Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Proscar®

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
MSD

Filmdragerad tablett 5 mg
(Filmdragerade, blå, äppelformade, 7 mm långa tabletter märkta med MSD 72 på ena sidan och PROSCAR på den andra sidan.)

Medel vid benign prostatahyperplasi

Aktiv substans:
ATC-kod: G04CB01
Läkemedel från MSD omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Proscar

5 mg filmdragerade tabletter
finasterid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Proscar är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Proscar
3. Hur du använder Proscar
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Proscar ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Proscar är och vad det används för

 

Prostatakörteln är, hos en vuxen man, normalt stor som en valnöt. Den ligger alldeles under urinblåsan och omger urinröret. Proscar minskar nivåerna av dihydrotestosteron (DHT), ett hormon, som anses stimulera tillväxten av prostatakörteln vid stigande ålder. Behandling med Proscar minskar därmed storleken på den förstorade prostatan. Många av de besvär, som orsakas av en förstorad prostata, kan då förbättras.


Din doktor har ordinerat Proscar för att behandla en godartad prostataförstoring och/eller för att förebygga akut urinstämma och kirurgiska ingrepp till följd av prostataförstoring. Prostatabesvär drabbar många män över 50 år. När prostatan gradvis förstoras kan den trycka på urinröret (se bild) och på så vis försvaga eller till och med stoppa urinflödet. Typiskt är att urinträngningarna kommer allt tätare, ofta nattetid. Andra besvär kan vara svårighet att "hålla tätt", att det tar tid att börja kasta vatten och/eller att strålen blir allt svagare. Det kan också vara svårt att tömma blåsan helt.


Du ska komma ihåg att det tog många år innan din prostata blev så förstorad att du kände av några besvär. Det kan därför ta tid innan prostatakörteln krymper och besvären blir mindre. Hur lång tid det tar beror på din ålder och hur omfattande sjukdomen hunnit bli. Även om snabb förbättring i urinstrålens kraft och andra symtom ses hos vissa patienter redan inom 2 veckor kan behandling i upp till 6 månader vara nödvändig för att man ska kunna bedöma effekten av behandlingen.


Bilden visar hur prostatan omger urinröret


2. Vad du behöver veta innan du använder Proscar

Använd inte Proscar

 • om du är kvinna

 • om du är allergisk mot finasterid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Proscar ska inte användas av barn.

Varningar och försiktighet

 • Tala med läkare innan du använder Proscar.

 • En klinisk undersökning (även rektal undersökning) och en bestämning av prostataspecifikt antigen (PSA) i serum bör utföras före behandling med finasterid och under behandlingen.

Humörsvängningar och depression

Humörsvängningar såsom nedstämdhet, depression och, mindre vanligt, självmords­tankar har rapporterats vid användning av Proscar. Om du upplever något av dessa symtom ska du kontakta läkare så snart som möjligt för ytterligare medicinsk rådgivning.

Andra läkemedel och Proscar

Proscar kan normalt tas tillsammans med andra mediciner. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder eller nyligen använt andra läkemedel.

Proscar med mat och dryck

Tabletten kan tas med eller utan föda.

Graviditet och amning

 • Proscar är endast avsett att användas av män. Om din sexualpartner är eller kan tänkas bli gravid, ska du undvika att hon exponeras för din sädesvätska eftersom den kan innehålla ytterst små mängder av läkemedlet.

 • kvinnor som är eller kan tänkas bli gravida ska inte handskas med krossade eller delade tabletter

 • på grund av möjligt upptag i kroppen eller genom huden av det verksamma ämnet i Proscar kan läkemedlet, om det används av en kvinna som bär på ett foster av manligt kön, hämma utvecklingen av fostrets könsorgan

 • om en gravid kvinna kommer i kontakt med den aktiva substansen i Proscar ska en läkare rådfrågas

 • Proscar tabletterna är filmdragerade vilket skyddar från kontakt med läkemedlets aktiva substans vid normal användning.

Kontakta din läkare om du har frågor.

Körförmåga och användning av maskiner

Det finns inget som tyder på att Proscar påverkar din förmåga att köra bil eller att använda maskiner.

Proscar innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter bör du rådgöra med din läkare innan du använder detta läkemedel.


3. Hur du använder Proscar

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Användning av detta läkemedel

 • Vanlig dos är en tablett om dagen.

 • Tabletten ska sväljas hel.

 • Tabletterna kan tas med eller utan föda.

Din läkare informerar dig om hur länge du ska fortsätta använda Proscar. Avbryt inte behandlingen i utan att rådfråga din läkare. Även om det kan inträffa en snabb förbättring kan det vara nödvändigt att fortsätta behandlingen i minst sex månader för att kunna utvärdera resultatet av behandlingen.


Som vid all långtidsbehandling bör man ha fortsatt kontakt med sin läkare.

Om du använt för stor mängd av Proscar 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tfn. 112 i Sverige) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Proscar

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta bara nästa dos när det är dags.

Om du slutar att använda Proscar

Det är viktigt att du fortsätter att använda Proscar så länge som din läkare ordinerar läkemedlet till dig.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. De vanligast förekommande biverkningarna är svårighet att få erektion (impotens) och minskad lust till sex. Dessa biverkningar uppträder vanligtvis tidigt under behandlingen men försvinner hos de flesta patienter vid fortsatt behandling.


Sluta med Proscar och kontakta läkare omedelbart om du får något av följande symtom: svullnad i ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja, nässelutslag och andningssvårigheter. Dessa symtom kan vara tecken på en allergisk reaktion såsom angioödem, (biverkning som förekommer hos ett okänt antal användare).


Kontakta snarast din läkare om du upptäcker förändringar i brösten såsom knutor, smärta, förstorade bröst eller förändring i bröstvårta, då detta kan vara tecken på ett allvarligt tillstånd såsom bröstcancer (biverkning som förekommer hos ett okänt antal användare).


Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

 • nedsatt lust till sex

 • svårt att få erektion

 • minskad mängd sädesvätska vid utlösning


Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

 • hudutslag

 • problem med sexuell utlösning

 • bröstömhet/bröstförstoring


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • depression

 • hjärtklappning

 • förhöjda levervärden

 • klåda, nässelutslag

 • kvarvarande erektionsproblem efter avslutad behandling

 • kvarvarande nedsatt lust till sex efter avslutad behandling

 • kvarvarande ejakulationsproblem efter avslutad behandling

 • testikelsmärta

 • blod i sperman

 • manlig infertilitet och/eller dålig spermiekvalitet. Normalisering eller förbättring av spermiekvaliteten har rapporterats efter avslutad behandling med finasterid

 • ångest


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Proscar ska förvaras

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är finasterid. Varje tablett innehåller 5 mg finasterid.

 • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 106 mg, mikrokristallin cellulosa, pregelatiniserad stärkelse, natriumstärkelseglykolat, natriumdokusat, magnesiumstearat, talk, hypromellos, hydroxipropylcellulosa, färgämne (titandioxid E 171, gul järnoxid E 172, indigokarmin E 132).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

 • Proscar filmdragerade tabletter är förpackade i tryckförpackning.

 • Tabletterna är blå, äppelformade, 7 mm långa tabletter märkta med ’MSD 72’ på ena sidan och ’PROSCAR’ på den andra sidan.

 • Förpackningsstorlekar: 28 eller 98 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av försäljningstillstånd:

Merck Sharp & Dohme B.V.

P.O. Box 581

2003 PC Haarlem

Nederländerna

Information:

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Box 45192

104 30 Stockholm

Tel: 077-570 04 88


Denna bipacksedel ändrades senast 2019-05-10

Hitta direkt i texten
Av