Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Ery-Max®

ReceptstatusFörmånsstatus
Meda

Granulat till oral suspension 100 mg/ml
(vit till gulvit med körsbärssmak)

Makrolid antibiotika

Aktiv substans:
ATC-kod: J01FA01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Meda omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Ery-Max

100 mg/ml granulat till oral suspension
erytromycin

Beredes på apotek till oral lösning


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Ery-Max är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Ery-Max
3. Hur du tar Ery-Max
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Ery-Max ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Ery-Max är och vad det används för

 

Ery-Max stör bakteriernas produktion av för dem livsviktiga ämnen och hindrar dem därmed från att föröka sig.


Ery-Max används vid lunginflammation orsakad av vissa ovanliga bakterier, vid kikhosta och difteri, vid infektioner i underlivet orsakade av Chlamydia-bakterien samt vid ögoninfektion och lunginflammation hos nyfödda orsakade av Chlamydiabakterien.


Ery-Max används även vid öroninflammation, halsfluss, lunginflammation och hud- och mjukdelsinfektioner då överkänslighet för penicillin föreligger.


2. Vad du behöver veta innan du använder Ery-Max

Använd inte Ery-Max

  • om du är allergisk mot erytromycin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • Om du tidigare visat dig vara överkänslig för makrolider (den grupp av antibiotika som Ery-Max tillhör).

  • om du har vissa hjärtrytmrubbningar (långt QT-syndrom, eller förvärvad QT-förlängning).

  • om du samtidigt använder läkemedel som innehåller terfenadin eller astemizol (läkemedel mot allergi), cisaprid (läkemedel mot störningar i mag-tarmkanalen), disopyramid (läkemedel mot hjärtbesvär), pimozid (läkemedel vid psykisk sjukdom), ergotamin (läkemedel mot migrän), dihydroergotamin (läkemedel mot lågt blodtryck) eller statiner (läkemedel för kontroll av blodfetter).

Varningar och försiktighet

Om du har nedsatt leverfunktion eller myastenia gravis bör du rådgöra med läkare innan behandling med Ery-Max påbörjas.

Om du behandlar ett spädbarn och barnet kräks eller blir irriterat vid matning bör du omedelbart kontakta läkare eftersom detta kan bero på pylorusstenos, en förträngning i nedre magmunnen.

Andra läkemedel och Ery-Max

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Ery-Max, till exempel:

• mot hjärtbesvär (kinidin, digoxin)

• mot smärta vid operationer (alfentanil)

• med lugnande effekt (alprazolam, midazolam)

• mot Parkinsons sjukdom (bromokriptin)

• mot ångest (buspiron)

• vid transplantation (ciklosporin, takrolimus)

• mot magsår (cimetidin)

• mot allergi (fexofenadin)

• mot epilepsi (karbamazepin, fenytoin, fenobarbital)

• mot psykiska sjukdomar (klozapin)

• mot inflammation (metylprednisolon)

• mot erektionsproblem (sildenafil)

• mot astma (teofyllin)

• mot smärta (tramadol)

• mot sömnbesvär (triazolam, zopiklon)

• med blodförtunnande effekt (warfarin)

• vid behandling av cancer (vinca-alkaloider)

• vid tuberkulos (rifampicin)


Användningen av naturläkemedel innehållande Johannesört kan påverka behandlingen med Ery-Max.

Ery-Max med mat och dryck

Ery-Max kan tas direkt före eller samtidigt med måltid.

Graviditet och amning

Det finns risk för fosterskadande effekter. Ery-Max ska därför inte användas vid graviditet eller då graviditet planeras annat än på bestämd ordination av läkare.

Erytromycin går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Ery-Max under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Ery-Max har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Ery-Max innehåller sackaros

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

suspensionen innehåller socker är det viktigt med noggrann och regelbunden tandborstning/tandskötsel.


3. Hur du tar Ery-Max

Ta alltid Ery-Max enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt för dig eller efter ditt barns kroppsvikt.


Flaskan omskakas väl före användning.


Även om man känner sig bättre redan efter några få dagar, är det viktigt att hela Ery-Max kuren fullföljs enligt ordinationen. I annat fall kan några bakterier överleva en tid, växa till och förorsaka att infektionen återkommer.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Om du har tagit för stor mängd av Ery-Max

Om ditt barn fått i sig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (fler än 1 person av 100 drabbas): Magknip, illamående, diarré och hudutslag.

Mindre vanliga: Nässelutslag.

Sällsynta (färre än 1 person av 1000 drabbas): Förhöjda levervärden, ökning av gallfärgämne (bilirubinstegring), gallstockning i levern (intrahepatisk gallstas), kraftig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion), oregelbunden hjärtrytm (hjärtarytmi) och övergående hörselförlust.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Förändringar i den elektriska aktiviteten i hjärtat (förlängt QTc-intervall, syns på EKG), påverkan på hjärtrytmen.


Kontakta omedelbart läkare om du behandlar ett spädbarn och barnet kräks eller blir oroligt i samband med matning eftersom detta kan bero på pylorusstenos, en förträngning i nedre magmunnen.


Klåda i underlivet kan orsakas av svampöverväxt.


Vid hastigt uppkomna hudutslag, feber och/eller ansiktssvullnad bör behandlingen avbrytas och sjukhus eller behandlande läkare kontaktas. Vid långvarig eller svår diarré bör du också kontakta läkare.


Kontakta genast läkare om du får en allvarlig hudreaktion: röda, fjälliga utslag med knölar under huden och blåsor (exantematös pustulos). Denna biverkan förekommer hos ett okänt antal användare (har rapporterats).


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Ery-Max ska förvaras

Färdigberedd oral suspension är hållbar i 14 dygn vid förvaring vid 2 °C - 8 °C (i kylskåp) eller i 5 dygn vid högst 25 °C.


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på flaskan efter Utg. dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

1 ml oral suspension innehåller:

  • Den aktiva substansen är erytromycin etylsuccinat motsvarande erytromycin 100 mg.

  • Övriga innehållsämnen är sackaros (socker) 396 mg, karamellosnatrium, magnesiumaluminiumsilikat, natriumcitrat, smakämne (körsbär) och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Granulat till oral suspension, glasflaska 50 ml och 100 ml.

Beredes på apotek till oral suspension.

Innehavare av godkännande för försäljning:

Meda AB, Box 906, 170 09 Solna

Telefon 08-630 19 00


Denna bipacksedel ändrades senast 2018-08-21

Hitta direkt i texten
Av