Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Dolcontin®

Läkemedlet är narkotikaklassatReceptstatusFörmånsstatus
Pfizer

Depottablett 30 mg
(gula, kupiga tabletter med diameter 7,3 mm, märkta DL.)

narkotikaindikation Beroendeframkallande medel.
Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Särskild receptblankett krävs

Narkotiskt analgetikum

Aktiv substans:
ATC-kod: N02AA01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Dolcontin

5 mg, 10 mg, 30 mg, 60 mg, 100 mg, 200 mg depottabletter
Morfinsulfatpentahydrat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den informationen kan vara viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Dolcontin är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Dolcontin
3. Hur du använder Dolcontin
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Dolcontin ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Dolcontin är och vad det används för

 

Morfin har en kraftigt smärtstillande effekt. Dolcontin används vid svår smärta såsom smärta vid cancer.


2. Vad du behöver veta innan du använder Dolcontin

Använd inte Dolcontin

 • om du är allergisk mot aktiv substans eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

vid

 • nedsatt andningsfunktion

 • skallskada

 • tarmvred, svår buksmärta, förstoppning

 • akut leversjukdom

 • kramper

 • kroniska luftvägsinfektioner som t. ex. astma

 • orostillstånd under alkohol och sömnmedelspåverkan

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Dolcontin.


Informera läkaren om du har:

 • nedsatt sköldkörtelfunktion

 • nedsatt lever- eller njurfunktion

 • ökat tryck i skallen

 • lågt blodtryck beroende på en minskad blodvolym

 • sjukdom i gallvägarna eller urinvägarna

 • inflammation i bukspottkörteln (pankreatit)

 • inflammatorisk tarmsjukdom

 • tillstånd med mycket slem i luftvägarna

 • förstorad prostata

 • nedsatt binjurebarksfunktion


Om totalt stopp i tarmen uppstår bör behandlingen avbrytas. Rådgör dock alltid med din läkare före ändring av medicineringen.


Sluta att ta Dolcontin och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (anafylaktisk reaktion):

 • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

 • svårigheter att svälja

 • nässelutslag och andningssvårigheter

Effekten av Dolcontin kan leda till beroende. Vid korrekt användning vid långvarig, svår smärta minskar risken för beroende.


Om du dricker alkohol samtidigt som du tar Dolcontin kan det göra att du känner dig sömnigare eller öka risken för allvarliga biverkningar som t.ex. ytlig andning med risk för andningsuppehåll och medvetslöshet. Du ska inte dricka alkohol när du tar Dolcontin.

Andra läkemedel och Dolcontin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Effekten av behandlingen kan påverkas om Dolcontin tas samtidigt med vissa andra läkemedel.


Samtidig användning av Dolcontin och vissa läkemedel ökar risken för dåsighet, andningssvårigheter (andningsdepression), koma och kan vara livshotande. Exempel på dessa läkemedel är:

 • andra starka smärtstillande läkemedel (opioidläkemedel)

 • lugnande läkemedel, sömnmedel (t.ex. bensodiazepiner)

 • narkosläkemedel för sövning inför t.ex. en operation

 • vissa läkemedel mot psykisk sjukdom

 • muskelavslappnande läkemedel.


Dessutom påverkas effekten av behandlingen med Dolcontin av:

 • vissa antibiotika (rifampicin, används mot TBC)

 • vissa läkemedel mot depression (klomipramin, amitriptylin)

 • vissa saltsyrahämmande mediciner (cimetidin, mot t.ex. magsår)

 • läkemedel mot högt blodtryck

 • kombinerade morfinagonister/-antagonister (buprenorfin, nalbufin, pentazocin).


Undvik samtidig behandling med Dolcontin och:

 • barbiturater (används främst vid sövning och svåra epilepsikramper) eftersom kombinationen försämrar andningsfunktionen

 • MAO-hämmare, t.ex. selegilin och rasagilin (används vid Parkinsons sjukdom) och moklobemid (används vid depressioner). Om du har behandlats med MAO-hämmare måste två veckor passera innan behandlingen med Dolcontin kan påbörjas.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.Graviditet

Risk finns att fostret påverkas. Dolcontin bör därför inte användas under graviditet. Rådgör alltid med läkare före användning av Dolcontin under graviditet.


Amning

Morfin passerar över i modersmjölk. Dolcontin bör därför inte användas vid amning. Rådgör alltid med läkare före användning av Dolcontin vid amning

Körförmåga och användning av maskiner

Vid behandling med Dolcontin kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t .ex. vid bilkörning och användning av maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dolcontin innehåller laktos

Dolcontin depottablett 5 mg, 10 mg, 30 mg och 60 mg innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du använder Dolcontin

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på apoteksetiketten. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosen bestäms av läkare, som avpassar den individuellt för dig.


