FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Nasoferm®

Nordic Drugs

Nässpray, lösning 0,5 mg/ml
(klar, färglös lösning)

Avsvällande nässpray

Aktiv substans:
ATC-kod: R01AA07
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Nordic Drugs omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Nasoferm

0,5 mg/ml nässpray, lösning
xylometazolinhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ge detta läkemedel till ditt barn. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 10 dagar.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Nasoferm är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du ger Nasoferm
3. Hur du ger Nasoferm
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Nasoferm ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Nasoferm är och vad det används för

 

Nasoferm används för korttidsbehandling av nästäppa vid förkylning, och akut bihåleinflammation.


Nasoferm har avsvällande effekt vilket minskar nästäppan och underlättar andningen.


2. Vad du behöver veta innan du ger Nasoferm

Ge inte Nasoferm om ditt barn:

- är allergiskt mot xylometazolin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

- fått hypofysen (hjärnbihanget) bortopererad.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du ger ditt barn Nasoferm

- om ditt barn lider av hjärtsjukdom (t.ex. långt QT-syndrom)


Personer som är känsliga för läkemedel med adrenalinliknande effekt (t ex adrenalin, efedrin) kan få biverkningar i form av sömnstörning, yrsel, darrningar, hjärtklappning eller förhöjt blodtryck och bör därför inte använda Nasoferm utan att först ha talat med läkare.

Nasoferm bör inte användas längre än 10 dagar i följd. Längre tids användning kan ge biverkningar i form av så kallad läkemedelsorsakad rinit (inflammation i nässlemhinnan) med symtom som nästäppa, sveda, lokal irritation och torr nässlemhinna.

Andra läkemedel och Nasoferm

Behandlingen med Nasoferm kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med tricykliska (t ex klomipramin, amitriptylin) eller tetracykliska antidepressiva läkemedel (t ex maprotilin). Rådgör därför med läkare eller apotekspersonal före samtidig användning.

Graviditet och amning

Som en försiktighetsåtgärd skall Nasoferm inte användas av gravida eller ammande kvinnor annat än efter förskrivning från läkare.

Körförmåga och användning av maskiner

Nasoferm påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Nasoferm innehåller bensalkoniumklorid

Nasoferm innehåller bensalkoniumklorid som kan verka irriterande på nässlemhinnan.


3. Hur du ger Nasoferm

 

Nässpray, lösning 0,5 mg/ml

Barn 1-10 år: 1 spraydusch i vardera näsborren vid behov 2-3 gånger dagligen.


Till barn över 10 år finns en högre styrka av Nasoferm.

Till barn under 1 år rekommenderas koksaltlösning.


Annan dos enligt läkares föreskrift.


Nasoferm bör användas högst 10 dagar i följd.


Effekten märks inom några minuter och varar i upp till 10 timmar.

Bruksanvisning

Innan sprayen används för första gången, tryck ett par gånger på pumpen så att en jämn spraydusch erhålls. Förvara sedan flaskan stående.

1. Vid behov snyt ur näsan. Ta av skyddshatten på sprayflaskan.

Nasoferm nässpray

2. Håll flaskan upprätt som på bilden och för in den i ena näsborren.

Tryck en gång på pumpen och andas samtidigt in lätt genom näsan.

3. Upprepa proceduren i andra näsborren.

4. Då näsan åter känns täppt upprepas förfarandet, 2-3 gånger dagligen.

Om du har tagit för stor mängd av Nasoferm

Om ditt barn fått i sig för stor mängd läkemedel kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Sveda eller irritation i näsan. Torr nässlemhinna.

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare): Yrsel, huvudvärk, illamående.

Mindre vanliga (förekommer hos upp till 1 av 100 användare): Näsblödning.

Enstaka fall av hudutslag och övergående synstörningar har rapporterats.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Nasoferm ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”Utg.dat.:”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är xylometazolinhydroklorid.

1 ml nässpray, lösning 0,5 mg/ml innehåller: Xylometazolinhydroklorid 0,5 mg.

Övriga innehållsämnen är bensalkoniumklorid 50 % lösning (konserveringsmedel), glycerol, natriumcitrat, citronsyramonohydrat, renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Utseende: Klar, färglös lösning.

Förpackningsstorlek: 10 ml.

Innehavare av godkännande för försäljning

Nordic Drugs AB

Box 300 35

200 61 Limhamn


Tillverkare

Merckle GmbH, Blaubeuren, Tyskland


Denna bipacksedel godkändes senast den 2021-04-20

Hitta direkt i texten
Av