FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Alutard SQ 3-Träd

ALK Nordic

Injektionsvätska, suspension Styrkeserie
(Tillhandahålls ej) (Klar vätska med eller utan fällning. Fällningen kan vara vit till svagt brun eller grön.)

Depotpreparat för allergenspecifik immunterapi vid IgE-medierade allergiska sjukdomar

ATC-kod: V01AA05
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från ALK Nordic omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Alutard SQ

styrkeserie (100 SQ-E/ml, 1 000 SQ-E/ml, 10 000 SQ-E/ml och 100 000 SQ-E/ml) och 100 000 SQ-E/ml injektionsvätska, suspension
Björk, 3-Träd (klibbal, björk hassel)

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Alutard SQ är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Alutard SQ
3. Hur du använder Alutard SQ
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Alutard SQ ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Alutard SQ är och vad det används för

Alutard SQ används vid behandling av allergiska sjukdomar framkallade av allergen. Syftet med behandlingen är att påverka den grundläggande orsaken till den allergiska sjukdomen. Läkemedlet verkar genom att gradvis öka din immuntolerans mot det allergen som orsakar allergin. Alutard SQ rekommenderas normalt inte för behandling av allergi hos barn under fem år.


2. Vad du behöver veta innan du använder Alutard SQ

Läkaren kommer att undersöka dig och vägleda dig innan behandlingen påbörjas.

Använd inte Alutard SQ

 • om du är allergisk mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du nyligen har haft ett astmaanfall och/eller nyligen har upplevt en försämring av dina astmasymtom, t. ex. ökade symtom dagtid, nattliga uppvaknanden, ökade medicineringsbehov och/eller begränsningar av fysiska aktiviteter

 • om du har en sjukdom som påverkar ditt immunsystem

 • om du lider av svår hjärt- eller kärlsjukdom

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Alutard SQ:

 • om du upplevde några biverkningar efter förra behandlingen med Alutard SQ

 • om du har en kronisk hjärtsjukdom eller njursjukdom

 • om du har en autoimmun sjukdom

 • om du har cancer

 • om du har feber eller visar tecken på infektion

 • om du har haft allergiska symtom såsom hösnuva under de senaste 3 till 4 dagarna

 • om du har eksem som har förvärrats

 • om du har astma

Om något av ovanstående gäller dig är det viktigt att du talar om det för läkaren. Detta för att minimera risken för allergiska reaktioner i samband med behandlingen med Alutard SQ (se avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”).

Andra läkemedel och Alutard SQ

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


Tala särskilt om för läkare eller sjuksköterska om du:

 • använder andra läkemedel mot allergi, såsom antihistaminer eller kortikosteroider, eftersom dessa kan öka din tolerans för denna behandling. Eventuellt kan läkaren behöva justera dosen. 

 • använder läkemedel som innehåller stora mängder aluminium, såsom vissa antacida (används mot halsbränna).

 • nyligen fått en annan vaccination, exempelvis stelkrampsvaccination. Det bör gå minst en vecka mellan injektionen med Alutard SQ och annan vaccination.

 • använder betablockerare för behandling av högt blodtryck, tricykliska antidepressiva medel eller monoaminooxidashämmare (MAO-hämmare) för behandling av depression eller COMT-hämmare för behandling av Parkinsons sjukdom. Dessa läkemedel kan öka risken för/eller påverka behandlingen av eventuella allergiska reaktioner under tiden du använder Alutard SQ.

Alutard SQ med alkohol

Intag av alkohol ska undvikas på injektionsdagen eftersom detta kan öka risken för en svår allergisk reaktion (anafylaxi).

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Uppdoseringsbehandling med Alutard SQ ska inte påbörjas under graviditet. Om du blir gravid under pågående underhållsbehandling ska du tala med din läkare om riskerna med att fortsätta underhållsbehandlingen.


Det är inte känt om Alutard SQ passerar över i modersmjölk. Om du ammar ska du rådgöra med din läkare innan behandlingen inleds.

Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Alutard SQ innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, det vill säga är näst intill ”natriumfritt”.


3. Hur du använder Alutard SQ

Behandling med Alutard SQ ges i form av injektioner. Injektionerna ges vanligtvis i din arm, strax under huden. Injektionerna ges alltid av en läkare eller sjuksköterska.

Du ska stanna på mottagningen i minst 30 minuter efter injektionen för att eventuella allergiska reaktioner ska upptäckas och behandlas.


På injektionsdagen ska du undvika ansträngande fysisk träning, varma bad och alkohol.


Behandlingen sker i två faser: uppdoseringsfas och underhållsfas.


Uppdoseringsfas:

Behandlingen inleds enligt ett schema som görs upp av din läkare. Under uppdoseringsfasen ges injektionerna vanligtvis en gång i veckan. Uppdoseringsfasen tar vanligen 7–25 veckor. Syftet är att öka dosen stegvis tills din högsta tolererbara dos eller högsta rekommenderade underhållsdos är nådd. Om en reaktion uppstår vid injektionsstället och kvarstår i mer än sex timmar efter injektionen kan läkaren anpassa dosen beroende på hur stor din hudreaktion är. Din läkare kan ge dig en dos antihistamin innan du får injektionen.


Underhållsfas:

När underhållsdosen har uppnåtts utökas tidsintervallet mellan injektionerna gradvis. Därefter ges injektionerna var 6:e vecka - 8:e vecka under 3-5 år.

Samtidig behandling med mer än ett allergen

Det finns möjlighet för behandling med flera allergener samtidigt.

Om du har använt för stor mängd av Alutard SQ

Behandling med Alutard SQ ges av en läkare. Vid eventuell överdosering övervakas och behandlas du av läkare.


