Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Vissa förpackningar receptfria

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Flutide® Nasal

ReceptstatusFörmånsstatus
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

Nässpray, suspension 50 mikrog/dos
(Tillhandahålls för närvarande ej) (Nässpray, suspension)

Inflammationshämmande medel för lokal rinitbehandling

Aktiv substans:
ATC-kod: R01AD08
Läkemedel från GlaxoSmithKline Consumer Healthcare omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Flutide Nasal

50 mikrogram/dos nässpray, suspension
flutikasonpropionat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Flutide Nasal är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Flutide Nasal
3. Hur du använder Flutide Nasal
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Flutide Nasal ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Flutide Nasal är och vad det används för

 

Flutide Nasal är ett kortisonpreparat som motverkar inflammation och allergi redan i mycket små doser. Flutide Nasal används vid snuva och nästäppa orsakad av allergi mot t.ex. pollen (s.k. hösnuva), djur eller damm. Flutide Nasal används även vid vasomotorisk snuva (s.k. rinnsnuva). Full effekt kommer först efter några dagars regelbunden behandling.


2. Vad du behöver veta innan du använder Flutide Nasal

 

Du kommer i de flesta fall att bli hjälpt av Flutide Nasal för dina besvär vid pollenallergi men i vissa fall, när pollenhalterna är extra höga, kan du behöva få ytterligare behandling.

Rådfråga läkare om detta gäller dig.


Använd inte Flutide Nasal

 • om du är allergisk mot flutikasonpropionat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Flutide Nasal.

 • om du tidigare behandlats med kortsiontabletter eller kortisonsprutor kan du efter övergång till Flutide Nasal återfå allergiska symtom från ögonen. Kompletterande behandling kan då behövas.

Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

Andra läkemedel och Flutide Nasal

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.


Vissa andra läkemedel kan öka effekten av Flutide Nasal och din läkare kan vilja övervaka dig noga om du tar dessa läkemedel (t.ex. vissa läkemedel mot hiv: ritonavir, kobicistat, eller vissa läkemedel mot svampinfektion: ketokonazol, itrakonazol).

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör därför med läkare före användning av Flutide Nasal under graviditet.


Okänt om flutikasonpropionat går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före regelbunden användning under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Flutide Nasal innehåller bensalkonimklorid

Flutide Nasal innehåller bensalkoniumklorid som kan verka irriterande på huden och kan ge hudreaktioner.


3. Hur du använder Flutide Nasal

Endast för nasalt bruk.


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos är 1-2 sprayningar i vardera näsborren 1 gång om dagen, helst på morgonen. Se bruksanvisningen för mer information. Skaka nässprayen före användning.


Flutide Nasal har inte omedelbar effekt utan når sin största verkan efter några dagars regelbunden användning. Vid hösnuva bör behandlingen om möjligt sättas in innan pollensäsongen börjar.

Användning till barn och ungdomar

Används inte till barn under 12 år utan läkares anvisning.

Om du använt för stor mängd av Flutide Nasal

Det är viktigt att du tar dosen såsom det står på etiketten på förpackningen eller såsom din läkare sagt. Använd endast den mängd som din läkare har ordinerat. Att använda för lite eller för mycket kan förvärra dina symptom.


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Flutide Nasal

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Följande biverkningar kan inträffa:


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • nysningar genast efter sprayning

 • lätt blodblandat nässekret.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • torrhet/irritation i näsan

 • huvudvärk

 • obehaglig lukt eller smak som kan bero på bakomliggande sjukdom eller läkemedlets egenskaper.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • överkänslighetsreaktioner såsom hudutslag, kramp i luftrören, svullnad i ansikte, munhåla och svalg, anafylaktiska reaktioner/chock (en typ av allergisk reaktion/chock). Kontakta då omedelbart läkare.

 • sår på nässlemhinnan, hål i nässkiljeväggen. Orsaken till dessa biverkningar är oklar.

 • glaukom (grön starr), förhöjt tryck i ögat, katarakt (grå starr).

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • dimsyn

 • sår i näsan.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Flutide Nasal ska förvaras

 • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn

 • Förvaras vid högst 30 °C

 • Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Eftersom läkemedelsrester kan finnas kvar i de tomma förpackningarna bör man inte kasta dessa i soporna utan även de tomma förpackningarna bör återlämnas till apotek.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är flutikasonpropionat.

