FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Nasoferm®

Nordic Drugs

Nässpray, lösning 1 mg/ml
(klar, färglös lösning)

Avsvällande nässpray

Aktiv substans:
ATC-kod: R01AA07
Läkemedel från Nordic Drugs omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Nasoferm

1 mg/ml nässpray, lösning
xylometazolinhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 10 dagar.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Nasoferm är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Nasoferm
3. Hur du använder Nasoferm
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Nasoferm ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Nasoferm är och vad det används för

 

Nasoferm används för korttidsbehandling av nästäppa vid förkylning, och akut bihåleinflammation.


Nasoferm har avsvällande effekt vilket minskar nästäppan och underlättar andningen.


2. Vad du behöver veta innan du använder Nasoferm

Använd inte Nasoferm

- om du är allergisk mot xylometazolin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

- om du fått hypofysen (hjärnbihanget) bortopererad.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Nasoferm

- om du lider av hjärtsjukdom (t.ex. långt QT-syndrom)


Personer som är känsliga för läkemedel med adrenalinliknande effekt (t ex adrenalin, efedrin) kan få biverkningar i form av sömnstörning, yrsel, darrningar, hjärtklappning eller förhöjt blodtryck och bör därför inte använda Nasoferm utan att först ha talat med läkare.


Nasoferm bör inte användas längre än 10 dagar i följd. Längre tids användning kan ge biverkningar i form av så kallad läkemedelsorsakad rinit (inflammation i nässlemhinnan) med symtom som nästäppa, sveda, lokal irritation och torr nässlemhinna.

Andra läkemedel och Nasoferm

Behandlingen med Nasoferm kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med tricykliska (t ex klomipramin, amitriptylin) eller tetracykliska antidepressiva läkemedel (t ex maprotilin). Rådgör därför med läkare eller apotekspersonal före samtidig användning.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Som en försiktighetsåtgärd skall Nasoferm inte användas av gravida eller ammande kvinnor annat än efter förskrivning från läkare.

Körförmåga och användning av maskiner

Nasoferm påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Nasoferm innehåller bensalkoniumklorid

Nasoferm innehåller bensalkoniumklorid som kan verka irriterande på nässlemhinnan.


3. Hur du använder Nasoferm

 

Nässpray, lösning 1 mg/ml

Vuxna och barn över 10 år: 1 spraydusch i vardera näsborren vid behov 2-3 gånger dagligen.


Till barn 1-10 år finns Nasoferm med lägre styrka.

Till barn under 1 år rekommenderas koksaltlösning.


Annan dos enligt läkares föreskrift.


Nasoferm bör användas högst 10 dagar i följd.


Effekten märks inom några minuter och varar i upp till 10 timmar.

Bruksanvisning

Innan sprayen används för första gången, tryck ett par gånger på pumpen så att en jämn spraydusch erhålls. Förvara sedan flaskan stående.

1. Vid behov snyt ur näsan. Ta av skyddshatten på sprayflaskan.

Nasoferm nässpray

2. Håll flaskan upprätt som på bilden och för in den i ena näsborren.

Tryck en gång på pumpen och andas samtidigt in lätt genom näsan.

3. Upprepa proceduren i andra näsborren.

4. Då näsan åter känns täppt upprepas förfarandet, 2-3 gånger dagligen.

Om du har tagit för stor mängd av Nasoferm

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Mindre vanliga (förekommer hos upp till 1 av 100 användare): Näsblödning.

Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Sveda eller irritation i näsan. Torr nässlemhinna.

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare): Yrsel, huvudvärk, illamående.

Enstaka fall av hudutslag och övergående synstörningar har rapporterats.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Nasoferm ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”Utg.dat.:”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är xylometazolinhydroklorid.

1 ml nässpray, lösning 1 mg/ml innehåller: Xylometazolinhydroklorid 1 mg.

Övriga innehållsämnen är bensalkoniumklorid 50 % lösning (konserveringsmedel), glycerol, natriumcitrat, citronsyramonohydrat, renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Utseende: Klar, färglös lösning.

Förpackningsstorlek: 10 ml.

Innehavare av godkännande för försäljning

Nordic Drugs AB

Box 300 35

200 61 Limhamn


Tillverkare

Merckle GmbH, Blaubeuren, Tyskland


Denna bipacksedel godkändes senast den 2021-04-20

Hitta direkt i texten
Av