Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Klacid

ReceptstatusFörmånsstatus
BGP Products

Granulat till oral suspension 25 mg/ml
(Tillhandahålls för närvarande ej) (vit till gulvit/gråvit, kornig konsistens)

Antibiotikum

Aktiv substans:
ATC-kod: J01FA09
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från BGP Products omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Klacid

25 mg/ml granulat till oral suspension.
klaritromycin

 

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Klacid är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Klacid
3. Hur du tar Klacid
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Klacid ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Klacid är och vad det används för

 

Klacid är ett antibiotikum som tillhör gruppen makrolider. Det är verksamt mot infektioner orsakade av ett flertal olika bakterier. Klacid stör bakteriernas produktion av proteiner och hindrar därmed bakterierna från att föröka sig.


Klacid används främst vid olika infektioner i luftvägarna såsom lunginflammation. Klacid används även vid behandling av öroninflammation, halsfluss, lunginflammation och vid olika hudinfektioner till personer som av olika anledningar inte tål penicillin eller när penicillin är olämpligt av andra skäl.


2. Vad du behöver veta innan du tar Klacid

Ta inte Klacid

 • om du är allergisk mot den aktiva substansen klaritromycin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du tar läkemedel som innehåller ergotalkaloider (t.ex. ergotamin och dihydroergotamin) eller oralt midazolam (se ”Andra läkemedel och Klacid”).

 • om du tar andra läkemedel som är kända för att orsaka allvarliga störningar i hjärtrytmen.

 • om du tar läkemedel som innehåller astemizol, terfenadin, cisaprid, domperidon eller pimozid, eftersom användning av dessa läkemedel tillsammans med Klacid kan orsaka allvarliga störningar i hjärtrytmen.

 • om du tar tikagrelor eller ranolazin (för kärlkramp eller för att minska risken för hjärtinfarkt eller stroke).

 • om du har vissa hjärtrytmrubbningar (förlängt QT-intervall, ventrikulär hjärtarrytmi, torsade de pointes).

 • om du har låga nivåer av kalium i blodet (hypokalemi).

 • om du använder läkemedel mot höga kolesterolvärden (atorvastatin, lovastatin eller simvastatin).

 • om du har svår leversvikt och samtidigt har nedsatt njurfunktion.

 • om du använder ett läkemedel som innehåller kolkicin (mot ledvärk).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Klacid.

 • om du är gravid (se Graviditet och amning).

 • om du använder insulin eller läkemedel mot diabetes som du tar via munnen, eftersom samtidig användning med Klacid kan leda till lågt blodsocker.

 • om du har nedsatt leverfunktion, nedsatt njurfunktion, kranskärlssjukdom, svår hjärtsjukdom eller oregelbunden hjärtrytm bör du rådgöra med din läkare innan behandling med Klacid påbörjas.

 • om du har långvarig eller svår diarré bör du också kontakta din läkare. Diarré orsakadav bakterier kan förekomma under och efter behandling med Klacid.

 • om du behandlas med antibiotika, inklusive Klacid, under lång tid då det kan leda till ökat antal bakterier som inte är känsliga för läkemedlet och/eller svampinfektion.

 • om du har störningar i saltbalansen i blodet t.ex. låga nivåer av magnesium (hypomagnesi).

Andra läkemedel och Klacid

Behandling med Klacid tillsammans med andra läkemedel kan hos vissa patienter medföra att effekten av Klacid eller något av de andra läkemedlen ökar eller minskar. Doserna kan behöva ändras.

Tala därför om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel även receptfria läkemedel och naturläkemedel.


Klacid ska inte tas tillsammans med ergotalkaloider, astemizol eller terfenadin (mot allergier), cisaprid eller domperidon (mot magsjukdom), pimozid (mot oro), tikagrelor, ranolazin (för kärlkramp eller för att minska risken för hjärtinfarkt eller stroke), kolkicin (mot ledvärk) och vissa läkemedel som används för behandling av höga kolesterolvärden (atorvastatin, lovastatin, simvastatin) samt läkemedel som är kända att orsaka allvarliga störningar i hjärtrytmen (se avsnitt ”Ta inte Klacid”).


