FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Diflucan®

Pfizer

Kapsel, hård 200 mg
(Hård gelatinkapsel med en vit stomme och en mörklila hätta med texten ”Pfizer” och koden ”FLU-200” i svart tryck. Kapseln har storlek 0.)

Antimykotikum för systemiskt bruk

Aktiv substans:
ATC-kod: J02AC01
Läkemedel från Pfizer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Diflucan

50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg kapslar
flukonazol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får några biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Diflucan är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Diflucan
3. Hur du använder Diflucan
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Diflucan ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Diflucan är och vad det används för

 

Diflucan används för att behandla infektioner som orsakas av svamp, och kan också användas för att förebygga att man får en svampinfektion. Den vanligaste orsaken till svampinfektioner är en jästsvamp vid namn Candida.


Vuxna

Du kan få detta läkemedel av läkare för behandling av följande svampinfektioner:

 • hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker - svampinfektion i hjärnan

 • koccidioidomykoser - en lungsjukdom

 • infektioner orsakade av Candida och som finns i blodbanan, inre organ (t.ex. hjärta, lungor) eller urinvägarna

 • svampinfektion i munnen som påverkar slemhinnan i mun, svalg och kan ge inflammation i munslemhinnan vid användning av tandprotes

 • svampinfektion i slida eller på penis (genital svampinfektion)

 • hudinfektioner - t.ex. fotsvamp, ringorm, ljumsksvamp, nagelinfektion


Du kan också få Diflucan för att:

 • att hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker återkommer

 • att svampinfektion i munnen återkommer

 • återkommande svampinfektion i slidan

 • infektioner orsakade av Candida (om du har försvagat immunförsvar).


Barn och ungdomar (0 till 17 år)

Du kan få detta läkemedel av läkare för behandling av följande typer av svampinfektioner:

 • svampinfektion i munnen – infektion som påverkar slemhinnan i mun och svalg

 • infektioner orsakade av Candida och som finns i blodbanan, inre organ (t.ex. hjärta, lungor) eller urinvägarna

 • hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker - svampinfektion i hjärnan


Du kan också få Diflucan för att förebygga:

 • infektioner orsakade av Candida (om du har försvagat immunförsvar)

 • att hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker återkommer


Flukonazol som finns i Diflucan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Diflucan tillhör en grupp läkemedel som används mot svampinfektioner. Den aktiva substansen är flukonazol.


2. Vad du behöver veta innan du använder Diflucan

Använd inte Diflucan


 • om du är allergisk mot flukonazol, mot andra läkemedel du har tagit för att behandla en svampinfektion eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Symtomen kan vara klåda, hudrodnad eller svårigheter att andas

 • om du tar astemizol eller terfenadin (antihistamin för behandling av allergier)

 • om du tar cisaprid (mot magbesvär)

 • om du tar pimozid (används för behandling av psykiska besvär)

 • om du tar kinidin (används för behandling av oregelbunden hjärtrytm)

 • om du tar erytromycin (antibiotikum för behandling av infektioner)

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Diflucan:

 • om du har lever- eller njurproblem

 • om du har någon hjärtsjukdom, t.ex. oregelbunden hjärtrytm

 • om du har onormala halter av kalium, kalcium eller magnesium i blodet

 • om du utvecklar allvarliga hudreaktioner (klåda, rodnad av huden eller svårigheter att andas)

 • om du utvecklar tecken på ”binjurebarksinsufficiens”, där binjurarna inte producerar tillräckliga mängder av vissa steroidhormoner som t.ex. kortisol (kronisk eller långvarig trötthet, muskelsvaghet, minskad aptit, viktminskning, buksmärta).

 • om du någon gång har fått allvarliga hudutslag eller flagnande hud, blåsor och/eller sår

  i munnen efter att du tagit flukonazol.

Allvarliga hudreaktioner, däribland läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS), har rapporterats i samband med behandling med flukonazol. Sluta att ta Diflucan och uppsök omedelbart akutmottagning om du får något av de symtom på allvarliga hudreaktioner som beskrivs i avsnitt 4.


Tala med läkare eller apotekspersonal om svampinfektionen inte blir bättre eftersom du kan behöva få en annan medicin mot svampinfektion.

Andra läkemedel och Diflucan

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Informera läkare omedelbart om du tar astemizol, terfenadin (ett antihistamin för behandling av allergi) eller cisaprid (mot magbesvär) eller pimozid (används för behandling av psykiska besvär) eller kinidin (används för att behandla oregelbunden hjärtrytm) eller erytromycin (ett antibiotikum för behandling av infektioner) då dessa inte ska tas tillsammans med Diflucan (se avsnitt ”Använd inte Diflucan”).


