FASS logotyp
Vissa förpackningar receptfria

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Mildison Lipid

Karo Pharma

Kräm 1 %
(vit)

Mild glukokortikoid (grupp I)

Aktiv substans:
ATC-kod: D07AA02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Karo Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Mildison Lipid

1% kräm
hydrokortison

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättrats efter en vecka.


 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Mildison Lipid är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Mildison Lipid
3. Hur du använder Mildison Lipid
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Mildison Lipid ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Mildison Lipid är och vad det används för

 

Mildison Lipid innehåller hydrokortison som är ett milt verkande (grupp I) kortisonpreparat (mild steroid) för utvärtes bruk i form av en fet kräm.

Mildison Lipid används vid lindriga eksem förorsakat av tex

tvål, rengöringsmedel, kosmetika, insektsbett samt vid solsveda.


2. Vad du behöver veta innan du använder Mildison Lipid

Använd inte Mildison Lipid:

 • om du är allergisk (överkänslig) mot hydrokortison eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • vid infektioner förorsakade av bakterier, svampar eller parasiter. I dessa fall ska huden även behandlas med annat läkemedel. Rådgör med läkare.

Varningar och försiktighet

 • Undvik att få krämen i ögonen. Tvätta händerna efter att du har använt krämen, utom då behandlingen är avsedd för dina händer.

 • Får inte användas i sår eller runt ögonen.

 • Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

Barn

 • Stora kroppsytor på barn bör inte behandlas utan att läkare rådfrågas först.

 • Barn under 2 år bör endast behandlas efter läkarordination.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats.

Passerar över i modersmjölk, men påverkan på det ammande barnet är osannolik.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga kända risker.

Mildison Lipid innehåller bensylalkohol, cetostearylalkohol och propylparahydroxibensoat

Detta läkemedel innehåller 7,5 mg bensylalkohol per gram kräm. Bensylalkohol kan orsaka allergiska reaktioner och mild lokal irritation. Detta läkemedel innehåller även cetostearylalkohol som kan ge lokal hudreaktion (t.ex. kontakteksem) och propylparahydroxibensoat som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


3. Hur du använder Mildison Lipid

 

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


Ett tunt lager Mildison Lipid påstrykes de angripna hudområdena 2 gånger dagligen.

Efter den första förbättringen kan dosen minskas till 1 gång dagligen eller 2-3 gånger i veckan och alterneras med en mjukgörande kräm utan hydrokortison.

Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättrats efter en vecka.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Mildison Lipid orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): 

 • hudirritation

 • kontaktallergi (med klåda, rodnad och irritation).


Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • hudförtunning,

 • utvidgning av små blodkärl i huden,

 • små blödningar i huden,

 • bristningar i huden,

 • akne,

 • inflammation i huden runt munnen,

 • rebound-effekt (sjukdomssymtomen försämras när behandlingen avslutas),

 • pigmentförändringar,

 • hudinflammation

 • eksem.

Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • påverkan på binjurebarkens funktion.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • dimsyn

5. Hur Mildison Lipid ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras vid högst 25°C


Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är hydrokortison 10 mg/g.

 • Övriga innehållsämnenär vitt vaselin, lättflytande paraffin, cetostearylalkohol, makrogol 25 cetostearyleter, vattenfri citronsyra (E 330), vattenfritt natriumcitrat (E 331), bensylalkohol, propylparahydroxibensoat (E 216) och renat vatten.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Mildison Lipid är en vit kräm.

Krämen finns i tuber à 15 g (receptfri), 30 g (receptfri).

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Karo Pharma AB

Box 16184

103 24 Stockholm

Sverige

medinfo@karopharma.com


 

Tillverkare

Temmler Italia S.r.l.

Via Delle Industrie, 2

20061 Carugate (MI)

ItalienDenna bipacksedel godkändes senast den 2019-03-13

Hitta direkt i texten
Av