Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Isosorbidmononitrat Mylan


ReceptstatusFörmånsstatus
Mylan

Tablett 20 mg
(vita, runda, skårade, märkta IM 20 på ena sidan och G på den andra, 9 mm)

Kärlvidgande medel, profylaktisk behandling

Aktiv substans:
ATC-kod: C01DA14
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Isosorbidmononitrat Mylan

10 mg, 20 mg. Tabletter
Isosorbid-5-mononitrat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersona.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Isosorbidmononitrat Mylan  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Isosorbidmononitrat Mylan
3. Hur du använder Isosorbidmononitrat Mylan
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Isosorbidmononitrat Mylan  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Isosorbidmononitrat Mylan  är och vad det används för

 

Isosorbidmononitrat Mylan innehåller isosorbid-5-mononitrat, och tillhör en grupp läkemedel som kallas nitrater. Denna typ av läkemedel verkar genom att vidga blodkärlen och underlättar därigenom hjärtats arbete vid kärlkramp i hjärtat.


Isosorbidmononitrat Mylan används vid förebyggande behandling av kärlkramp i hjärtat (angina pectoris).


Isosorbidmononitrat som finns i Isosorbidmononitrat Mylan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion


2. Vad du behöver veta innan du använder Isosorbidmononitrat Mylan

Använd inte Isosorbidmononitrat Mylan

 • om du är allergisk mot isosorbid-5-mononitrat, andra nitrater eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • har vissa allvarliga sjukdomar i hjärtat.

 • samtidigt behandlas med preparat som innehåller sildenafil (Viagra).

 • har vissa former av allvarlig hjärnskada

 • har lågt blodtryck.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Isosorbidmononitrat Mylan.

Om du har någon påverkan på cirkulationen till hjärnan eller någon påverkan på hjärtat, låg blodvolym, chocktillstånd, blodbrist, nedsatt sköldkörtelfunktion (hypotyreoidism) bör du rådgöra med läkare innan behandling med Isosorbidmononitrat Mylan påbörjas.

Andra läkemedel och Isosorbidmononitrat Mylan

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Använd inte Isosorbidmononitrat Mylan samtidigt med sildenafil (Viagra), eftersom det kan leda till kraftiga blodtrycksfall, syre- och näringsbrist i vävnad (ischemi) och cirkulationsstörningar med bestående skador i hjärtat och hjärnan.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör därför med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Isosorbidmononitrat Mylan under graviditet.


Amning

Okänt om Isosorbidmononitrat Mylan går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före regelbunden användning under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Vissa biverkningar (blodtrycksfall och yrsel) kan uppträda som påverkar bilkörning eller användning av maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Isosorbidmononitrat Mylan innehåller laktos

Isosorbidmononitrat Mylan innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du använder Isosorbidmononitrat Mylan

 

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för Dig.

Vanlig dos för vuxna är 20 mg morgon och eftermiddag till maten. Vid behov kan dosen ökas till 40 mg 2 gånger dagligen.

För att undvika huvudvärk är det vanligt att man börjar med 10 mg 2 gånger dagligen de första 2 dagarna av behandlingen.

Tabletterna kan delas och ska sväljas med vätska i samband med måltid. Brytskåran är inte till för att dela tabletten i lika stora doser utan bara för att underlätta nedsväljning.

Om du använt för stor mängd av Isosorbidmononitrat Mylan  

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Tecken på överdosering kan vara: pulserande huvudvärk, hudrodnad, kallsvettning, kräkning, yrsel, svimningskänsla, hjärtklappning och blodtrycksfall. Om du plötsligt upplever något av ovanstående, ligg ned med lätt upphöjda ben eftersom det kan lindra symtomen

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 100 användare):

 • Hjärtklappning

 • Lågt blodtryck

 • Illamående

 • Huvudvärk som försvinner eller avtar efter någon veckas behandling

 • Yrsel

Mindre vanliga (kan förekomma hos färre än 1 av 100 användare):


 • Kräkningar och diarré

Sällsynta (kan förekomma hos färre än 1 av 1000 användare):

 • Utslag, klåda

 • Svimningsanfall

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Isosorbidmononitrat Mylan  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är isosorbid-5-mononitrat 10 mg respektive 20 mg.

 • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 60 mg respektive 120 mg, magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, natriumstärkelseglykollat, mikrokristallin cellulosa.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

10 mg tabletter: Vita, runda, diameter 7 mm, med skåra, märkta IM och 10 på den ena sidan och G på den andra.

20 mg tabletter: Vita, runda, diameter 9 m, med skåra, märkta IM och 20 på den ena sidan och G på den andra.


Förpackningsstorlek: 10 mg tabletter: 100 st i plastburk. 20 mg tabletter: 20, 100 och 200 st i plastburk , (100x1) endos.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Mylan AB, Box 23033, 104 35 Stockholm. Tel: 08-555 227 50, Fax: 08-555 227 51,

E-post: inform@mylan.se


Denna bipacksedel ändrades senast 2013-11-22

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av