Det finns vissa läkemedel som kan påverkas av eller påverka Diflucan. Berätta för din läkare om du tar något av följande läkemedel:


 • rifampicin, rifabutin (antibiotika mot infektioner)

 • alfentanil, fentanyl (används som bedövningsmedel)

 • amitriptylin, nortriptylin (används för behandling av depression)

 • amfotericin B, vorikonazol (mot svampinfektion)

 • blodförtunnande läkemedel (t.ex. warfarin) för att förhindra blodproppar

 • bensodiazepiner (t.ex. midazolam, triazolam) som används mot sömnlöshet eller ångest

 • karbamazepin, fenytoin (mot epilepsi)

 • nifedipin, isradipin, amlodipin, verapamil, felodipin eller losartan (mot högt blodtryck)

 • olaparib (används för behandling av äggstockscancer)

 • ciklosporin, everolimus, sirolimus eller takrolimus (används efter transplantation)

 • cyklofosfamid, vinkaalkaloider (t.ex. vinkristin, vinblastin) som används för att behandla cancer

 • halofantrin (mot malaria)

 • statiner (atorvastatin, simvastatin och fluvastatin) som används för att sänka kolesterolhalten i blodet

 • metadon (mot smärta)

 • celecoxib, flurbiprofen, naproxen, ibuprofen, lornoxikam, meloxikam, diklofenak (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, NSAID)

 • p-piller

 • prednison (steroid)

 • zidovudin (även kallat AZT) eller sakvinavir (används vid behandling av HIV)

 • läkemedel mot diabetes såsom klorpropamid, glibenklamid, glipizid eller tolbutamid

 • teofyllin (mot astma)

 • tofacitinib (mot reumatoid artrit)

 • tolvaptan (mot hyponatremi (låg nivå av natrium i blodet) eller för att bromsa försämring av njurfunktionen)

 • A-vitamin (näringstillskott)

 • ivakaftor (används för behandling av cystisk fibros)

 • amiodaron (används för behandling av oregelbunden hjärtrytm (arytmier))

 • hydroklortiazid (diuretika)

 • ibrutinib (används för behandling av blodcancer)

Diflucan med mat, dryck och alkohol

Läkemedlet kan tas oberoende av måltid.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Du ska inte ta Diflucan om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, om inte din läkare har sagt åt dig att göra det.


Om flukonazol tas under den första trimestern av graviditeten kan risken för missfall öka. Om flukonazol tas i låga doser under den första trimestern kan risken för att ett barn föds med missbildningar som påverkar skelett och/eller muskler vara något ökad.


Du kan fortsätta amma efter intag av en engångdos om 150 mg Diflucan.

Du bör inte amma om du tar upprepade doser av Diflucan.

Körförmåga och användning av maskiner

Vid bilkörning och när du använder maskiner bör du tänka på att du kan drabbas av yrsel eller krampanfall under behandlingen.


Du är alltid själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.

Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Diflucan innehåller laktos (mjölksocker) och natrium (salt)

Detta läkemedel innehåller en liten mängd laktos (mjölksocker). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


Diflucan kapslar innehåller också mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per kapsel, d.v.s det är näst intill ”natriumfritt”.


3. Hur du använder Diflucan

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Svälj kapseln hel med ett glas vatten. Du bör ta kapslarna vid samma tidpunkt varje dag.


I tabellen nedan visas de rekommenderade doserna för olika infektioner:


Vuxna

Infektion

Dos

För att behandla hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker

400 mg den första dagen, därefter 200 mg till 400 mg en gång dagligen under 6 till 8 veckor eller längre vid behov. Ibland ökas dosen upp till 800 mg

För att förebygga hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker

200 mg en gång dagligen tills läkaren säger att du kan sluta

För att behandla koccidioidomykos

200 mg till 400 mg en gång dagligen från 11 månader upp till 24 månader eller längre vid behov. Ibland ökas dosen upp till 800 mg

För att behandla invärtes svampinfektioner som orsakats av Candida

800 mg den första dagen, därefter 400 mg en gång dagligen tills läkaren säger att du kan sluta

Svampinfektion i munnen som påverkar slemhinnan i mun, svalg och kan ge inflammation i munslemhinnan vid användning av tandprotes