Klacid kan påverka eller påverkas av behandling med bland annat läkemedel  mot:

 • astma/lungsjukdom (teofyllin)

 • epilepsi (fenobarbital, fenytoin, karbamazepin, valproinsyra)

 • depression, mani, schizofreni (atypiska antipsykotika, t.ex. quetiapin)

 • migrän (ergotalkalaoider, t.ex. dihydroergotamin, ergotamin)

 • diabetes (nateglinid och repaglinid)

 • oro (så kallade bensodiazepiner, johannesört)

 • avstötning efter transplantationer (ciklosporin, sirolimus, takrolimus)

 • hjärtflimmer/oregelbunden hjärtrytm (digoxin, kinidin, disopyramid)

 • blodpropp så kallade blodförtunnande läkemedel t.ex. warfarin

 • HIVinfektion (efavirenz, zidovudin, ritonavir, sakvinavir, nevirapin, etravirin, atazanavir)

 • högt blodtryck (verapamil, amlodipin och diltiazem)

 • svampinfektion (itrakonazol, flukonazol)

 • impotens (sildenafil, taldalafil, vardenafil)

 • inkontinens (tolterodin)

 • tuberkulos (rifampicin, rifabutin, rifapentin)

 • magsår (omeprazol)

 • fönstertittarsjuka (citostazol)

 • inflammatoriska sjukdomar (metylprednisolon)

 • cancer (ibrutinib, vinblastin).

Vid samtidig behandling med klaritromycin och verapamil har lågt blodtryck, långsam hjärtrytm och höga halter av mjölksyra rapporterats.


I enstaka fall kan Klacid påverka effekten av p-piller.


Viktigt! Ändra inte på doseringen av Klacid eller andra läkemedel utan att först ha talat med din läkare.


Klacid innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per doseringsenhet, vilket är att betraktas som väsentligen ”natriumfritt”.

Klacid med mat och dryck

Klacid kan tas oberoende av måltid.

Graviditet och amning

Kvinnor som planerar graviditet eller är gravida ska inte använda Klacid. Behandling med Klacid ska ske endast om den är absolut nödvändig och endast efter läkares ordination.


Det är möjligt att ett barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Klacid under amning annat än på bestämd ordination av läkare. 

Körförmåga och användning av maskiner

Yrsel och förvirring kan förekomma vid behandling med Klacid. Dessa biverkningar skulle kunna påverka din förmåga att framföra fordon och använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om något innehållsämne i Klacid

Klacid granulat till oral suspension innehåller sackaros. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du tar Klacid

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Dosen och behandlingstiden bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för patienten. Dosens storlek beror på patientens vikt och infektionens typ och svårighetsgrad. Vanligast är att Klacid granulat till oral suspension doseras 2 gånger dagligen. För att få en så jämn halt som möjligt i blodet bör man försöka ta Klacid vid ungefär samma klockslag morgon och kväll, t.ex. klockan 8 på morgonen och klockan 8 på kvällen.

Behandlingstiden beror på infektionens typ och svårighetsgrad och är normalt mellan 5 och 10 dagar.


Hur mäter du upp rätt dos?

För att underlätta doseringen till små barn medföljer en doseringsspruta.

Gör så här:


Omskaka flaskan väl!

Skruva av flaskans lock, sätt doseringssprutans spets i hålet och vänd flaskan upp och ned. Dra upp föreskriven dos genom att dra ut kolven. Avläs den svarta ringens läge mot skalan. Vänd flaskan rätt. Ta sprutan ur flaskan. Skruva på locket igen.

Barnet ska sitta när flytande medicin ges. Rikta doseringssprutans spets mot kindens insida. Tryck långsamt ut suspensionen och låt barnet svälja naturligt. Försök att undvika spill och låt barnet skölja efter med vatten, saft eller annan dryck så att allt av medicinen sväljs ner.

Spruta aldrig rakt ner i halsen!

Rengör alltid doseringssprutan efter användning. Kolven kan tas ur och rengöras.

OBS! Förvara alltid doseringsspruta och läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Använd alltid Klacid enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Om du har tagit för stor mängd av Klacid

Klacid är relativt oskadligt. Intag av stora mängder av misstag kan dock resultera i kräkningar, magsmärtor m.m. Om du eller ditt barn fått i sig för stor mängd av Klacid kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Klacid

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Klacid

Redan efter ett par dagars behandling med Klacid kan man känna sig bättre. Det är emellertid mycket viktigt att hela Klacidkuren fullföljs enligt läkarens ordination. Om så inte sker, ges bakterierna möjlighet att återhämta sig och infektionen kan blossa upp på nytt.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Avbryt omedelbart behandlingen och kontakta läkare eller sjukvård om du får något av följande symtom:

 • svullnad i hals, ansikte och/eller läppar, svårighet att andas, hudutslag, klåda, blåsor i huden, sår i hud och slemhinnor, feber, blodtrycksfall, ledvärk. Symtomen kan vara tecken på överkänslighetsreaktioner (t.ex. allergisk reaktion, Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys).

