte påverka eller påverkas av andra epilepsiläkemedel eller p-piller.

 • kan störa vissa laboratorietester. Om du behöver lämna urinprov, tala om för din läkare eller sjukhuspersonalen vad du tar.

Neurontin med mat

Neurontin kan tas med eller utan mat.

Graviditet, amning och fertilitet

 • Om du är gravid eller tror att du kan vara gravid, måste du omedelbart tala om det för läkaren och diskutera möjliga risker som läkemedlet du använder kan innebära för ditt ofödda barn.

 • Du ska inte avsluta behandlingen utan att först diskutera detta med läkare.

 • Om du planerar att skaffa barn ska du diskutera din behandling med läkare så snart som möjligt innan du blir gravid.

 • Om du ammar eller planerar att amma, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Neurontin kan användas under graviditetens första trimester om det behövs.

Om du planerar att bli gravid eller om du är gravid eller tror att du kan vara gravid, tala med din läkare omedelbart.

Om du har blivit gravid och har epilepsi är det viktigt att du inte slutar ta din medicin utan att först rådfråga din läkare, eftersom det kan försämra din sjukdom. Försämring av din epilepsi kan medföra risk för dig och ditt ofödda barn.


I en studie som granskade data från kvinnor i nordiska länder som tog gabapentin under de första 3 månaderna av graviditeten fanns ingen ökad risk för fosterskador eller problem med utvecklingen av hjärnans funktion (neuroutvecklingsstörningar). Spädbarn vars mödrar tog gabapentin under graviditeten hade dock en ökad risk för låg födelsevikt och för tidig födsel.


Om gabapentin används under graviditeten kan det nyfödda spädbarnet få abstinenssymtom. Denna risk kan öka om gabapentin tas tillsammans med opioidanalgetika (läkemedel för behandling av svår smärta).


Kontakta din läkare omedelbart om du blir gravid, om du tror att du är gravid eller om du planerar graviditet medan du tar Neurontin. Sluta inte abrupt att ta detta läkemedel. Detta kan leda till en genombrottskramp och innebära allvarliga konsekvenser för dig och ditt barn.


Amning

Gabapentin, den aktiva substansen i Neurontin, passerar över i bröstmjölk. Eftersom effekten på barnet är okänd, bör du inte amma när du behandlas med Neurontin.


Fertilitet

Ingen effekt på fertiliteten har observerats i djurstudier.

Körförmåga och användning av maskiner

Neurontin kan orsaka yrsel, dåsighet och trötthet. Du ska inte köra bil, använda avancerade maskiner eller delta i andra eventuellt riskfyllda aktiviteter förrän du vet om detta läkemedel påverkar din förmåga att utföra dessa aktiviteter.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Läs all information i denna bipacksedel för vägledning. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Neurontin kapslar innehåller laktos

Neurontin hårda kapslar innehåller laktos (en typ av socker). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


Neurontin kapslar innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per 100 mg, 300 mg och 400 mg hårda kapslar, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.


3. Hur du tar Neurontin

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Ta inte mer läkemedel än ordinerat.


Din läkare avgör vilken dos som är lämplig för dig.


Epilepsi, rekommenderad dos är:


Vuxna och ungdomar

Ta det antal kapslar eller tabletter som din läkare har ordinerat. Din läkare kan öka dosen stegvis. Vanlig startdos är mellan 300 mg och 900 mg dagligen. Sedan kan dosen enligt din läkares anvisning ökas upp till högst 3 600 mg dagligen, uppdelat på 3 separata tillfällen, dvs. en gång på morgonen, en gång på eftermiddagen och en gång på kvällen.


Barn från 6 år

Läkaren avgör vilken dos som ska ges till ditt barn, eftersom den beräknas med hänsyn till barnets vikt. Behandlingen börjar med en låg startdos, som sedan ökas gradvis under cirka 3 dagar. Vanlig dos vid epilepsibehandling är 25–35 mg per kg per dag. Kapslarna eller tabletterna tas vanligen fördelade på 3 separata dostillfällen varje dag, en gång på morgonen, en gång på eftermiddagen och en gång på kvällen.