200 mg till 400 mg den första dagen, därefter 100 mg till 200 mg en gång dagligen tills läkaren säger att du kan sluta

För att behandla svampinfektion i munnen – dosen beror på var infektionen sitter

50 mg till 400 mg en gång dagligen under 7 till 30 dagar tills läkaren säger att du kan sluta

För att förebygga återkommande svampinfektioner som påverkar slemhinnan i mun och svalg

100 mg till 200 mg en gång dagligen eller 200 mg tre gånger per vecka så länge du löper risk att få en infektion

För att behandla genital svampinfektion

150 mg som engångsdos

För att förebygga återkommande svampinfektion i slidan

150 mg var tredje dag i totalt 3 doser (dag 1, 4 och 7) och sedan en gång per vecka i 6 månder så länge du löper risk att få en infektion

För att behandla svampinfektioner på hud och naglar

Beroende på ställe för infektionen 50 mg en gång dagligen, 150 mg en gång per vecka, 300 till 400 mg en gång i veckan i 1 till 4 veckor (upp till 6 veckor vid fotsvamp, vid behandling av nagelinfektion tills den infekterade nageln har ersatts)

För att förebygga infektioner orsakade av Candida (om du har försvagat immunförsvar)

200 mg till 400 mg en gång dagligen så länge du löper risk att få en infektion


Ungdomar mellan 12 och 17 år

Använd dosen som läkaren ordinerar (enligt rekommendationerna för antingen vuxna eller barn).


Barn upp till 11 år

Den maximala dosen för barn är 400 mg dagligen.


Dosen baseras på barnets vikt i kg.


Infektion

Daglig dos

Svampinfektioner i munnen och halsinfektioner som orsakats av Candidados och behandlingslängd beror på hur svår infektionen är och var den sitter

3 mg per kg kroppsvikt en gång dagligen (6 mg per kg kroppsvikt kan ges den första dagen)

Hjärnhinneinflammation som orsakats av kryptokocker eller invärtes svampinfektioner som orsakats av Candida

6 mg till 12 mg per kg kroppsvikte en gång dagligen

För att förebygga återkommande hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker

6 mg per kg kroppsvikt en gång dagligen

För att förebygga att barnet får infektioner orsakade av Candida (om barnet har försvagat immunförsvar)

3 mg till 12 mg per kg kroppsvikt en gång dagligen


Barn mellan 0 och 4 veckor

Barn mellan 3 och 4 veckor:

Samma dos som ovan ges varannan dag. Maximal dos är 12 mg per kg kroppsvikt varannan dag (48 timmar).

Barn yngre än 2 veckor:

Samma dos som ovan ges var tredje dag. Maximal dos är 12 mg per kg kroppsvikt var tredje dag (72 timmar).


Äldre

Den vanliga dosen för vuxna kan användas såvida du inte har njurproblem.


Patienter med njurproblem

Läkaren kan ändra dosen beroende på din njurfunktion.

Om du har tagit för stor mängd Diflucan

Du kan må dåligt om du tar för många kapslar på en gång.

Om du fått i dig för stor mängd eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symtomen på en möjlig överdos kan vara att du börja höra, se, känna och tänka saker som inte är på riktigt (hallucinationer och paranoida beteenden).

Behandling av symtomen och magsköljning kan behövas vid överdosering.

Om du har glömt att ta Diflucan

Ta inte dubbel dos för att kompensera för den glömda dosen.

Om du glömmer en dos, ta den så snart du kommer ihåg det. Om det snart är dags för nästa dos ska du inte ta den glömda dosen.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Sluta att använda Diflucan och uppsök omedelbart akutmottagning om du upplever något av följande symtom:

 • utbredda utslag, feber eller svullna lymfkörtlar (DRESS eller överkänslighetsreaktion mot läkemedel).

Några personer utvecklar allergiska reaktioner, även om det är sällsynt med allvarliga allergiska reaktioner. Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Om du får några av följande symtom ska du genast kontakta läkare:

 • plötslig pipande andning, svårigheter att andas eller en trång känsla i bröstet

 • svullnad i ögonlock, ansikte eller läppar

 • klåda över hela kroppen, hudrodnad eller kliande, röda fläckar

 • hudutslag

 • svåra hudreaktioner, t.ex. ett utslag med blåsbildning (detta kan påverka mun och tunga).


Diflucan kan påverka din lever. Tecken på leverpåverkan inkluderar:

 • trötthet

 • minskad aptit

 • kräkningar

 • gulaktig hud eller gulaktiga ögonvitor (gulsot).