 • Övriga innehållsämnen är vattenfri glukos, Avicel RC 591 (mikrokristallin cellulosa + natriumkarboximetylcellulosa), konserveringsmedel (bensalkoniumklorid 20 mikrogram, fenetanol 0,25 mikroliter), Polysorbat 80, saltsyra (för pH-justering), renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Läkemedlet är förpackat i en plastflaska (polypropen) eller glasflaska försedd med dospump i plast, näsapplikator och skyddshatt. Flutide Nasal finns i förpackningsstorlekarna 1 x 60 doser respektive 1 x 120 doser (receptfria) och 3 x 120 doser (receptbelagd).

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

Nykær 68

2605 Brøndby

Danmark

Tel: 020-100579Denna bipacksedel ändrades senast 2018-06-25

Bruksanvisning

Nässprayen har en skyddshatt som skyddar flaskans spets och behåller den ren. Kom ihåg att ta av denna innan nässprayen används. En ny nässpray (eller en nässpray som inte har använts under några dagar), kanske inte fungerar första gången du sprayar, du måste då förbereda nässprayen genom att följa instruktionerna under rubriken ”Att förbereda nässprayen för användning”.


Att förbereda nässprayen för användning:


Du måste förbereda nässprayen:

 • innan du använder den för första gången

 • om du inte har använt den under några dagar

 • om du har gjort rent nässprayen enligt instruktionerna under rubriken ”Att göra rent nässprayen”.

Att förbereda nässprayen hjälper till att säkerställa att du alltid får full dos av läkemedlet. Följ dessa steg:

 • Skaka nässprayen och ta av skyddshatt (bild a).

 • Håll nässprayen upprätt och en bit ifrån dig.

 • Placera långfingret och pekfingret på ”kragen” på var sin sida om flaskans spets och håll tummen under flaskan (bild b).

 • Håll tummen still och pressa ”kragen” nedåt så att en fin spraydusch frigörs i luften (bild b).

 • Nässprayen är nu klar att användas.

 • Om du tror att flaskans spets har täppts igen, rengör den genom att följa instruktionerna under ”Att rengöra nässprayen”. Använd aldrig en nål eller något vasst för att göra rent den.

Bild a

Bild b


Ta av skyddshatt
Flutide Nasal bild b

Att använda nässprayen:


 1. Skaka nässprayen och ta bort skyddshatten.

 2. Snyt näsan för att göra rent näsborrarna.

 3. Täpp för den ena näsborren med ditt finger och placera försiktigt flaskans spets i den andra näsborren. Luta huvudet lätt framåt och håll nässprayen upprätt (bild c och d).

 4. Pressa stadigt ”kragen” nedåt med dina fingrar samtidigt som du andas in genom näsan (bild c och d).

 5. Andas ut genom munnen .

 6. Upprepa eventuellt sprayningen (steg 3-5) i samma näsborre beroende på dosering.

 7. Upprepa steg 3-6 för den andra näsborren.

 8. Efter användning ska flaskans spets torkas av försiktigt med en ren trasa eller näsduk.

 9. Sätt på skyddshatten.


Bild c

Bild d

Flutide Nasal bild c
Flutide Nasal bild d

Att rengöra nässprayen:


Du måste rengöra nässprayen minst en gång i veckan för att förhindra att flaskans spets täpps igen. Följ stegen nedan:


 • Ta av skyddshatten.

 • Ta av den vita plastdelen (applikatorn) genom att dra ”kragen” uppåt.

 • Blöt den vita plastdelen (applikatorn) och skyddshatten i varmt vatten ett par minuter.

 • Skölj sedan under rinnande vatten.

 • Skaka av vattnet och låt delarna lufttorka i rumstemperatur.

 • Sätt tillbaka den vita plastdelen (applikatorn) på sprayen.

 • Förbered nässprayen enlig instruktionerna under ”Att förbereda nässprayen för användning” så att den blir klar att använda.

 • Glöm inte att sätta tillbaka skyddshatten efter användning.


Barn: Användning av Flutide Nasal på barn kräver ofta att någon vuxen övervakar för att garantera att inhalationen utförs på rätt sätt.


Överskrid inte ordinerad dos.


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Hitta direkt i texten
Av