Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Imdur®

Navamedic

Depottablett 30 mg
(rosa, ovala med skåra, märkta A/II, 7×13 mm)

Kärlvidgande medel för hjärtsjukdomar, organiska nitrater

Aktiv substans:
ATC-kod: C01DA14
Läkemedel från Navamedic omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad är restnotering?
Information om restnotering
Imdur® (Depottablett 30 mg) är slut hos tillverkaren. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.
Information från Läkemedelsverket
30 mg Utbytbara läkemedel: Isomex, Isonova För 30 mg burk, 100 tabletter är prognos slutdatum 2020-02-21 60 mg Utbytbara läkemedel: Isonova, Isosorbidmononitrat 2care4, Isosorbidmononitrat Astimex, Isosorbidmononitrat Mylan Alternativ förpackningsstorlek: 50 depottabletter, 500 depottabletter (dosdispensering) För 60 mg burk, 100 tabletter är prognos slutdatum 2020-02-28 120 mg Inga utbytbara läkemedel. Alternativt läkemedel med samma aktiva substans: isosorbidmononitrat [I informationen kan det förekomma läkemedel som just nu inte tillhandahålls.]
Startdatum: 2019-12-16
Prognos för slutdatum: 2020-03-06
  • Vad är en produktresumé (SPC)?

Produktresumé

Produktresumé (SPC): Denna text är avsedd för vårdpersonal.

1 LÄKEMEDLETS NAMN

Imdur 30 mg depottabletter
Imdur 60 mg depottabletter
Imdur 120 mg depottabletter

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En depottablett innehåller: isosorbidmononitrat 30 mg, 60 mg respektive 120 mg.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3 LÄKEMEDELSFORM

Depottablett


30 mg: Rosa, oval med skåra märkt A/II, 7x13 mm.
60 mg: Ljust gul, oval med skåra, märkt A/ID, 7x13 mm.
120 mg: Vit, oval, märkt A/IF, 8x14 mm.

4 KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer

Angina pectoris.

4.2 Dosering och administreringssätt

Imdur är avsedd för profylaktisk behandling. Doseringen är individuell och skall styras av det kliniska svaret. Imdur depottabletter ges en gång per dygn, på morgonen.

Vid nyinställning kan man, för att undvika huvudvärk, ge 30 mg de 2-4 första dagarna.

Normaldosering: 60 mg dagligen. Vid behov kan dosen ökas till 120 mg dagligen.


Risk för toleransutveckling vid nitratterapi föreligger. Det är således viktigt att Imdur doseras en gång per dygn för att erhålla intervaller med låga nitratkoncentrationer och därigenom minska risken för toleransutveckling.


Imdur kan vid behov kombineras med beta-adrenoceptorblockerare och kalciumantagonister.


Administreringssätt

Tabletterna i de lägre styrkorna, 30 mg och 60 mg, är delbara. Hel eller delad tablett får inte tuggas eller krossas och skall sväljas med ½ glas vätska.

4.3 Kontraindikationer

Chock, hypotension, konstriktiv kardiomyopati, konstriktiv perikardit och perikardiell tamponad. Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.


Samtidig behandling med fosfodiesteras typ 5 hämmare (t ex sildenafil).

4.4 Varningar och försiktighet

Försiktighet skall iakttas vid behandling av patienter med grav cerebrovaskulär sjukdom, förhöjt intrakraniellt tryck, aortastenos, mitralisstenos och hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati, anemi, hypoxemi samt hypotyreoidism.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Följande kombination med Imdur ska undvikas:

Fosfodiesteras typ 5 hämmare (t ex sildenafil): intag av fosfodiesteras typ 5 hämmare (t ex sildenafil) är kontraindicerat vid behandling med nitroglycerinpreparat, eftersom det kan leda till kraftiga blodtrycksfall, ischemi och cirkulationsstörningar med bestående skador i hjärtat och hjärnan.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Klinisk erfarenhet från gravida kvinnor är begränsad. Djurexperimentella data talar ej för ökad risk för fosterskada.


Amning

Uppgift saknas om passage över i modersmjölk.

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Då yrsel kan förekomma vid behandlingen med Imdur bör detta beaktas när skärpt uppmärksamhet krävs t.ex. vid bilkörning eller användning av maskiner.

4.8 Biverkningar

Flertalet biverkningar är farmakologiskt medierade och dosberoende. Vid behandlingens början uppträder huvudvärk hos ca 25% av patienterna. Denna biverkan hänför sig till preparatets vasodilaterande effekt och försvinner vanligen inom någon vecka.

Huvudvärken kan undvikas genom att ge 30 mg de 2-4 första dygnen.

Blodtrycksfall kan leda till reflektorisk takykardi, yrsel och svimning.

