FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Lamisil®

Karo Healthcare

Kräm 1 %
(vit)

Antimykotikum med brett spektrum för dermatologiskt bruk

Aktiv substans:
ATC-kod: D01AE15
Läkemedel från Karo Healthcare omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Lamisil

1% kräm
terbinafinhydroklorid

 

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom två veckor efter påbörjad behandling.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Lamisil  är och vad det används för
2. Innan du använder Lamisil
3. Hur du använder Lamisil
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Lamisil  ska förvaras
6. Övriga upplysningar

1. VAD LAMISIL  ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

 

Lamisil kräm används för behandling av fotsvamp mellan tårna och svampinfektion i ljumsken (även candida). Krämen kan även ordineras av läkare för annat användningsområde.


Lamisil kräm blockerar en reaktion i svampens ämnesomsättning, vilket gör att svampen dör och infektionen kan läka ut fortare.


2. INNAN DU ANVÄNDER LAMISIL

Använd inte Lamisil

  • om du är allergisk mot terbinafin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6 och i slutet av avsnitt 2).

Var särskilt försiktig med Lamisil

Krämen kan irritera ögonen.Undvik kontakt med ögonen. Om kräm av misstag kommer i kontakt med ögonen skall dessa sköljas med rinnande vatten. Kontakta läkare om obehag kvarstår.


Lamisil kräm är inte avsedd för behandling av svampinfektion i naglarna. Om du misstänker att du har en svampinfektion i naglarna (t.ex. missfärgning eller förtjockning av nageln), kontakta läkare.


För utvärtes bruk.

Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Använd inte Lamisil under graviditet såvida inte din läkare bedömt att det är nödvändigt.


Amning

Detta läkemedel kan passera över i modersmjölk. Om du ammar, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Spädbarn bör inte komma i kontakt med behandlade hudpartier, inklusive brösten.

Körförmåga och användning av maskiner

Lamisil har ingen känd effekt på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Viktig information om några innehållsämnen i Lamisil kräm

Lamisil kräm innehåller bensylalkohol

Detta läkemedel innehåller 10 mg/g bensylalkohol.

Bensylalkohol kan orsaka allergiska reaktioner och mild lokal irritation.


Lamisil kräm innehåller cetylalkohol

Cetylalkohol kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).


Lamisil kräm innehåller stearylalkohol

Stearylalkohol kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).3. HUR DU ANVÄNDER LAMISIL

 

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersional. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vanlig dos för vuxna och barn från 12 år och uppåt:

Fotsvamp mellan tårna:

1 gång dagligen under en vecka.

Svampinfektion och candida i ljumsken:

1 gång dagligen under två veckor


Symtomen försvinner vanligtvis efter några dagar och huden läks helt efter någon tid, men det är viktigt att fullfölja behandlingen för att inte få återfall. Har symtomen inte börjat försvinna inom två veckor efter att behandlingen med Lamisil kräm påbörjats, bör du kontakta din läkare, eftersom dina besvär kan ha orsakats av något annat än svampinfektion.


Lamisil kräm rekommenderas inte för barn under 12 år utan läkarordination.


Bruksanvisning

Rengör och torka angripna områden noggrant innan Lamisil kräm används. Lägg ett tunt lager kräm på och omkring angripen hud och gnid in lätt.


Tvätta händerna efter behandlingen så att inte krämen av misstag kommer i ögonen.

Om du använt för stor mängd av Lamisil  

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag. kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Lamisil kräm orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. En del kan drabbas av hudrodnad, klåda, hudflagor, smärta, irritation, pigmentförändringar, skorv eller sveda i de behandlade områdena. Dessa symtom är vanligtvis lindriga men informera ändå din läkare om sådana symtom uppträder eftersom de kan vara tecken på en allergi, framför allt vid utslag, blåsor och nässelfeber.


Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Hudfjällning, klåda


Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Hudskada, skorv, hudförändring, pigmenteringsrubbning, hudrodnad, smärta, irritation och brännande känsla på huden där krämen applicerats.


Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare): Torr hud, kontakteksem, eksem.


Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Överkänslighet, utslag


Om du av misstag får krämen i ögonen kan terbinafin verka irriterande på ögonen. I sällsynta fall kan den underliggande svampinfektionen försämras.Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. HUR LAMISIL  SKA FÖRVARAS

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är terbinafinhydroklorid. 1 g kräm innehåller 10 mg terbinafinhydroklorid.


Övriga innehållsämnen är natriumhydroxid, bensylalkohol (konserveringsmedel), sorbitanmonostearat, cetylpalmitat, cetylalkohol, stearylalkohol, polysorbat 60, isopropylmyristat, renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Krämen är vit.


Lamisil kräm finns i aluminiumtub invändigt belagd med lack eller i laminerad aluminiumtub med polyeten på insidan, med eller utan aluminiummembran och försluten med skruvlock av polypropylen.


Lamisil är förpackad i tuber i storlekarna 7,5 g, 15 g och 30 g.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Karo Healthcare AB

Box 16184

103 24 Stockholm

Sverige


Tillverkare

Haleon Denmark ApS

Delta Park 37

2665 Vallensbæk Strand, Danmark

 Denna bipacksedel godkändes senast den 2024-01-31

Hitta direkt i texten
Av