Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Inolaxol®

BGP Products

Oralt pulver
(plommonsmak)

Sockerfritt bulkmedel

Aktiv substans:
ATC-kod: A06AC03
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från BGP Products omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

INOLAXOL

Oralt pulver

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämreefter 14 dagar.


 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad INOLAXOL är och vad det används för
2. Innan du använder INOLAXOL
3. Hur du använder INOLAXOL
4. Eventuella biverkningar
5. Hur INOLAXOL ska förvaras
6. Övriga upplysningar

1. VAD INOLAXOL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

 

Inolaxol är ett gluten- och sockerfritt volymökande medel (bulkmedel) som normaliserar tarmfunktionen vid såväl hård som lös avföring. Inolaxol innehåller växtfibrer som sväller i vätska och ökar tarminnehållets volym. Härigenom stimuleras tarmens rörelser på samma sätt som av fiberrik kost. Det ökade vätskeinnehållet ger också en mjukare avföringskonsistens.

Inolaxol används för behandling av förstoppning, förstoppning i samband med "känslig" tjocktarm (colon irritabile, IBS), sprickor i analöppningen och hemorrojder. Inolaxol används också för att få mjuk avföring efter operation och för behandling av diarré i samband med colon irritabile (IBS).

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.


2. INNAN DU ANVÄNDER INOLAXOL

Använd inte INOLAXOL

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Inolaxol:

 • om du är allergisk mot sterkuliagummi eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du har sväljningssvårigheter

 • om du har passagehinder (förträngning) i mag-tarmkanalen till exempel vid ansamling av hård avföring i tarmen, så kallat fekalom

 • om du lider av förslappad tarm

Var särskilt försiktig med INOLAXOL

Tala med läkare ellerapotekspersonal innan du använder Inolaxol:

 • om du har känd gummiallergi

 • om du har eller har haft sväljningssvårigheter

 • om du lider av tarmsjukdomen Ulcerös kolit


Tänk på att:

 • inte ta Inolaxol omedelbart före vila eller sänggående

 • dricka ordentligt då du behandlas med Inolaxol

 • inte ta Inolaxol mer än 4 dagar i sträck om du inte haft någon tarmtömning

Inolaxol med mat och dryck

Observera att Inolaxol aldrig skall tas torrt. Oavsett hur Inolaxol tas skall alltid vätska motsvarande ett glas vatten, juice eller dylikt intas samtidigt.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Även om det är oklart om sterkuliagummi absorberas, bör gravida kvinnor iaktta försiktighet vid användning av Inolaxol.

Inolaxol kan användas under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga studier har genomförts.

Baserat på preparatets egenskaper förväntas ingen påverkan av förmågan att köra bil eller utföra precisionsarbete.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. HUR DU ANVÄNDER INOLAXOL

 

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos för vuxna är 1 kapsyl (utsidan av kapsylen användes som dosmått) motsvarande 4 g (ca 5 ml) 1-3 gånger dagligen.


Användning för barn

Till barn enligt läkares ordination.

Bruksanvisning

Inolaxol kan tas utblandat i vätskerikföda som filmjölk, välling eller soppa. Inolaxol kan också tas med vätska. Observera att kornen ej skall tuggas och att de inte löser sig i vätska.


Gör på något av följande sätt:

1. Häll Inolaxol i kanten på tallriken med filmjölk, yoghurt, soppa eller välling. Ta dosen

med de 3-4 första skedarna. Drick ett extra glas vatten eller annan dryck till måltiden.

2. Häll 15-30 ml (1-2 msk) kall vätska i ett dricksglas. Häll i Inolaxoldosen, rör om och

drick ur. Drick sedan 1 glas vätska till.


Observera att Inolaxol aldrig skall tas torrt. Oavsett hur Inolaxol tas skall alltid vätska

motsvarande ett glas vatten, juice eller dylikt intas samtidigt.


Inolaxol är ej något laxermedel i vanlig mening utan ett tarmreglerande medel. Det kan därför krävas upp till några dagars regelbunden användning (ibland längre tid) innan full effekt erhålls. Den som använder laxermedel av annan typ kan efter 1 till 2 veckors samtidig Inolaxolanvändning stegvis minska dosen av dessa.

Om du har tagit för stor mängd av Inolaxol

Överdosering av Inolaxol kan leda till stopp i magtarmkanalen. Symtom på stopp i magtarmkanalen är krampartad, återkommande smärta och i tidiga stadier även höga ljud från tarmarna. Ljuden avtar i senare stadier då tarmarnas rörelser minskar. Vid svåra eller ihållande besvär bör du konsultera läkare.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta INOLAXOL

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Inolaxol orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

- Överkänslighetsreaktioner

- Mild magsvullnad, stopp i matstrupen*

* Inolaxol kan fastna i matstrupen om läkemedlet tas i för stor dos eller tillsammans med för lite vätska.Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. HUR INOLAXOL SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på flaskan efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är sterkuliagummi motsvarande 0,997 g per 1 g oralt pulver.

- Övriga innehållsämnen är sackarin (sötningsmedel), järnoxid (färgämne E 172), smakämne plommon.


Inolaxol har en naturlig lukt av ättika som ej påverkar preparatets kvalitet eller egenskaper.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

BGP Products AB

Box 23033

104 35 Stockholm


 

Tillverkare

Recipharm Höganäs AB, Sporthallsvägen 6, 263 34 Höganäs

 


Denna bipacksedel godkändes senast den 2017-02-15

Hitta direkt i texten
Av