Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Ansatipin®

ReceptstatusFörmånsstatus
Pfizer

Kapsel, hård 150 mg
(Hårda rödbruna kapslar innehållande ett brunt, kristallint pulver)

Antibiotikum

Aktiv substans:
ATC-kod: J04AB04
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Ansatipin

150 mg hård kapsel
rifabutin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Ansatipin är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Ansatipin
3. Hur du använder Ansatipin
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Ansatipin ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Ansatipin är och vad det används för

 

Ansatipin innehåller ett antibiotikum, som är verksamt mot infektioner orsakade av vissa mikroorganismer och mykobakterier. Ansatipin används för behandling av lungtuberkulos samt som förebyggande medel mot infektioner hos AIDS-patienter.


2. Vad du behöver veta innan du använder Ansatipin

Använd inte Ansatipin

om du är allergisk mot rifabutin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

- om du behandlas med ritonavir.

- om du har gulsot.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Ansatipin:

 • om du har nedsatt lever- eller njurfunktion, speciellt om samtidig behandling med isoniazid pågår.

Urinen kan rödfärgas när man äter Ansatipin. Även andra kroppsvätskor som t ex upphostningar, tårvätska samt huden kan också rödfärgas. Mjuka kontaktlinser kan bli permanent rödfärgade.


Diarré kan förekomma vid användning av nästan alla antibakteriella medel, även Ansatipin. Kontakta läkare vid diarré, även om den uppstår efter att behandlingen avslutats.


Behandling med Ansatipin kan påverka vissa blodprover så att de inte ger tillförlitliga svar.

Andra läkemedel och Ansatipin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.


Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med andra läkemedel.

Berätta för din läkare om du tar något av följande läkemedel innan du börjar ta Ansatipin:

 • läkemedel mot HIV (t.ex. amprenavir, fosfamprenavir/ritonavir, indinavir, nelfinavir, saquinavir och lopinavir/ritonavir, tipranavir/ritonavir)

 • vissa läkemedel mot svampinfektioner (t.ex. flukonazol, itrakonazol, posakonazol och vorikonazol)

 • vissa läkemedel som används för att förhindra avstötning efter transplantation (takrolimus)

 • vissa antibiotika (t.ex. klaritromycin)

 • p-piller


Samtidig användning av Ansatipin och p-piller kan i enstaka fall orsaka utebliven effekt av p-piller. Därför ska andra preventivmedel användas under behandlingstiden.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.
Graviditet

Erfarenhet från gravida kvinnor är begränsad. Det finns en risk att fostret påverkas.


Amning

Det är inte känt om Ansatipin går över i modersmjölk.


Körförmåga och användning av maskiner

Ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet.

En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.

Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Ansatipin

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Normal dos vid lungtuberkulos är 150-450 mg (1-3 kapslar) i upp till 6 månader. Som infektionsförebyggande medel till AIDS-patienter ges normalt 300 mg (2 kapslar) en gång per dag. Patienter över 70 år, patienter som väger under 50 kg samt patienter med starkt nedsatt njurfunktion får en lägre dos.


Om du använt för stor mängd av Ansatipin 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus, eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Ansatipin

Fortsätt med din vanliga dosering vid vanlig tid. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du är osäker kontakta din läkare eller apotekspersonal


4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Viktig information om några biverkningar:

Ansatipin kan påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en allvarlig brist på vita blodkroppar (agranulocytos, förekommer hos ett okänt antal användare). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.


Om synpåverkan eller ögonsymptom uppkommer vid behandling med Ansatipin bör en ögonspecialist kontaktas. Särskild försiktighet skall iakttas vid samtidig behandling med läkemedel innehållande klaritromycin och/eller flukonazol samt proteashämmare (som bl a används vid HIV-infektion).


Diarré kan förekomma. Kontakta läkare vid diarré, även om den uppstår efter att behandlingen avslutats.


Andra biverkningar som har rapporterats är:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • Minskning av antalet vita blodkropparVanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 100 användare):

 • Anemi (blodbrist)

 • hudutslag

 • feber

 • illamående

 • förändrad smak

 • muskelvärk


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • Kräkningar

 • förändringar i blodet som förändring av antalet blodkroppar

 • ledvärk

 • gulsot

 • missfärgning av huden


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • leverpåverkan

 • inflammation i ögonhinnorna

 • överkänslighetsreaktioner (ibland allvarliga)

 • kramp i luftrören

5. Hur Ansatipin ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är rifabutin. En kapsel innehåller 150 mg rifabutin.

 • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, gelatin, natriumlaurylsulfat, magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, järnoxid (färgämne E 172), titandioxid (färgämne E 171).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Hårda rödbruna kapslar innehållande ett brunt, kristallint pulver. Blisterförpackning med 30 kapslar.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Pfizer AB

191 90 Sollentuna

Tel: 08-550 520 00

E-mail: eumedinfo@pfizer.com


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-04-04

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av