Neurontin rekommenderas inte för barn under 6 års ålder.


Perifer neuropatisk smärta, rekommenderad dos är:


Vuxna

Ta det antal kapslar eller tabletter som din läkare har ordinerat. Din läkare kan öka dosen stegvis. Vanlig startdos är mellan 300 mg och 900 mg dagligen. Sedan kan dosen enligt din läkares anvisning ökas upp till högst 3 600 mg dagligen, uppdelat på 3 separata tillfällen, dvs. en gång på morgonen, en gång på eftermiddagen och en gång på kvällen.


Om du har njurproblem eller går på hemodialys

Din läkare kan ordinera ett annat dosschema och/eller dos om du har problem med njurarna eller går på hemodialys.


Om du är äldre (över 65 år)

Du ska ta normal dos av Neurontin, såvida du inte har problem med njurarna. Din läkare kan ordinera ett annat dosschema och/eller dos om du har problem med njurarna.


Om du tycker att dosen är för stark eller för svag, tala med din läkare eller apotekspersonal så snart som möjligt.


Hur Neurontin intas

Neurontin ska sväljas. Svälj alltid kapslarna eller tabletterna tillsammans med rikligt med vatten. Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Fortsätt att ta Neurontin tills din läkare säger till dig att sluta.

Om du har tagit för stor mängd av Neurontin

Högre dos än den rekommenderade kan leda till ökade biverkningar inkluderande medvetslöshet, yrsel, dubbelsyn, sluddrigt tal, sömnighet och diarré. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med dig de kapslar eller tabletter som du inte har tagit, tillsammans med förpackningen och etiketten, så att personalen lätt ska kunna se vilket läkemedel du har tagit.

Om du har glömt att ta Neurontin

Om du har glömt att ta en dos, ta den så fort du kommer ihåg, såvida det inte är dags för nästa dos. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Neurontin

Sluta inte ta Neurotin plötsligt. Om du vill sluta ta Neurontin ska du diskutera det med läkaren först. Läkaren talar om för dig hur du ska gå till väga. Om behandlingen avslutas, ska detta göras stegvis under minst 1 vecka.  Du behöver känna till, att du efter plötsligt avbrytande av en lång- och korttidsbehandling med Neurontin, kan uppleva vissa biverkningar, så kallade utsättningssymtom. Sådana biverkningar kan vara krampanfall, ångest, sömnsvårigheter, illamående, smärta, svettningar, skakningar, huvudvärk, depression, onormal känsla, yrsel och allmän sjukdomskänsla. Biverkningarna uppträder vanligtvis inom 48 timmar efter avslutad behandling med Neurontin. Om du får utsättningssymtom ska du kontakta läkare.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sluta använda Neurontin och sök vård omedelbart om du får något av följande symtom:

 • rödaktiga icke-förhöjda, måltavleliknande eller cirkulära fläckar på bålen, ofta med centrala blåsor, hudflagning, sår i mun, svalg, näsa, könsorgan och ögon. Dessa allvarliga hudutslag kan föregås av feber och influensaliknande symtom (Steven-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys).

 • Utbredda utslag, hög kroppstemperatur och förstorade lymfkörtlar (DRESS eller läkemedelsöverkänslighetssyndrom).