Frekvens/

Organ

Mycket vanliga (≥1/10)

Vanliga

(≥1/100, <1/10)

Mindre vanliga

(≥1/1000, <1/100)

Sällsynta (≥1/10 000, <1/1000)

Mycket sällsynta(<1/10 000)

Hjärtat:

 

takykardi

   

Centrala och perifera nervsystemet:

 

huvudvärk, yrsel

 

svimning

 

Magtarmkanalen:

 

illamående

kräkningar, diarré

  

Hud och subkutan vävnad:

   

hudutslag, klåda

 

Muskuloskeletala systemet och bindväv:

    

myalgi

Blodkärl:

 

hypotension

   

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.seRapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

4.9 Överdosering

Begränsad erfarenhet av överdosering. 20 mg till 2- resp. 5-åring gav ej några symtom.


Symtom: Pulserande huvudvärk. Excitation, hudrodnad, kallsvett, kräkning, yrsel, synkope, takykardi, palpitationer och blodtrycksfall. Mycket stora doser kan ge methemoglobinemi (mycket ovanligt).


Behandling: Om befogat ventrikeltömning, kol. Vid blodtrycksfall intravenös vätsketillförsel i första hand. (Vid cyanos till följd av methemoglobinemi ges metyltionin 1-2 mg/kg långsamt intravenöst). Symtomatisk behandling.

5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Kärlvidgande medel för hjärtsjukdomar, organiska nitrater.

ATC-kod: C01DA14


Imdur är en depotberedning av isosorbid-5-mononitrat, som är en aktiv metabolit av isosorbiddinitrat. Nitroföreningar ger en dosberoende relaxation av glatt muskulatur. Behandlingseffekten är beroende av dosen och den individuella känsligheten. Låga doser ger vendilatation och minskat venöst återflöde till hjärtat (minskad preload). Höga doser ger därtill arteriell dilatation och reducerat kärlmotstånd (minskad afterload). Isosorbid-5-mononitrat minskar hjärtats arbete genom venös och arteriell dilatation och kan även ha en direkt dilaterande effekt på koronarkärlen. Genom minskning av slutdiastoliskt tryck och volym sänker preparatet det intramurala trycket, vilket leder till en förbättring av den subendokardiella genomblödningen. Nettoeffekten av isosorbid-5-mononitrat blir ett reducerat hjärtarbete och en förbättrad syresättning i myokardiet.


Imdur är avsett för profylaktisk behandling av angina pectoris. Effektdurationen, mätt med arbetsprov, är minst 12 timmar. Vid denna tidpunkt är plasmakoncentrationen på samma nivå som 1-2 timmar efter tablettintag (ca 1300 nmol/liter).


Risk för toleransutveckling, som varierar individuellt, föreligger vid kontinuerlig behandling med nitroföreningar. Imdur skall därför doseras en gång per dygn, så att ett intervall med låg nitratkoncentration erhålles.


Imdur består av ett olösligt skelett som oftast sönderfaller pga/genom tarmperistaltiken. Tabletten kan alltså se helt intakt ut medan den aktiva substansen lösts ut under passagen genom mag-tarmkanalen.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Effekten sätter in inom en timme. Biotillgängligheten av Imdur är ca 90%. Absorptionen påverkas inte av samtidigt födointag. Imdur ger en successiv och pH-oberoende frisättning av aktiv substans som är avslutad efter ca 10 timmar. Efter upprepad peroral administrering med 60 mg en gång dagligen erhålls maximal plasmanivå (ca 3000 nmol/liter) efter ca fyra timmar. Plasmakoncentrationen avtar sedan, för att vid slutet av doseringsintervallet ligga under 500 nmol/liter (24 timmar efter dos). Distributionsvolymen för isosorbid-5-mononitrat är ca 0,6 liter/kg och clearance 115 ml/minut. Eliminationen sker huvudsakligen genom denitrering och konjugering i levern till inaktiva metaboliter. Metaboliterna utsöndras huvudsakligen via njurarna. Endast ca 2% av given dos utsöndras intakt via njurarna.


Nedsatt lever- eller njurfunktion påverkar inte den kliniska effekten.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

-

6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Natriumaluminiumsilikat, paraffin, hydroxipropylcellulosa, magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, hypromellos, makrogol 6000, titandioxid (färgämne E 171), järnoxid (färgämne E 172, 30 mg och 60 mg depottabletter).

6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3 Hållbarhet

3 år

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Blister (aluminium/PVC):

Depottabletter 30 mg (28 st, 98 st)

Depottabletter 60 mg (28 st, 50 st, 98 st)

Depottabletter 120 mg (98 st)


Tablettburk (HDPE):

Depottabletter 30 mg (100 st)

Depottabletter 60 mg (100 st, 250 st, 500 st)

Depottabletter 120 mg (100 st)

6.6 Säskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

7 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

TopRidge Pharma (Ireland) Limited, 6-9 Trinity Street, Dublin 2, Irland.

8 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Depottabletter 30 mg: 11712
Depottabletter 60 mg: 10945
Depottabletter 120 mg: 12518

9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Första godkännandet:
Depottabletter 30 mg: 1993-01-12
Depottabletter 60 mg: 1989-04-27
Depottabletter 120 mg: 1995-05-17

Förnyat godkännande:
Depottabletter 30 mg: 2007-10-18
Depottabletter 60 mg: 2007-10-18
Depottabletter 120 mg: 2007-10-18

10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2019-08-01

Hitta direkt i texten
Av