 • minskad aptit, gulsot (gulfärgad hud och gulfärgade ögonvitor), mörk urin, klåda och öm buk. Dessa symtom kan vara tecken på leverpåverkan.

 • Om du får en infektion med symtom som feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom som exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering eftersom Klacid i sällsynta fall kan påverka de vita blodkropparna så att immunförsvaret försämras.

 • Om du får en allvarlig hudreaktion: röda, fjälliga utslag med knölar under huden och blåsor (exantematös pustulos). Denna biverkan förekommer hos ett okänt antal användare (har rapporterats).

Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100): 

Hudutslag, svettningar, huvudvärk, förändrat smaksinne, magbesvär (t.ex. illamående, magsmärta, diarré, kräkningar och matsmältningsrubbning med sura uppstötningar), förändrade laboratorievärden för leverfunktion, sömnlöshet.


Mindre vanliga (förekommer hos fler än 1 av 1000): 

Muntorsk, infektion, vaginalinfektion (avvikande lukt, flytningar, klåda, brännande känsla och rodnad i underlivet), överkänslighet, minskning av vissa vita blodkroppar, minskad aptit, oro, nervositet, yrsel, sömnighet, skakningar, nedsatt hörsel, tinnitus (ringningar i öronen), hjärtpåverkan (hjärtklappning, hjärtrytmrubbningar), magkatarr, inflammation av tungan och/eller munslemhinnan, förstoppning, muntorrhet, rapningar, väderspänningar, ökning av vissa leverenzymer, klåda, nässelutslag, fläckar och blåsor i huden (makulopapulösa utslag), feber, brist på energi, muskelryckningar (spasm).


Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

Inflammation i tjocktarmen, hudinflammation (rosfeber), minskat antal av en viss typ av vita blodkroppar så kallad agranulocytos, minskat antal blodplättar, allergisk reaktion, kramper, smakförlust, förändrat luktsinne, oförmåga att känna lukter, stickningar, hörselförlust, hjärtpåverkan (torsade de pointes, snabb hjärtrytm, hjärtflimmer), blödning, missfärgning av tunga och tänder (missfärgning brukar kunna tas bort med hjälp av professionell tandrengöring). Inflammation i bukspottskörteln, leversvikt, gulsot, hud- och slemhinneförändringar (ibland allvarliga), allvarlig utbredd hudskada (hudavlossning), akne, angioödem (allergisk reaktion i djupare lager av hud och slemhinna), hudrodnad, ledvärk, buksmärtor och blod i urinen), muskelsjukdom, rabdomyolys (leder till akut njursvikt) njursvikt, njursjukdom, avvikande urinfärg, förlängning i blödningstid, psykiska störningar (t.ex. psykos, hallucinationer, personlighetsförändring, depression, förvirring, onormala drömmar och mani).


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Klacid ska förvaras

Klacid granulat till oral suspension levereras till apoteket som ett grovkornigt pulver (granulat). Vatten tillsätts av apotekspersonalen vid expeditionstillfället. Den färdigberedda suspensionen förvaras vid högst 30 °C och är hållbar i 14 dagar från beredningsdatum som finns antecknat på flaskan.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är klaritromycin. 1 ml oral suspension innehåller 25 mg klaritromycin.

Övriga innehållsämnen är carbopol, povidon, hypromellosftalat, ricinolja, kiseldioxid, xantangummi, kaliumsorbat, citronsyra, sackaros 550 mg/ml, titandioxid (E171), maltodextrin, arom (fruktsmak).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Färg: Vit till gulvit/gråvit, kornig konsistens.

Smak: Tutti-frutti (smaksatt med socker och fruktsmakämnen).


Förpackningsstorlek: 100 ml. Dosmått finns i kartongen.

Innehavare av godkännandet för försäljning/

Information lämnas av:

BGP Products AB

Box 23033

104 35 Stockholm


Tillverkare:

Aesica Queenborough Limited

Queenborough

Kent ME11 5E

England.


Denna bipacksedel ändrades senast 2019-04-01

Hitta direkt i texten
Av