Om något av detta inträffar, sluta ta Diflucan och kontakta läkare omedelbart.


Andra biverkningar

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare) är:

 • huvudvärk

 • obehagskänsla i magen, diarré, illamående, kräkningar

 • förhöjda levervärden

 • hudutslag


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare) är:

 • minskad mängd röda blodkroppar vilket kan leda till blek hud och orsaka svaghet och andfåddhet

 • minskad aptit

 • sömnsvårigheter, dåsighet

 • krampanfall, yrsel, snurrande känsla, myrkrypningar, stickningar eller domningar, smakförändringar

 • förstoppning, matsmältningsbesvär, gasspänningar, muntorrhet

 • muskelsmärta

 • leverskador och gulfärgning av hud och ögon (gulsot)

 • strimmor i huden, blåsbildning (nässelutslag), klåda, svettningar

 • trötthet, allmän olustkänsla, feber


Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare) är:

 • minskat antal vita blodkroppar som hjälper till att försvara kroppen mot infektioner och minskat antal blodkroppar som hjälper till att stoppa blödningar

 • röd eller lila missfärgning av huden som kan orsakas av minskat antal blodplättar eller andra förändringar i blodet

 • förhöjda blodkolesterol- och blodfettvärden

 • sänkt halt av kalium i blodet

 • skakningar

 • onormalt EKG, förändringar i puls eller hjärtrytm

 • leversvikt

 • allergiska reaktioner (ibland allvarliga), däribland utbredda utslag med blåsbildning och flagande hud, svåra hudreaktioner och svullnad av läppar eller ansikte

 • håravfall

Ingen känd frekvens men kan inträffa (kan inte beräknas från tillgängliga data):

 • överkänslighetsreaktion med hudutslag, feber, svullna körtlar, ökad mängd av en typ av vita blodkroppar (eosinofili) och inflammation i inre organ (lever, lungor, hjärta, njurar och tjocktarm) (så kallad ”läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom”, (DRESS)).


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Diflucan ska förvaras

 • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

 • Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

 • Förvaras vid högst 30 °C.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är flukonazol. Varje kapsel innehåller 50 mg, 100 mg, 150 mg eller 200 mg flukonazol.

 • Övriga innehållsämnen är:

Kapselns innehåll: laktosmonohydrat, majsstärkelse, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat och natriumlaurilsulfat (se avsnitt 2, Diflucan innehåller laktos (mjölksocker) och natrium (salt)).


Kapselhöljets innehåll:

50 mg hård kapsel: gelatin (E 441), titandioxid (E 171) och patentblå V (E 131)

100 mg hård kapsel: gelatin (E 441), titandioxid (E 171), erytrosin (E 127) och patentblå V (E 131)

150 mg hård kapsel: gelatin (E 441), titandioxid (E 171) och patentblå V (E 131)

200 mg hård kapsel: gelatin (E 441), titandioxid (E 171), erytrosin (E 127) och indigokarmin (E 132).


Tryckfärg: Shellack (glasering), svart järnoxid (E 172), n-butylalkohol, dehydrerad alkohol, renat vatten, propylenglykol (E 1520), denaturerad sprit, isopropanol, stark ammoniak, kaliumhydroxid (E 525).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

 • Diflucan 50 mg hård kapsel har en vit del (stomme) och en turkosblå del (hätta). ”FLU-50” och ”Pfizer” är tryckt med svart färg på kapseln.

 • Diflucan 100 mg hård kapsel har en vit del (stomme) och en blå del (hätta). ”FLU-100” och ”Pfizer” är tryckt med svart färg på kapseln.

 • Diflucan 150 mg hård kapsel har en turkosblå del (stomme) och en turkosblå del (hätta). ”FLU-150” och ”Pfizer” är tryckt med svart färg på kapseln.

 • Diflucan 200 mg hård kapsel har en vit del (stomme) och en lila del (hätta). ”FLU-150” och ”Pfizer” är tryckt med svart färg på kapseln.


Diflucan 50 mg, 100 mg, 150 mg och 200 mg finns i förpackningar om 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 60, 100 och 500 hårda kapslar.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Pfizer AB

191 90 Sollentuna

Tel. 08-550 520 00

E-mail: eumedinfo@pfizer.com


Tillverkare

Fareva Amboise

Zone Industrielle

29 route des Industries

37530 Pocé-sur-Cisse

Frankrike


Denna bipacksedel ändrades senast 2021-08-16. Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats.

Hitta direkt i texten
Av