FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Nasoferm®

Nordic Drugs

Nässpray, lösning 1 mg/ml
(klar, färglös lösning)

Avsvällande nässpray

Aktiv substans:
ATC-kod: R01AA07
Läkemedel från Nordic Drugs omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Nasoferm® nässpray, lösning 0,5 mg/ml och 1 mg/ml

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2020-11-13.

Indikationer

Rinit och sinuit.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne.

Ska ej användas efter transsfenoidal hypofysektomi.

Dosering

Nässpray, lösning 0,5 mg/ml. Barn 1 - 10 år: 1 spraydusch i vardera näsborren vid behov 2-3 gånger dagligen. Till barn under 1 år rekommenderas koksaltlösning.


Nässpray, lösning 1 mg/ml. Vuxna och barn över 10 år: 1 spraydusch i vardera näsborren vid behov 2-3 gånger dagligen.


Nasoferm bör användas högst 10 dagar i följd.

Varningar och försiktighet

Försiktighet bör iakttas vid känd överkänslighet mot sympatomimetika då dessa kan ge symtom som sömnstörningar, yrsel, tremor, hjärtarytmier eller förhöjt blodtryck. Nasoferm bör användas högst 10 dagar i följd för att undvika rebound effekt samt läkemedelsinducerad rinit.


Patienter med långt QT-syndrom som behandlas med xylometazolin kan löpa ökad risk för allvarlig ventrikulär arytmi.

Interaktioner

Vid samtidig användning av tricykliska eller tetracykliska antidepressiva kan ökad systemeffekt av xylometazolin inte uteslutas.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  C.

Graviditet

I betraktande av dess möjliga systemiska kärlsammandragande effekt rekommenderas, som en försiktighetsåtgärd, att inte använda Nasoferm under graviditet.


Amning

Det är inte känt huruvida xylometazolin utsöndras i modersmjölk, därför skall Nasoferm som en försiktighetsåtgärd endast användas efter läkares rådgivning under amning.


Fertilitet

Det finns inga adekvata data som beskriver Nasoferms påverkan på fertilitet. Inga djurstudier finns heller tillgängliga. Påverkan på fertiliteten är osannolik då den systemiska effekten av xylometazolinhydroklorid är väldigt låg.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Det är inte känt huruvida xylometazolin utsöndras i modersmjölk, därför skall Nasoferm som en försiktighetsåtgärd endast användas efter läkares rådgivning under amning.

Fertilitet

Det finns inga adekvata data som beskriver Nasoferms påverkan på fertilitet. Inga djurstudier finns heller tillgängliga. Påverkan på fertiliteten är osannolik då den systemiska effekten av xylometazolinhydroklorid är väldigt låg.

Trafik

Ej relevant.

Biverkningar

Organsystem

Vanliga

(≥1/100, <1/10)

Sällsynta

(≥1/10 000, <1/1 000)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Centrala och perifera nervsystemet

 

Yrsel, huvudvärk.

 

Ögon

  

Övergående synstör­ningar.

Magtarmkanalen

 

Illamående.

 

Hud och subkutan vävnad

  

Hudutslag.

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Sveda eller lokal irritation.

Torr nässlemhinna.

  

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Toxicitet: 2,5 mg p.o. till 2-3-åringar gav lindrig intoxikation. 3 gånger vuxen dos nasalt till 1 månaders barn gav måttlig intoxikation.

Symtom: Huvudvärk, yrsel, olika grader av CNS-depression ner till koma med inslag av CNS-excitation, kramper. Muskelslapphet. Bradykardi och hypotension men även takykardi och hypertension. Oregelbunden andning. Hypotermi. Perifer vasokonstriktion, kalla extremiteter.

Behandling: Om befogat kol. Övervakning av medvetandegrad, andning och cirkulation. Vid eventuella kramper diazepam. Symtomatisk behandling.

Farmakodynamik

Xylometazolin är ett sympatomimetikum som verkar på alfa-adrenerga receptorer.

Xylometazolin har vasokonstriktorisk effekt som sätter in snabbt och varar 10 timmar.

Farmakokinetik

Plasmakoncentrationen av xylometazolin hos människa efter lokal administration är lägre än detektionsgränsen.

Prekliniska uppgifter

-

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 ml innehåller 0,5 mg respektive 1 mg xylometazolinhydroklorid.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt Förteckning över hjälpämnen.


Förteckning över hjälpämnen

Bensalkoniumklorid 50 % (konserveringsmedel), citronsyramonohydrat, glycerol, natriumcitrat, renat vatten.

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

4 år.


Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Nässpray, lösning 0,5 mg/ml (klar, färglös lösning)
10 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
Nässpray, lösning 1 mg/ml (klar, färglös lösning)
10 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska

Hitta direkt i texten
Av