Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Questran® Loc

Cheplapharm

Pulver till oral suspension, dospåse 4 g
(vitt pulver, apelsinsmak)

Serumlipidsänkande medel, resiner

ATC-kod: C10AC01
Läkemedel från Cheplapharm omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Questran Loc

4 g pulver till oral suspension, dospåse
Kolestyramin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.


- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Questran Loc är och vad det används för
2. Innan du använder Questran Loc
3. Hur du använder Questran Loc
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Questran Loc ska förvaras
6. Övriga upplysningar

1. VAD QUESTRAN LOC ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

 

Questran Loc används:

  • för att sänka förhöjda halter av blodfetter när dietbehandling inte haft tillräcklig effekt

  • vid hudklåda orsakad av hinder i gallgångarna

  • vid diarré orsakad av för mycket gallsyror i tarmen.


I tunntarmen binder Questran Loc gallsyror, vilka bildas från kolesterol. Vid nybildning av gallsyror tas kolesterol från blodet, vars halt därigenom sjunker.


2. INNAN DU ANVÄNDER QUESTRAN LOC

Använd inte Questran Loc


  • om du är allergisk (överkänslig) mot kolestyramin eller mot något av övriga innehållsämnen i Questran Loc.

  • vid fullständigt stopp i gallvägarna.

Var särskilt försiktig med Questran Loc


  • om du har inflammatorisk tarmsjukdom

  • mycket långvarig behandling med Questran Loc kan minska upptaget av fettlösliga vitaminer och brist på vitamin K ger ökad tendens till blödning. Vitamin A, D och K kan i vissa fall behöva ges förebyggande.

Användning av andra läkemedel


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


Effekten av vissa andra läkemedel kan påverkas om Questran Loc tas samtidigt med dessa. Rådgör därför med din läkare före samtidig användning av andra läkemedel.

Graviditet och amning


Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Erfarenheten från användning av Questran Loc under graviditet är begränsad. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Questran Loc under graviditet.


Questran Loc passerar inte över i modersmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om något innehållsämne i Questran Loc


Questran Loc innehåller en fenylalaninkälla. Kan vara skadligt för personer med fenylketonuri.


3. HUR DU ANVÄNDER QUESTRAN LOC

 


Använd alltid Questran Loc enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vanlig dos till vuxna är: 1-2 dospåsar 2-3 gånger dagligen.

Barn: Dosen bestäms av läkaren som anpassar den individuellt till barnets vikt eller ålder.


För att undvika trög mage och förstoppning skall man börja med endast ½ dospåse dagligen under första veckan och sedan öka dosen veckovis tills ordinerad dos uppnåtts. Andra läkemedel skall tas 1 timme före eller 4-6 timmar efter Questran Loc för att förhindra att upptaget av läkemedlen påverkas.


 

Pulvret blandas ut i vatten, saft, juice eller annan dryck. Det går också bra att blanda ut i soppor eller finfördelad frukt, som t.ex. äpplemos eller krossad ananas.

Om du använt för stor mängd av Questran Loc 


Om Du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Questran Loc orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Följande biverkningar har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): förändrade protrombinvärden, viktökning, viktminskning, blödningsbenägenhet, minskad proteinhalt i blodet, blodbrist, lymfkörtelsjukdom, stora blåmärken, huvudvärk, yrsel, svimning, sömnighet, nervsmärtor, stickningar, smakrubbningar, nattblindhet (med vitamin A brist), inflammation i ögats druvhinna, tinnitus, yrsel, astma, väsande andning, ansträngd andning, hicka, förstoppning, inflammation i bukspottkörteln, obehagskänsla i magen, väderspänning, illamående, kräkningar, diarré, symtom från mag-tarmkanalen så som halsbränna och sura uppstötningar, fettdiarré, inflammation i tungan, rektala besvär, blödning i mag- tarmkanalen, blödning från ändtarmen, missfärgning av avföring, blödning från hemorrojder, blödande sår i tolvfingertarmen, svårigheter att svälja, smärta i ändtarmen, rapning, akut buksmärta, karies, blödningar i munnen, stopp i tarmens flöde, inflammation i tjocktarmen, blod i urinen, svårighet att kasta vatten, onormal urinlukt, ökad urinmängd, rodnad, hudirritation, nässelutslag, benskörhet, ryggont, muskelsmärta, ledvärk, ledinflammation, vitamin A brist, vitamin K brist, vitamin D brist, höga halter av syror i kroppen, överskott av klor i blodet (hos barn), nedsatt aptit, trötthet, svullnad pga vätskeansamling i vävnaderna, gallsten, inlagring av kalcuim i gallblåsan, gallsmärtor, onormala leverfunktionsvärden, ökad sexuell lust, ångest.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. HUR QUESTRAN LOC SKA FÖRVARAS


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration


- Den aktiva substansen är kolestyramin 4 g per dospåse.

- Övriga innehållsämnen är propylenglykolalginat, xantangummi, aspartam, vattenfri citronsyra, vattenfri kolloidal kiseldioxid, smakämne (apelsin).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Kartong om 50 st dospåsar

Kartong om 4 x 50 st dospåsar

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH

Ziegelhof 24

17489 Greifswald

Tyskland

 


Tillverkare

Farmea

10 rue Bouche Thomas

ZAC d’Orgemont

49000 Angers

Frankrike


Information lämnas av

ProPharma Group Sweden AB

Fleminggatan 18

112 26 Stockholm

Sverige

E-mail: pharmacovigilance.SE@propharmagroup.com

 


Denna bipacksedel godkändes senast den 2020-08-19

Hitta direkt i texten
Av