FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Hexident®

Viatris

Munsköljvätska 1 mg/ml
(pepparmintsmak)

Antiseptiskt munvårdsmedel

Aktiv substans:
ATC-kod: A01AB03
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Viatris omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Hexident

1 mg/ml munsköljvätska
klorhexidindiglukonat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare/tandläkare, tandhygienist eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

 • Om du får biverkningar tala med läkare/tandläkare, tandhygienist eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Hexident  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Hexident
3. Hur du använder Hexident
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Hexident  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Hexident  är och vad det används för

 

Hexident innehåller klorhexidin som verkar bakteriedödande. Klorhexidinet binds till tandyta och slemhinnor och förhindrar bakteriebeläggning.


Hexident används som bakteriedödande medel i munhålan före och efter operation samt tillfälligt vid munhåleinfektioner hos protesbärare. Hexident används också då mekanisk rengöring av munhåla och tänder är försvårad, såsom vid kortvarig sjukdom, olycksfall, extrem kariesbildning, blödande tandkött och tandlossning.


Klorhexidindiglukonat som finns i Hexident kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga tandläkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Hexident

Använd inte Hexident

 • om du är allergisk mot klorhexidin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Sköljning med Hexident bör utföras efter tandborstning med tandkräm. Munnen bör också sköljas noggrant med vatten efter tandborstning annars kan vissa ämnen t.ex. natriumlaurylsulfat, i tandkrämen motverka effekten av Hexident.

För att uppnå optimal effekt bör dock sköljning med Hexident utföras tidigast 30 minuter efter tandborstning med tandkräm.


Undvik kontakt med ögon.


Vid hastigt uppkomna hudutslag, klåda, ansiktssvullnad, magsmärtor och/eller blodtrycksfall ska du sluta använda Hexident och genast kontakta läkare (se avsnitt 4. Eventuella biverkningar).

Graviditet och amning

Kan användas under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga kända risker vid bilkörning.

Hexident innehåller sorbitol och etanol

Detta läkemedel innehåller 420 mg sorbitol per dos (10 ml).


Detta läkemedel innehåller 650 mg alkohol (etanol) per dos (10 ml). Mängden i 10 ml av detta läkemedel motsvarar mindre än 14 ml öl eller 6 ml vin.


Den låga mängden alkohol i detta läkemedel ger inga märkbara effekter.


3. Hur du använder Hexident

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare/tandläkare, tandhygienist eller apotekspersonal. Rådfråga läkare/tandläkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Om inte annat ordinerats av tandläkaren skölj munnen 2 gånger dagligen med ca 10 ml Hexident under minst 1 minut. Vätskan ska därefter spottas ut.

Om du använt för stor mängd av Hexident  

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Hexident

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare/tandläkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Sluta att ta Hexident och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:

 • Svullnad av ansikte, tunga eller svalg; svårighet att svälja; nässelutslag och andningssvårigheter; klåda, magsmärtor och/eller blodtrycksfall (angioödem (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare), anafylaktisk chock (förekommer hos ett okänt antal användare)).

Andra biverkningar:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Brun missfärgning på tungans översida och på tänderna. Denna missfärgning är inte skadlig och försvinner från tungan efter avslutad behandling. Vid behov kan missfärgning på tänderna poleras bort, rådfråga tandläkare.

 • Förändringar i smakupplevelser eller en brännande känsla på tungan kan förekomma men dessa effekter avtar vanligen vid fortsatt behandling.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • Inflammation av munslemhinna och öronspottkörtlar


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Hexident  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är klorhexidindiglukonat 1 mg/ml.

 • Övriga innehållsämnen är pepparmyntolja, xylitol 45 mg, polysorbat 80, etanol (96 %), sorbitol 70 % (icke kristalliserande) och vatten.

Innehavare av godkännande för försäljning/Information lämnas av:

Viatris AB

Box 23033

104 35 Stockholm


Tillverkare

Unimedic AB

Box 91

864 21 Matfors


Denna bipacksedel ändrades senast 2022-04-05

Hitta direkt i texten
Av