Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Mesasal

Sanofi AB

Suppositorium 500 mg
(Gråaktig till färgen, cirka 3 cm lång)

Medel för lokalbehandling vid inflammatoriska tarmsjukdomar

Aktiv substans:
ATC-kod: A07EC02
Läkemedel från Sanofi AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Mesasal

500 mg suppositorier
mesalazin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Mesasal är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Mesasal
3. Hur du använder Mesasal
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Mesasal ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Mesasal är och vad det används för

 

Mesasal suppositorier minskar inflammation och smärta orsakat av inflammatoriska tarmsjukdomar. Det används vid ulcerös proktit, en sjukdom i ändtarmen som gör att tarmbeklädnaden blir inflammerad (röd och svullen). Mesasal utövar sin verkan direkt på tarmen genom att minska inflammationen. Mesasal används till patienter som inte tål sulfa.


Observera att läkaren kan ha ordinerat detta läkemedel för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på etiketten på läkemedelsförpackningen.


2. Vad du behöver veta innan du använder Mesasal

Använd inte Mesasal

 • om du är allergisk mot den aktiva substansen eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Mesasal suppositorier ska inte användas vid:

 • Överkänslighet mot salicylater (t ex vanliga smärtstillande tabletter som innehåller acetylsalicylsyra) eller mot hjälpämnet i Mesasal

 • Gravt nedsatt lever- eller njurfunktion

 • Mag- eller tarmsår eller någon sjukdom som gör att man lätt blöder.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Mesasal:

 • om du tidigare fått en allergisk reaktion av sulfasalazin eller mesalazin

 • om du har någon lungsjukdom, såsom astma

 • om du har problem med lever eller njurar

Njurstenar kan bildas vid användning av mesalazin. Symtomen kan bland annat vara smärta i sidorna av buken och blod i urinen. Se till att dricka tillräckligt med vätska under behandlingen med mesalazin.


Din läkare kommer troligtvis att ta prover innan behandlingen påbörjas samt under behandlingen.

Barn och ungdomar

Det finns liten erfarenhet och endast begränsad dokumentation på användning hos barn. Detta läkemedel ska inte användas av barn.

Andra läkemedel och Mesasal

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med:

 • vissa blodförtunnande läkemedel (dikumarol, warfarin),

 • blodtryckssänkande/vätskedrivande medel (furosemid, spironolakton),

 • vissa tabletter mot diabetes (sulfonureider),

 • vissa medel mot gikt (probenecid),

 • vissa immundämpande läkemedel (tiopuriner, t.ex. azatioprin, 6-mercaptopurin, tioguanin).

Behandlande läkare bör därför känna till sådan samtidig medicinering.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet: Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör därför med läkare vid bruk av Mesasal under graviditet.


Amning: Mesalazin går över i modersmjölk, men effekten på barnet är okänd. Mesasal ska inte användas under amning annat än på läkares inrådan.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga kända effekter.


3. Hur du använder Mesasal

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosen bestäms av läkaren som anpassar den individuellt för dig. Normaldosering är 500 mg två gånger dagligen.

Suppositorier ska föras in ändtarmen helst efter tarmtömning. Försök att hålla kvar suppositoriet under minst 1 timme.

Fortsätt att använda läkemedlet under så lång tid som läkaren föreskrivit.

Om du har använt för stor mängd av Mesasal

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112). Om läkemedlet har svalts, drick stora mängder vatten och kontakta läkare omedelbart.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Avbryt behandlingen och kontakta omedelbart läkare om du upplever följande:

En extremt kraftig allergisk reaktion med hudutslag, vanligen i form av blåsor eller sår i munhåla och ögon samt andra slemhinnor, exempelvis genitalier (Stevens-Johnsons syndrom).


Övriga biverkningar inkluderar:


Vanliga: förekommer hos upp till 1 av 10 personer

hudutslag, nässelutslag.


Mindre vanliga förekommer hos upp till 1 av 100 personer

Feber, klåda och solutslag.


Sällsynta: förekommer hos upp till 1 av 1000 personer

 • trötthet

 • huvudvärk

 • yrsel

 • nervpåverkan med muskelförsvagning

 • illamående, diarré, magsmärtor, gaser i magen

 • kräkningar

 • hjärtmuskelinflammation

 • hjärtsäcksinflammation

 • irritation runt ändtarmsmynningen

 • hudutslag (erythema multiforme).


Mycket sällsynta: förekommer hos upp till 1 av 10 000 personer

 • överkänslighetsreaktioner så som allergiskt utslag

 • feber

 • SLE liknande symtom

 • tjocktarmsinflammation

 • inflammation i bukspottkörteln

 • förändrade leverenzymvärden

 • leverinflammation

 • blockerat gallutflöde (gallstas)

 • muskel- och ledsmärta

 • blodförändringar

 • håravfall

 • nervskada

 • minskat antal spermier i sädesvätskan

 • nedsatt njurfunktion/njurskada inklusive akut och kronisk njurinflammation och njursvikt

 • reaktioner från lungorna så som andnöd, kramp i luftvägarna, hosta

 • inflammation i lungor, lungblåsor eller lungsäckar

 • allergisk eller annan förändring på lungvävnaden/lungorna.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

 • njurstenar och smärta från njurarna (se även avsnitt 2).


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Mesasal ska förvaras

Mesasal suppositorier förvaras vid högst 25oC.

Används före det utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet . Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är mesalazin

 • Övriga innehållsämnen är Witepsol W45

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Blisterförpackning 60 st, 120 st.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Sanofi AB

Box 30052

104 25 Stockholm


Denna bipacksedel ändrades senast 2019-10-25

Hitta direkt i texten
Av