FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Resulax®

Viatris

Rektallösning 8,5 g
(Klar, färglös till svagt gul trögflytande lösning.)

Snabbverkande mikrolavemang

Aktiv substans:
ATC-kod: A06AG07
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Viatris omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

RESULAX

8,5 g rektallösning
sorbitol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.


 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Resulax är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Resulax
3. Hur du tar Resulax
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Resulax ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Resulax är och vad det används för

 

Resulax är ett mikrolavemang avsett för engångsbruk. Det mjukar upp hård avföring och verkar smörjande på tarmslemhinnan och underlättar därigenom tarmtömningen. Resulax verkar vanligtvis inom 5-15 minuter.


Resulax används vid tillfällig förstoppning. Resulax används även för tömning av tarmen före undersökning inuti tarmen (rektoskopi) eller för att åstadkomma tarmtömning före och efter t ex förlossning och kirurgiska ingrepp.


2. Vad du behöver veta innan du använder Resulax

Använd inte Resulax

  • om du är allergisk mot sorbitol.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Resulax förväntas inte medföra några risker för fostret vid rekommenderad dosering.


Inga förväntade effekter på det ammade barnet.

Körförmåga och användning av maskiner

Resulax har ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller utföra precisionsarbete.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Resulax

 

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vuxna och barn: Innehållet i en tub töms i ändtarmen. Det är enklast att ligga på sidan. Till barn under 3 år träs förslutningsringen över tubspetsen som därefter förs in så långt det går.

Annan dos enligt läkares föreskrift.


Användaranvisning


Vrid av ringen.

1. Vrid av ringen.


Trä ringen på spetsen som stopp.

2. På barn under 3 år ska bara halva spetsen föras in i ändtarmen. Trä ringen på spetsen som stopp.


Håll tuben med spetsen riktad uppåt

3. Håll tuben med spetsen riktad uppåt, och ta ett grepp högt upp på tuben – se bilden ovan.


För in spetsen i ändtarmen

4. För in spetsen i ändtarmen. Håll tuben vinklad snett uppåt och kläm ut innehållet. Dra ut tuben fortfarande hopklämd.


Om du har tagit för stor mängd av Resulax

Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Det finns inga kända biverkningar.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Resulax ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och tuben efter Exp:. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är sorbitol 8,5 g.

  • Övrigt innehållsämne är vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

En tub innehåller 10 ml rektallösning.

Förpackningsstorlekar: Kartong med 4, 50 eller 8x50 tuber.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Viatris AB

Box 23033

104 35 Stockholm

Tel. 08-630 19 00

 


Tillverkare:

Sidefarma

Rua da Guiné, nº 26

2689-514 Prior Velho,

PortugalDenna bipacksedel godkändes senast den 2023-03-05

Hitta direkt i texten
Av