Tabletterna ska sväljas hela.

Om du har tagit för stor mängd av Dolcontin

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Vid överdosering kan följande symtom uppträda:

 • pupillförminskning (knappnålsstora pupiller)

 • nedsatt andningsfunktion

 • lunginflammation orsakad av inandning av främmande material (t.ex. saliv eller kräkning)

 • lågt blodtryck.

Cirkulationsrubbningar och koma kan inträffa i allvarliga fall.


Om du har glömt att använda Dolcontin

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Dolcontin

Om en långtidsbehandling med Dolcontin avbryts tvärt uppträder ofta utsättningsbesvär. Dosen bör därför minskas gradvis enligt läkarens rekommendationer. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

Sluta att ta Dolcontin och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:

 • Krampanfall - Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare)

 • Buksmärtor (kolik) - Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare)

 • Hallucinationer eller omtöckning - Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare)

 • Överkänslighetsreaktion med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall - Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare)

 • Svimning – Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare)


Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

 • Huvudvärk

 • Dåsighet, som brukar avta efter några dagar

 • Ofrivilliga muskelsammandragningar

 • Kramp i luftvägar

 • Dämpad hostreflex

 • Buksmärtor

 • Nedsatt aptit

 • Förstoppning

 • Obehagskänsla i övre delen av buken

 • Illamående och kräkningar, som brukar minska efter en tids medicinering

 • Svårighet att kasta vatten

 • Muntorrhet

 • Svettning

 • Hudutslag

 • Klåda

 • Sömnlöshet

 • Kraftlöshet

 • Desorientering


Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): 

 • Nedsatt andningsfunktion

 • Ansiktsrodnad

 • Hjärtklappning

 • Yrsel

 • Muskelspänningar

 • Känselstörningar

 • Pupillförminskning

 • Lungödem

 • Tarmvred

 • Kramp i urinledare

 • Kramp i gall- och urinvägar

 • Smakförändringar

 • Humörsvängningar

 • Känsla av upprymdhet

 • Rastlöshet

 • Nedstämdhet

 • Diffus känsla av obehag

 • Utebliven menstruation

 • Minskad sexlust

 • Impotens

 • Förhöjda levervärden


Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

 • Nässelfeber 

 • Sänkt blodtryck och hjärtfrekvens

 • Vätskeansamling

 • Dimsyn

 • Dubbelseende

 • Astmaattacker hos känsliga personer


Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

 • Abstinenssyndrom hos nyfödda

5. Hur Dolcontin ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.Förvaras vid högst 25 ºC.Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP/Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är morfinsulfatpentahydrat 5 mg, 10 mg, 30 mg, 60 mg, 100 mg respektive 200 mg, motsvarande morfin 3,75 mg, 7,5 mg, 22,5 mg, 45 mg, 75 mg, respektive 150 mg.

 • Övriga innehållsämnen är laktos, vattenfri (95 mg i depottablett 5 mg, 90 mg i depottablett 10 mg, 70 mg i depottablett 30 mg, 40 mg i depottablett 60 mg), cetostearylalkohol, hydroxietylcellulosa, talk, magnesiumstearat, hypromellos, polyetylenglykol, färgämne (titandioxid E 171).


Övriga färgämnen:

Järnoxid E 172 (5 mg , 30 mg, 60 mg, 100 mg)

Briljantblått FCF E 133 (200 mg)

Kinolingult E 104 (200 mg)

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Dolcontin depottabletter har följande utseende:

5 mg: olivgröna, kupiga tabletter med diameter 7,3 mm, märkta DM.

10 mg: vita, kupiga tabletter med diameter 7,3 mm, märkta DO.

30 mg: gula, kupiga tabletter med diameter 7,3 mm, märkta DL.

60 mg: rosa, kupiga tabletter med diameter 7,3 mm, märkta DZ.

100 mg: bruna, kupiga tabletter med diameter 7,3 mm, märkta DU.

200 mg: blågröna, kupiga tabletter med diameter 8,8 mm, märkta 200 mg.


Dolcontin depottabletter tillhandahålls i:

Tryckförpackningar med 25 och 100 tabletter

Endosförpackningar med 49 x 1 tabletter.

Tryckförpackningar med 30 och 90 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar och styrkor att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Pfizer AB

191 90 Sollentuna

Telefon: 08-550 520 00

E-mail: eumedinfo@pfizer.com


Tillverkare

Bard Pharmaceuticals Ltd

Cambridge, StorbritannienDenna bipacksedel ändrades senast 2018-04-16

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av