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t. ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har missat en dos av Alutard SQ

Fråga din läkare om du tror att du inte har fått en dos. Om intervallet mellan två injektioner är för långt kommer läkaren att minska dosen så att du inte får en allergisk reaktion.

Om du slutar att använda Alutard SQ

För att uppnå bästa behandlingsresultat behöver du få injektionerna i 3-5 år.


Tala med din läkare om du har frågor om din behandling.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Biverkningarna kan vara en allergisk reaktion mot det allergen du behandlas med. Lokala reaktioner, såsom klåda, rodnad och svullnad, kan förekomma vid injektionsstället efter varje injektion. Biverkningarna uppstår vanligtvis inom 30 minuter efter injektionen. Fördröjda reaktioner kan dock uppstå upp till 24 timmar efter injektion.


Milda till måttliga allergiska reaktioner kan behandlas med symtomlindrande allergiläkemedel, t.ex. antihistaminer, om det behövs.


Tillkalla omedelbar medicinsk hjälp om din astma plötsligt förvärras eller om du upplever något av följande symtom, som kan vara tecken på en anafylaktisk reaktion:

 • hastigt uppkommen svullnad av ansikte, mun eller hals

 • svårigheter att svälja

 • svårigheter att andas

 • nässelutslag

 • förändringar av rösten

 • försämring av befintlig astma

 • illamående, magont och magkramper, kräkningar och diarré

 • svår obehagskänsla

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • reaktioner vid injektionsstället: svullnad, nässelutslag, missfärgning, knutor, smärta, blåmärken, hematom, förhårdnad, inflammation, utslag, värme, papler (blåsor), rodnad och/eller klåda

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • yrsel

 • ögoninflammation

 • svullna ögonlock

 • ögonsvullnad

 • klåda i ögonen

 • klåda i öronen

 • astmasymtom, andnöd, hosta eller nysningar

 • irritationskänsla i halsen

 • kliande näsa

 • obehag i näsan, täppt eller rinnande näsa

 • magont, diarré, kräkningar, illamående, halsbränna

 • nässelutslag, klåda, utslag

 • eksem

 • plötslig hudrodnad

 • obehagskänsla

 • trötthet

 • känsla av främmande föremål i halsen

Andra möjliga biverkningar (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • anafylaktisk chock

 • allvarlig allergisk reaktion

 • stickande känsla i huden

 • känsla av snabba, kraftiga eller oregelbundna hjärtslag

 • onormalt hög puls

 • blåaktig missfärgning av huden

 • lågt blodtryck

 • blekhet

 • sammandragning av nedre luftvägarna

 • trånghetskänsla i halsen

 • väsande andning

 • svullnad av ansikte eller hals

 • hudrodnad

 • svullna leder, ledsmärtor

 • obehag i bröstet

 • frossa

 • värmekänsla

 • hårväxt vid injektionsstället

Eksem kan förvärras under behandlingen.


Vid eventuella allergiska reaktioner ska du omedelbart kontakta din läkare för att få adekvat behandling.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Alutard SQ ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Hållbarhet för bruten förpackning är 6 månader vid användning till enskild patient.


Förvaras i kylskåp (2oC–8oC). Får ej frysas. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • De aktiva substanserna är:
  Alutard SQ Björk - björk
  Alutard SQ 3-Träd - klibbal, björk, hassel

 • Övriga innehållsämnen är aluminiumhydroxid, natriumklorid, natriumvätekarbonat, fenol, natriumhydroxid, vatten för injektionsvätskor

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Alutard SQ är en suspension för injektion.


Produkten finns i två förpackningstyper. En styrkeserie med fyra styrkor och en underhållsförpackning med styrkan 100 000 SQ-E/ml. Flaskornas nummer är färgkodade så att de kan skiljas åt. Eventuellt marknadsförs inte alla förpackningstyper.


Aktiviteten uttrycks i enheten SQ-E/ml.


Aktiviteten i 1 ml injektionsvätska är:


Flaska nr./

färgkod

Flaska 4

röd

Flaska 3

orange

Flaska 2

grön

Flaska 1

grå

Allergenextrakt/ aktiviteten

100 000 SQ-E

10 000 SQ-E

1 000 SQ-E

100 SQ-E

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

ALK-Abelló A/S

Bøge Allé 6-8

2970 Hørsholm

Danmark


Tillverkare:

ALK-Abelló S.A.

Miguel Fleta 19

28037 Madrid

Spanien


Information lämnas av:

ALK Nordic A/S, Danmark Filial

Box 10073

434 21 Kungsbacka

tfn: 0300-185 45

e-post: infose@alk.net


Denna bipacksedel ändrades senast 2021-06-03

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Behandling med Alutard SQ ska utföras under övervakning av läkare med erfarenhet av specifik immunterapi. Efter varje injektion ska patienten observeras i minst 30 minuter.


Under förvaring kan en fällning och en klar vätska observeras. Detta är helt normalt för en suspension och inget tecken på försämring av produktens kvalitet. Fällningen kan vara vit till svagt brun eller grön. Flaskorna ska långsamt vändas upp och ned 10–20 gånger så att en homogen suspension erhålls före användning. Inspektera suspensionen visuellt för partiklar före administrering. Kassera läkemedlet om det innehåller synliga partiklar.


Alutard SQ administreras subkutant. Injektionen ges antingen lateralt i överarmens distala del eller dorsalt i underarmens proximala del.


Undvik intravaskulär injektion genom att försiktigt aspirera innan injektionen ges. Aspirationen ska upprepas med 0,2 ml-intervall under injektionen och injektionen måste ges långsamt. Anafylaxiberedskap ska finnas tillgänglig vid behandling med Alutard SQ.


Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Hitta direkt i texten
Av