FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Nasoferm®

Nordic Drugs

Nässpray, lösning 0,5 mg/ml
(klar, färglös lösning)

Avsvällande nässpray

Aktiv substans:
ATC-kod: R01AA07
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Nordic Drugs omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Nasoferm

0,5 mg/ml nässpray, lösning
xylometazolinhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du bör kontakta läkare om du inte blir bättre inom 10 dagar eller om symtomen försämras. Om du får hög feber, nackstelhet, kraftig värk över pannan och/eller vid näsroten eller blir röd och svullen i huden kring ögat bör denna kontakt ske snarast.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Nasoferm är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Nasoferm
3. Hur du använder Nasoferm
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Nasoferm ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Nasoferm är och vad det används för

 

Nasoferm är en nässpray med avsvällande effekt. Nasoferm används för korttidsbehandling av nästäppa vid förkylning och akut bihåleinflammation.


Xylometazolinhydroklorid som finns i Nasoferm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks-, eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Nasoferm

Använd inte Nasoferm

- om du är allergisk mot xylometazolin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

- om du fått hypofysen (hjärnbihanget) bortopererad eller efter operation där hjärnhinnan kan ha skadats.

- om du har glaukom med trång kammarvinkel (förhöjt tryck i ögonen).

- om du har inflammatorisk torr näsa eller inflammation som är förknippad med tunn nässlemhinna med eller utan snuva.


Berätta för din läkare eller apotekspersonal om något av ovanstående gäller dig. Under dessa omständigheter är Nasoferm inte lämplig för dig.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Nasoferm

 • om du har högt blodtryck

 • om du har hjärt- och kärlsjukdomar (t.ex. långt QT-syndrom)

 • om du har ökad frisättning av sköldkörtelhormon (hypertyreos)

 • om du har diabetes

 • om du har så kallat feokromocytom, en tumör i binjuren som producerar stora mängder adrenalin eller noradrenalin

 • om du har prostataförstoring

 • om du behandlas med vissa antidepressiva läkemedel som kallas:

  • monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) eller har använt dem under de senaste två veckorna.

  • tri-cykliska eller tetracykliska antidepressiva medel (ex. klomipramin, amitriptylin).


Använd inte Nasoferm utan att tala med din läkare eller apotekspersonal om något av ovanstående gäller dig.


Personer som är känsliga för läkemedel med adrenalinliknande effekt (t ex adrenalin, efedrin) kan få biverkningar i form av sömnstörning, yrsel, darrningar, hjärtklappning eller förhöjt blodtryck och bör därför inte använda Nasoferm utan att först ha talat med läkare.


För att undvika läkemedelsinducerad nästäppa, något som kan leda till fysiskt läkemedelsberoende, skall Nasoferm inte användas längre än 10 dagar.


Nasoferm skall inte användas i ögon eller mun. Överskrid inte rekommenderad dos, särskilt inte hos barn och äldre.


Barn

Nasoferm 0,5 mg/ml skall inte användas av barn under 1 år.

Andra läkemedel och Nasoferm

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit, eller kan tänkas ta andra läkemedel. Behandlingen med Nasoferm kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med tricykliska (t ex klomipramin, amitriptylin) eller tetracykliska (t ex maprotilin) antidepressiva läkemedel. Behandlingen med Nasoferm kan påverka effekten av monoaminoxidashämmare. Det gäller vid samtidig användning och då monoaminoxidashämmare använts under de senaste två veckorna före behandlingen med Nasoferm.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Som en försiktighetsåtgärd skall Nasoferm inte användas av gravida eller ammande kvinnor annat än efter förskrivning från läkare.

Körförmåga och användning av maskiner

Nasoferm påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Nasoferm innehåller bensalkoniumklorid

Detta läkemedel innehåller 28 mikrogram bensalkoniumklorid per spraydusch, motsvarande 0,4 mg per 1 ml nässpray. Bensalkoniumklorid kan orsaka irritation och svullnad inuti näsan, särskilt vid längre tids användning av läkemedlet.


3. Hur du använder Nasoferm

 

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Barn 1-10 år: 1 spraydusch i vardera näsborren vid behov 2-3 gånger dagligen. Använd inte mer än 3 sprayduschar dagligen i varje näsborre. Används högst 10 dagar i följd.


Varje spraydusch innehåller 0,07 ml lösning.


Till barn över 10 år finns en högre styrka av Nasoferm.


Annan dos enligt läkares föreskrift.


Det rekommenderas att dagens sista användning av Nasoferm sker just före sänggående. Vid användning under längre tid än 10 dagar i följd kan Nasoferm ge nästäppa.


Effekten märks inom några minuter och varar i upp till 10 timmar.

Bruksanvisning

Innan sprayen används för första gången, tryck ett par gånger på pumpen så att en jämn spraydusch erhålls. Förvara sedan flaskan stående.


1. Snyt ur näsan. Ta av skyddshatten på sprayflaskan.

Nasoferm nässpray

2. Håll flaskan upprätt som på bilden och för in den i ena näsborren.

Tryck en gång på pumpen och andas samtidigt in lätt genom näsan.

3. Upprepa proceduren i andra näsborren.

4. Då näsan åter känns täppt upprepas förfarandet, 2-3 gånger dagligen.


För att undvika att sprida förkylningen skall nässprayen bara användas av en person.

Om du har tagit för stor mängd av Nasoferm

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du glömt att använda Nasoferm

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Sluta använda Nasoferm och sök vård omedelbart om du upplever någon av följande reaktioner som kan vara tecken på en allergisk reaktion:

 • svårighet att andas eller svälja

 • svullnad av ansikte, läppar, tunga eller hals

 • svår klåda på huden med röda utslag eller knottrig hud.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Huvudvärk, illamående, sveda eller lokal irritation i näsan, torr nässlemhinna.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Näsblödning.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): Yrsel.


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Allergiska reaktioner (utslag, klåda), oregelbundna eller snabba hjärtslag, ökat blodtryck och övergående dimsyn.


Om Nasoferm används längre än 10 dagar i följd kan nästäppa uppstå.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Nasoferm ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”Utg.dat.:”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är xylometazolinhydroklorid.

1 ml nässpray, lösning 0,5 mg/ml innehåller: Xylometazolinhydroklorid 0,5 mg.


Övriga innehållsämnen är bensalkoniumklorid 50 % lösning (konserveringsmedel), glycerol, natriumcitrat, citronsyramonohydrat, renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Utseende: Klar, färglös lösning.

Förpackningsstorlek: 10 ml.

Innehavare av godkännande för försäljning

Nordic Drugs AB

Box 300 35

200 61 Limhamn


Tillverkare

Merckle GmbH, Blaubeuren, Tyskland


Denna bipacksedel godkändes senast den 2024-03-28

Hitta direkt i texten
Av