Måndag 25 september ca klockan 03:00 kommer Fass att vara otillgängligt i ca 30 min på grund av planerat tekniskt underhåll. Fass appar är dock tillgängliga - via App Store eller Google Play.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Monoket OD

Merus Labs Luxco

Depotkapsel, hård 50 mg
(Brun ogenomskinlig/rosa ogenomskinlig gelatinkapsel 5×15 mm)

Kärlvidgande medel för hjärtsjukdomar, organiska nitrate

Aktiv substans:
ATC-kod: C01DA14
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Merus Labs Luxco omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad innebär restanmält läkemedel?
Information om restanmält läkemedel
Samtliga förpackningar av Monoket OD Depotkapsel, hård 50 mg är restanmälda hos Läkemedelsverket. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.

Kontakta ditt apotek eller din läkare om du har frågor.

Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket

Blister 98 styck (vnr 483990)
Inte utbytbart:
Alternativt läkemedel med samma verksamma ämne:
Licens:
Förskrivare kan vända sig till apotek för information om tillgång på läkemedel från annat land. Se även: www.lakemedelsverket.se/licens.
Ytterligare information:
Startdatum: 2023-01-27
Prognos för slutdatum: 2023-11-30
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Monoket OD

25mg/50mg/100 mg hårda depotkapslar
isosorbidmononitrat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Monoket OD är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Monoket OD
3. Hur du använder Monoket OD
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Monoket OD ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Monoket OD är och vad det används för

 

Monoket OD används som förebyggande behandling av kärlkramp i hjärtat (angina pectoris).

Detta läkemedel verkar genom att vidga blodkärlen och därigenom minska hjärtats arbete.


Isosorbidmononitrat som finns i Monoket OD kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Monoket OD

Använd inte Monoket OD

 • om du är allergisk mot isosorbidmononitrat, andra nitrater eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om ditt hjärta har starkt försämrad pumpfunktion (kardiogen chock), så att ditt blodtryck inte blir tillräckligt högt

 • om du har en hjärtmuskelsjukdom som leder till förtjockning av hjärtväggen (obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati)

 • om du har inflammation i hjärtsäcken (konstriktiv perikardit)

 • om du har ansamling av vätska mellan hjärtat och hjärtsäcken (hjärttamponad)

 • om du har akut cirkulationssvikt (chock eller cirkulatorisk kollaps)

 • om du har mycket lågt blodtryck (systoliskt blodtryck under 90 mmHg)

 • om du har kraftigt minskad blodvolym (svår hypovolemi)

 • om du använder riociguat, ett läkemedel mot vissa typer av högt blodtryck (s k pulmonell hypertension)

 • om du har svår blodbrist (anemi).

När du använder Monoket ska du inte använda fosfodiesterashämmare (PDE 5-hämmare), såsom sildenafil, tadalafil eller vardenafil, som används vid impotens eftersom samtidig användning med detta läkemedel kan leda till en allvarlig sänkning av blodtrycket som kan skada hjärtat eller hjärnan (se även avsnitt Andra läkemedel och Monoket).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Monoket OD.


Var särskilt försiktig med detta läkemedel

 • om du har problem förknippade med hjärtat (såsom vid akut hjärtattack eller vid nedsatt funktion i vänster hjärtkammare), lågt blodtryck, förträngning av stora blodkärl eller hjärtklaff

 • om du har besvär av lågt blodtryck t.ex. vid uppresning från sittande

 • om du har ökat tryck i skallen, blodbrist, för lite syre i blodet eller nedsatt sköldkörtelfunktion.

 • om du har överaktiv eller irriterad tarm eftersom detta läkemedel kan passera magtarmkanalen för snabbt, innan fullständig frisättning av den aktiva substansen.

De som har dessa sjukdomar bör rådgöra med läkare innan behandling med detta läkemedel påbörjas.


Detta läkemedel ska inte användas för att behandla en akut kärlkrampsattack, eftersom det inte har tillräckligt snabb effekt för att lindra detta tillstånd.


Monoket OD och liknande läkemedel har visat sig sluta verka eller bli mindre effektiva efter att de kontinuerligt har tagits i höga doser. Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna för att undvika detta.


Detta läkemedel ska inte användas samtidigt med PDE 5-hämmare (t.ex. sildenafil, tadalafil eller vardenafil). Din behandling med detta läkemedel ska inte avbrytas för användning av läkemedel som innehåller PDE-5-hämmare.

Barn

Säkerhet och effekt för barn har ännu inte fastställts.

Andra läkemedel och Monoket OD

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


Detta läkemedel ska inte användas samtidigt med vissa läkemedel som används vid impotens (PDE-5- hämmare, som innehåller t ex sildenafil, vardenafil eller tadalafil) då detta kan resultera i ett allvarligt blodtrycksfall som kan orsaka permanent skada på hjärtat och hjärnan.