Kontakta din läkare omedelbart om du får något av följande symtom efter att du tagit detta läkemedel eftersom de kan vara allvarliga:

 • ihållande buksmärta, illamående och kräkningar då detta kan vara symtom på akut pankreatit (bukspottkörtelinflammation)

 • andningsproblem, där du i allvarliga fall kan behöva akut- och intensivvård för att fortsätta andas normalt

 • Neurontin kan orsaka en allvarlig eller livshotande allergisk reaktion som kan påverka din hud eller andra delar av din kropp som din lever eller blodceller. När du får en sådan reaktion kan du antingen få utslag eller inte. Du kan behöva läggas in på sjukhus eller sluta ta Neurontin.
  Kontakta din läkare direkt om du har något av följande symtom:

  • hudutslag och rodnad och/eller håravfall

  • nässelutslag

  • feber

  • svullna körtlar som inte försvinner

  • svullnad av läpp, ansikte och tunga

  • gulfärgad hud eller ögonvitor

  • ovanliga blåmärken eller blödning

  • svår trötthet eller svaghet

  • oväntad muskelsmärta

  • frekventa infektioner


Dessa symtom kan vara de första signalerna på en allvarlig reaktion. En läkare ska undersöka dig för att besluta om du ska fortsätta ta Neurontin.


 • Om du går på hemodialys, tala om för din läkare om du får muskelsmärta och/eller muskelsvaghet


Övriga biverkningar inkluderar:


Mycket vanliga(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • Virusinfektion

 • Dåsighetskänsla, yrsel, okoordinerade muskelrörelser

 • Trötthetskänsla, feber


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Lunginflammation, luftvägsinfektion, urinvägsinfektion, öroninflammation eller andra infektioner

 • Minskat antal vita blodkroppar

 • Anorexi, ökad aptit

 • Aggressioner mot andra, förvirring, skiftande sinnesstämning, depression, oro, nervositet, svårigheter att tänka klart

 • Kramper, ryckiga rörelser, talsvårigheter, minnesförlust, darrningar, sömnsvårigheter, huvudvärk, hudkänslighet, minskad känsel (domningar), koordinationssvårigheter, onormala ögonrörelser, ökade/minskade eller frånvaro av reflexer

 • Dimsyn, dubbelseende

 • Svindel

 • Högt blodtryck, rodnad/utvidgning av blodkärlen

 • Andningssvårigheter, luftrörskatarr, halsont, hosta, nästorrhet

 • Kräkningar, illamående, problem med tänderna, inflammerat tandkött, diarré, magont, matsmältningsbesvär, förstoppning, mun- och halstorrhet, gaser

 • Ansiktssvullnad, blåmärken, utslag, klåda, akne

 • Ledvärk, muskelvärk, ryggont, ryckningar

 • Erektionssvårigheter (impotens)

 • Svullna ben och armar, gångsvårigheter, svaghet, värk, sjukdomskänsla, influensaliknande symtom

 • Viktökning

 • Olycksfall, frakturer, skrubbsår


Därutöver har aggressivt beteende och ryckiga rörelser rapporterats som vanliga biverkningar i kliniska studier på barn.


Mindre vanliga(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • Agitation (ett tillstånd av ständig rastlöshet och ofrivilliga, meningslösa rörelser)

 • Allergiska reaktioner som t.ex. nässelfeber

 • Minskade rörelser

 • Hjärtklappning

 • Sväljsvårigheter

 • Svullnad som kan omfatta ansikte, bål och lemmar

 • Onormala blodtestresultat som tyder på problem med levern

 • Psykisk störning

 • Fallolyckor

 • Ökat blodsockervärde (ses oftast hos patienter med diabetes)


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • Sänkt blodsockervärde (ses oftast hos patienter med diabetes)

 • Medvetandeförlust

 • Andningsbesvär, ytlig andning (andningsdepression)


Efter att Neurontin introducerades på marknaden har följande biverkningar rapporterats:

 • Minskat antal blodplättar (celler som är av betydelse för koagulationen)

 • Självmordstankar och hallucinationer

 • Onormala rörelser, som t.ex. slingrande eller ryckiga rörelser och stelhet

 • Öronringningar

 • Gulfärgning av hud och ögon (gulsot), inflammation i levern

 • Akut njursvikt, inkontinens

 • Ökning av bröstvävnad, bröstförstoring

 • Biverkningar efter abrupt avbrytande av behandlingen med gabapentin (oro, sömnsvårigheter, illamående, värk, svettningar), bröstsmärta

