FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Laxabon®

Karo Pharma

Pulver till oral lösning
(Vitt eller benvitt pulver till oral lösning/lätt saltsmak)

Medel för tarmsköljning

ATC-kod: A06AD65
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Karo Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Laxabon

Pulver till oral lösning

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Laxabon är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Laxabon
3. Hur du använder Laxabon
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Laxabon ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Laxabon är och vad det används för

 

Laxabon används vid tarmsköljning före operation, vid undersökning av tjocktarmens slemhinna som görs med instrument via ändtarmen (koloskopi) eller vid röntgenundersökning.


Laxabon ger diarré som snabbt rengör tarmen, vanligen inom 4 timmar.


2. Vad du behöver veta innan du tar Laxabon

Ta inte Laxabon

Ta inte Laxabon om du:

 • har stopp eller svåra förträngningar i mag-tarmkanalen

 • har långsam tömning av magsäcken

 • har läckage på tarmen

 • har en förstorad tjocktarm

 • är allergisk mot makrogol 3350 eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Laxabon om du har:

 • tjocktarmscancer

 • nedsatt njurfunktion

 • hjärtsvikt

 • nedsatt kräkreflex

 • ökad benägenhet att få upp maginnehåll i matstrupen

 • ökad benägenhet att få ner mat eller vätska i luftstrupen

 • har nedsatt vakenhetsgrad

Om du upplever plötslig buksmärta eller ändtarmsblödning medan du tar Laxabon för tarmrengöring ska du omedelbart kontakta läkare eller uppsöka sjukvård.

Andra läkemedel och Laxabon

Tala om för din läkare om du använder andra läkemedel samtidigt som du använder Laxabon. Läkemedel som tas strax före Laxabon kan lösas upp och sköljas ut genom mag-tarmsystemet med en ofullständig verkan till följd.

Laxabon med mat och dryck

Du bör inte äta 3-4 timmar före första glaset Laxabon. Du får under inga omständigheter inta fast föda 2 timmar innan Laxabonbehandlingen börjar.

Graviditet och amning

Graviditet

Erfarenhet av användning under graviditet är begränsad. Tala därför med läkare vid mer än tillfällig användning av Laxabon under graviditet.


Amning

Man vet inte om innehållsämnena i Laxabon passerar över i modersmjölk. Tala därför med läkare före användning under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Laxabon har ingen känd effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


3. Hur du använder Laxabon

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Din läkare bestämmer dosen så den passar för dig.


Vuxna

Vanlig dos: 4 liter Laxabon.

Vid röntgenundersökning av urinvägarna: 2 liter Laxabon.


Barn

Vanlig dos: 25-35 ml/kg och timme tills avföringen består av en klar vätska.


OBS! Du bör inte äta 3-4 timmar före första glaset Laxabon. Du får under inga omständigheter inta fast föda 2 timmar innan Laxabonbehandlingen börjar.


Doseringssätt

Antingen kan du dela upp mängden Laxabon och dricka den vid två tillfällen (ena hälften på kvällen dagen före undersökningen och andra hälften på undersökningsdagens morgon), eller dricka hela mängden vid ett tillfälle (se instruktion nedan). Diskutera med din läkare hur just du ska göra.


Hela mängden skall vara uppdrucken senast 2 timmar innan undersökningen påbörjas. För bäst resultat bör undersökningen göras senast 4-6 timmar efter att all Laxabon druckits upp.


Gör så här

Läs igenom alla steg nedan innan du börjar behandlingen.


Blanda

1. Lös upp en påses innehåll i ca 0,5 liter ljummet vatten och rör ordentligt tills allt pulver är löst. OBS! Tillsätt ingenting annat än vanligt kranvatten.

2. Häll i ytterligare 0,5 liter vatten och rör så att vätskan blandas.

Lösningen smakar bättre om du dricker den sval. För att förhindra nedkylning av kroppen bör lösningen dock inte vara kylskåpskall.

När färdigblandad lösning är slut, blandas ytterligare lösning enligt punkt 1 och 2, tills du har fått i dig rekommenderad mängd.


Drick

Drick snabbt upp ett glas (2,5 dl) av lösningen, och fortsätt därefter att dricka ett glas var 10-15 minut (1-1,25 liter per timme), tills den mängd som läkaren rekommenderat har druckits upp.

Tarmen kommer bättre igång om du håller dig i rörelse under Laxabonbehandlingen.

Den första tarmtömningen med lös och vattnig avföring inträffar ca 1 timme efter det att intag av Laxabon påbörjats.

För att skydda huden runt analöppningen kan den smörjas in med fet salva strax innan behandlingen påbörjas.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): illamående, bukspänning, uppkördhet, magknip, kräkningar och irritation i ändtarmen. Om magbesvären blir alltför smärtsamma kan Laxabonlösningen drickas långsammare eller avbrytas tillfälligt tills smärtan lindrats.


Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare, fler än 1 av 1000 användare): nässelfeber, rinnsnuva.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Laxabon ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Färdigberedd lösning är hållbar i 14 dagar i kylskåp (2 °C till 8 °C).


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • De aktiva substanserna är makrogol 3350 59 g, vattenfri natriumsulfat 5,69 g, natriumvätekarbonat 1,71 g, natriumklorid 1,44 g och kaliumklorid 0,75 g per dospåse.

 • Övrigt hjälpämne är vattenfri kolloidal kiseldioxid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Laxabon pulver till oral lösning är ett vitt eller benvitt pulver förpackat i aluminiumpåsar.


Förpackningsstorlekar: 2, 4 eller 50 påsar.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Karo Pharma AB 
Box 16184

103 24 Stockholm 
Sverige


Tillverkare

Recipharm Höganäs AB, Sporthallsvägen 6, 263 35 Höganäs


Denna bipacksedel ändrades senast 2021-07-26.

Hitta direkt i texten
Av