Samtidig behandling med blodtryckssänkande läkemedel (betablockerare, kalciumkanalhämmare, kärlvidgande medel, riociguat) och/eller alkohol kan förstärka den blodtryckssänkande effekten av Monoket OD. Detsamma kan inträffa med läkemedel mot psykiska sjukdomar (neuroleptika) och depression (tricykliska antidepressiva och MAO-hämmare).


Samtidig behandling med migränläkemedel (dihydroergotamin) kan ha en blodtryckshöjande effekt.


Rådfråga läkare om du använder läkemedel som innehåller sapropterin (även kallat tetrahydrobiopterin eller BH4) mot vissa ämnesomsättningssjukdomar.

Monoket OD med mat, dryck och alkohol

Intag av alkohol tillsammans med detta läkemedel kan öka den blodtryckssänkande effekten. Yrsel kan förekomma när du tar detta läkemedel och risken att drabbas av yrsel ökar om du samtidigt dricker alkohol.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör därför med läkare innan detta läkemedel används under graviditet.


Det är okänt om detta läkemedel går över i modersmjölk. Risk för påverkan på barnet kan inte uteslutas. Behovet av detta läkemedel och fördelarna med amning måste vägas mot de potentiella riskerna för barnet. Rådgör därför med läkare före användning under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Yrsel kan förekomma när du tar detta läkemedel. Du bör tänka på detta vid t ex bilkörning eller användning av maskiner. Risken att drabbas av yrsel ökar om du samtidigt dricker alkohol.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Monoket OD innehåller laktos och sackaros

Detta läkemedel innehåller laktos och sackaros. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du använder Monoket OD

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är 1 kapsel à 50 mg dagligen på morgonen. Dosen kan vid behov och i samråd med läkare stegvis höjas till 75 mg och upp till 100 mg en gång dagligen. I början av behandlingen rekommenderas en dos om 25 mg under de första 2–4 dagarna för att undvika huvudvärk.


Det är viktigt att ta kapslarna vid samma tid varje dag.


Om du tycker att detta läkemedel har för stark eller för svag effekt ska du rådfråga läkare eller apotekspersonal.


Kapslarna får inte tuggas utan sväljes hela med minst ½ glas vätska.

Om du använt för stor mängd av Monoket OD 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Symtom på överdos innefattar huvudvärk, blek hud, svettning, svag puls, illamående, kräkningar, diarré, yrsel, snabb hjärtrytm, yrsel vid uppstigning och sänkning av blodtrycket.


Om du upplever något av ovanstående symtom till följd av överdosering ska du sluta ta detta läkemedel. Ligg ned med lätt upphöjda ben eftersom det kan lindra symtomen.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Angioödem:

Sluta att ta Monoket och kontakta omdelbart läkare om d u får något av följande symptom (angioödem): svullnad av ansikte, tunga eller svalg; svårigheter att svälja; nässelutslag och andningssvårigheter.


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

 • Huvudvärk som oftast försvinner vid fortsatt användning.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • Yrsel

 • Illamående

 • Svaghetskänsla

 • Lågt blodtryck vid stående

 • Ökad hjärtfrekvens.

Mindre vanliga: (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • Kräkningar

 • Diarré

 • Förvärrade symtom vid kärlkramp.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

 • Allergiska hudreaktioner (t ex utslag)

 • Rodnad.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

 • Angioödem

 • Cirkulatorisk kollaps (ibland åtföljd av långsam oregelbundenhet i hjärtrytmen och svimning)

 • Lågt blodtryck

 • Fjällande hud

 • Sömnighet

 • Halsbränna

 • Hypoxemi (bristande syresättning av blodet).

Svåra symtom på grund av lågt blodtryck har rapporterats vid behandling med den här typen av läkemedel och inkluderar illamående, kräkningar, rastlöshet, blekhet och överdriven svettning.Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Monoket OD ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras vid högst 30°C.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

En kapsel innehåller:

 • Den aktiva substansen är isosorbidmononitrat 25 mg, 50 mg respektive 100 mg

 • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 6,7 mg, 13,4 mg respektive 26,5 mg, sackaros, majsstärkelse, talk, etylcellulosa, makrogol, hydroxypropylcellulosa, gelatin, titandioxid (färgämne E171), järnoxid (färgämne E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Monoket OD hårda depotkapslar 25 mg:

98 depotkapslar (tryckförpackning)


Monoket OD hårda depotkapslar 50 mg:

14 depotkapslar (tryckförpackning)

98 depotkapslar (tryckförpackning)


Monoket OD hårda depotkapslar 100 mg:

98 depotkapslar (tryckförpackning)


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Merus Labs Luxco II S.à.R.L.

26-28, rue Edward Steichen

L-2540 Luxemburg


Tillverkare

Aesica Pharmaceuticals GmbH

Alfred-Nobel-Strasse 10

D-40789 Monheim

Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast 2022-02-23

Hitta direkt i texten
Av