 • Nedbrytning av muskelvävnad (rabdomyolys)

 • Förändring av blodprovsresultat (förhöjt blodkreatinfosfokinas)

 • Sexuella problem inklusive oförmåga att få orgasm, fördröjd utlösning

 • Låg natriumnivå i blodet

 • Anafylaktisk reaktion (allvarlig allergisk reaktion som kan vara livshotande, med symtom som andningssvårigheter, svullnad av läppar, svalg och tunga samt lågt blodtryck som kräver akutbehandling)

 • Bli beroende av Neurontin (”läkemedelsberoende”)

När du har avslutat en korttids- eller långtidsbehandling med Neurontin behöver du vara medveten om att du kan uppleva vissa biverkningar, så kallade utsättningssymtom (se ”Om du slutar att ta Neurontin”).


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Neurontin ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Neurontin kapslar förvaras vid högst 30 ºC.


Neurontin tabletter förvaras vid högst 25 ºC.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Neurontin kapslar, hårda

Den aktiva substansen är gabapentin. Varje hård gelatinkapsel innehåller antingen 100 mg, 300 mg eller 400 mg gabapentin.


Övriga innehållsämnen är:

Kapsel, innehåll: laktosmonohydrat, majsstärkelse och talk.

Kapselhölje: gelatin, renat vatten och natriumlaurilsulfat.


Kapslar 100 mg innehåller färgämnet E171 (titandioxid), kapslar 300 mg innehåller färgämnena E171 (titandioxid) och E172 (gul järnoxid) och kapslar 400 mg innehåller färgämnena E171 (titandioxid) och E172 (röd och gul järnoxid). Tryckfärgen som används på samtliga kapslar innehåller shellack, E171 (titandioxid) och E132 (indigokarmin aluminiumsalt).


Neurontin filmdragerade tabletter

Den aktiva substansen är gabapentin. Varje filmdragerad tablett innehåller antingen 600 mg, eller 800 mg gabapentin.


Övriga innehållsämnen är: Poloxamer 407 (etylenoxid och propylenoxid), kopovidon, majsstärkelse och magnesiumstearat.

Filmdragering: Opadry White YS-1-18111 (hydroxipropylcellulosa, talk)

Polermedel: candelillavax

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Kapslar, hårda

Neurontin 100 mg hårda kapslar är vita och märkta med ”Neurontin 100 mg” och ”PD”.

Neurontin 300 mg hårda kapslar är gula och märkta med ”Neurontin 300 mg” och ”PD”.

Neurontin 400 mg hårda kapslar är orange och märkta med ”Neurontin 400 mg” och ”PD”.


Tillhandahålls som PVC/PVDC/aluminiumfolie blisterförpackning om 20, 30, 50, 60, 84, 90, 98, 100, 200, 500, 1000 kapslar.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Filmdragerade tabletter

Neurontin 600 mg tabletter är vita, elliptiska filmdragerade tabletter med brytskåra på båda sidorna samt prägling ”NT” och ”16” på ena sidan.

Neurontin 800 mg tabletter är vita, elliptiska filmdragerade tabletter med brytskåra på båda sidorna samt prägling ”NT” och ”26” på ena sidan.


Tillhandahålls som PVC/PE/PVDC/aluminiumfolie blisterförpackning eller PVC/PVDC/aluminiumfolie blisterförpackning om 20, 30, 45, 50, 60, 84, 90, 100, 200, 500 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Upjohn EESV

Rivium Westlaan 142

2909 LD Capelle aan den IJssel

Nederländerna


Lokal företrädare

Viatris AB

Box 23033

104 35 Stockholm


Tillverkare

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Betriebsstätte Freiburg

Mooswaldallee 1

D-79090 Freiburg

Tyskland


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

och i Förenade kungariket (Nordirland) under namnet: Neurontin


Denna bipacksedel ändrades senast 2023-07-25

Hitta direkt i texten
Av