FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Natriumklorid Braun

B. Braun

Spädningsvätska för parenteral användning 9 mg/ml
(klar, färglös)

Isoton koksaltlösning

Aktiv substans:
ATC-kod: V07AB
Läkemedel från B. Braun omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Natriumklorid Braun

9 mg/ml spädningsvätska för parenteral användning
natriumklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Natriumklorid Braun är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du får Natriumklorid Braun
3. Hur Natriumklorid Braun används
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Natriumklorid Braun ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Natriumklorid Braun är och vad det används för

Natriumklorid Braun är en lösning som innehåller natriumklorid (även kallat koksalt). Lösningen innehåller en koncentration av natriumklorid som liknar koncentrationen av salter i ditt blod.


Natriumklorid Braun används för att lösa upp eller späda andra läkemedel innan de ges som en injektion.


2. Vad du behöver veta innan du får Natriumklorid Braun

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Natriumklorid Braun om du har:

  • onormalt hög halt av natrium i blodet (hypernatremi)

  • onormalt hög halt av klorid i blodet (hyperkloremi)

Läs bipacksedeln för det läkemedel som ska lösas upp eller spädas med Natriumklorid Braun för ytterligare information om varningar och försiktighetsåtgärder.

Andra läkemedel och Natriumklorid Braun

Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Natriumklorid Braun påverkar inte förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

3. Hur Natriumklorid Braun används

Natriumklorid Braun kommer att ges till dig av en läkare eller sjuksköterska. Det ges som en injektion i en ven (intravenös användning), i en muskel (intramuskulär användning) eller under huden (subkutan användning).


Dosering

Mängden läkemedel som du får beror på instruktionerna för det läkemedel som ska lösas upp eller spädas med Natriumklorid Braun. Din läkare kommer att bestämma rätt dos samt när och hur det ska ges.

Om du har fått för stor mängd av Natriumklorid Braun

Eftersom detta läkemedel ges av en läkare eller sjuksköterska är det inte sannolikt att du får en för stor mängd. Om du trots allt får en för stor mängd kommer läkaren eller sjuksköterskan att vidta nödvändiga åtgärder. Symtom på överdosering kan t.ex. vara svullnad, törst, svaghet, illamående och aptitlöshet. I svåra fall kan du drabbas av förvirring och muskelryckningar.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Om du får stora mängder av detta läkemedel kan halten av natrium och klorid i blodet bli för hög. Symtom på detta kan bland annat vara huvudvärk, törst, svullnad och illamående.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Natriumklorid Braun ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och ytterkartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Använd inte detta läkemedel om lösningen är grumlig eller missfärgad, eller om förpackningen eller dess förslutning visar tecken på skada.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är natriumklorid. En milliliter lösning innehåller 9 mg natriumklorid.

  • Övriga innehållsämnen är saltsyra (för pH-justering, endast glasflaska) och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Natriumklorid Braun 9 mg/ml spädningsvätska för parenteral användning är en klar, färglös vattenlösning av natriumklorid.


Förpackningsstorlekar:

Färglös injektionsflaska av glas med gummiförslutning, 20 x20 ml, 20 x50 ml och 20 x100 ml.

Mini-Plasco connect (polyeten) plastampull, 20 x 5 ml, 20 x 10 ml och 20 x20 ml.

Mini-Plasco basic (polypropen) plastampull, 50 x 10 ml, 50 x 20 ml, 100 x10 ml och 100 x20 ml.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun-Strasse 1

34212 Melsungen, Tyskland


Postadress:

34209 Melsungen, Tyskland


Tillverkare

B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun-Strasse 1

34212 Melsungen, Tyskland


eller


B. Braun Medical S.A.

Carreterra de Terrassa 121

08191 Rubi, Barcelona, Spanien


Lokal företrädare

B. Braun Medical AB

Box 110

SE-182 12 Danderyd


Denna bipacksedel ändrades senast 2020-01-10

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Natriumklorid Braun 9 mg/ml spädningsvätska för parenteral användning


Inkompatibiliteter

Vid blandning med andra läkemedel bör de möjliga inkompatibiliteterna iakttas.


Dosering och administreringssätt

Dosering, administreringssätt och hur länge produkten används beror på instruktionerna för det läkemedel som ska beredas eller spädas.


För intravenös, intramuskulär eller subkutan användning.


Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Får endast användas om lösningen är klar och färglös samt om behållaren eller dess förslutning inte visar tecken på skada.


Lösningen ska användas omedelbart efter att förpackningen öppnats eller blandningen färdigberetts.


Färdigberedd blandning:

Ur mikrobiologisk synpunkt ska produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är förvaringstid och förvaringsvillkor före administrering användarens ansvar och ska normalt inte vara mer än 24 timmar vid 2-8 °C, om inte spädningen ägt rum under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.


Förpackningen är endast avsedd för engångsbruk. Kassera förpackningen och oanvänd lösning efter användning.


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.


Instruktioner


Plastampuller (Mini-Plasco basic)

Plastampuller (Mini-Plasco basic)

Använd aseptisk teknik för att bibehålla sterilitet.

1. Riv loss en ampull.

2. Vrid av toppen.

3.a. För in Luer Slip-sprutan i ampullen.

4.a. Tryck in sprutan tills den sitter fast ordentligt.

5.a. Dra upp vätskan.

eller

3.b. För in Luer Lock-sprutan i ampullen.

4.b. Vrid sprutan tills den sitter fast ordentligt.

5.b. Dra upp vätskan.


Plastampuller (Mini-Plasco connect)

Plastampuller (Mini-Plasco connect)

Använd aseptisk teknik för att bibehålla sterilitet.

1. Riv loss en ampull.

2. Vrid av toppen.

3.a. För in Luer Lock-sprutan i ampullen och vrid sprutan tills den sitter fast ordentligt.

eller

3.b. För in Luer Slip-sprutan i ampullen och tryck in sprutan tills den sitter fast ordentligt.

4. Dra upp vätskan.

Hitta direkt i texten
Av