FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Verapamil Mylan

Mylan

Tablett 40 mg
(bikonvexa, vita, filmdragerade, 7 mm, märkta "VL/40" och "G")

Kalciumantagonist

Aktiv substans:
ATC-kod: C08DA01
Läkemedel från Mylan omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Verapamil Mylan

40 mg filmdragerade tabletter
verapamil

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Verapamil Mylan är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Verapamil Mylan
3. Hur du tar Verapamil Mylan
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Verapamil Mylan ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Verapamil Mylan är och vad det används för

 

Verapamil Mylan sänker blodtrycket genom att vidga vissa blodkärl så att kärlmotståndet minskar. Verapamil Mylan ökar även blodflödet i hjärtats kranskärl och motverkar därmed kärlkramp (angina pectoris). Verapamil Mylan används vid högt blodtryck och kärlkramp och som förebyggande behandling efter den akuta fasen av en hjärtinfarkt för att minska risken att en ny hjärtinfarkt uppkommer. Verapamil Mylan används även vid oregelbunden hjärtverksamhet.


Verapamil som finns i Verapamil Mylan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Verapamil Mylan

Ta inte Verapamil Mylan

 • om du är allergisk mot verapamilhydroklorid eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel.

 • vid vissa allvarliga hjärtsjukdomar såsom hjärtsvikt eller hjärtblock (störningar i hjärtats retledningssystem),

 • vid akut hjärtinfarkt med samtidig långsam hjärtverksamhet, markant lågt blodtryck eller nedsatt vänsterkammarfunktion.

 • vid förmaksflimmer/fladder med oregelbunden hjärtverksamhet (WPW)

 • i samband med överdosering av läkemedel innehållande digitalis.

 • om du redan använder ett läkemedel som innehåller ivabradin för behandling av vissa hjärtsjukdomar.

Verapamil Mylan ska inte heller användas som förebyggande behandling efter hjärtinfarkt om du har mycket låg puls, om du samtidigt tar vissa läkemedel mot högt blodtryck (betablockerare) eller om du får verapamil intravenöst.

Varningar och försiktighet

De som har följande sjukdomar bör rådgöra med läkare innan behandling med Verapamil Mylan påbörjas

 • lågt blodtryck

 • långsam hjärtfrekvens (puls)

 • förträngning i stora kroppspulsådern

 • rubbningar i saltbalansen (framför allt minskad kaliumhalt i blodet)

 • dålig vänsterkammarfunktion

 • nedsatt leverfunktion

 • nedsatt njurfunktion

 • hjärtblock (störningar i hjärtats retledningssystem)

 • hjärtsvikt

 • neuromuskulära sjukdomar (nervsjukdomar med muskelpåverkan, t ex muskelsvaghet).

Andra läkemedel och Verapamil Mylan

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Verapamil Mylan ska inte användas tillsammans med läkemedel innehållande ivabradin (används för behandling av vissa hjärtproblem).


Verapamil Mylan kan minska den glukossänkande effekten av metformin (används för behandling av diabetes).


Verapamil Mylan kan påverka eller påverkas av behandling med bland annat vissa läkemedel mot:

 • blodproppar (dabigatran och andra direktverkande antikoalgulantia som apixapan och rivaroxaban – läkemedel som används för att förhindra att blodproppar bildas)

 • astma (teofyllin)

 • cancer (paklitaxel, doxorubicin)

 • epilepsi (fenytoin, fenobarbital, karbamazepin)

 • hjärtsjukdomar (t ex beta-receptorblockerande medel, diuretika och digitoxin)

 • höga blodfetter (så kallade statiner t ex simvastatin, atorvastatin, lovastatin)

 • infektioner (rifampicin, klaritromycin, erytromycin, telitromycin)

 • magbesvär (cimetidin)

 • manodepressiv sjukdom (litium)

 • oregelbunden hjärtrytm (digoxin, kinidin, flekainid)

 • värk (acetylsalicylsyra)

 • ångest (buspiron)

 • avstötning efter transplantation (ciklosporin, sirolimus, takrolimus)

 • sövning inför operation (inhalationsanestetika, midazolam, neuromuskulära blockerare)

 • gikt (kolkicin, sulfinpyrazin)

 • naturläkemedlet Johannesört

 • högt blodtryck (prazosin)

 • godartad prostataförstoring (terazosin).


Det är därför behandlande läkare behöver känna till sådan samtidig medicinering.

Verapamil Mylan med mat och dryck

Grapefruktjuice kan öka effekten av Verapamil Mylan. Hos vissa patienter påverkar Verapamil Mylan effekten av alkohol.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Risk finns att fostret påverkas.

Verapamil Mylan går över i modersmjölk. Man bör inte amma under behandling med Verapamil Mylan.

Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Hos vissa personer kan förmågan att framföra fordon eller att använda maskiner påverkas vid behandling med Verapamil Mylan.

Verapamil Mylan innehåller laktos och natrium

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


3. Hur du tar Verapamil Mylan

 

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Dosen ska bestämmas av läkare, som avpassar den individuellt för dig.


Rekommenderad dos för vuxna är 240-480 mg per dag fördelat på 2-4 doseringstillfällen.Användning för barn och ungdomar

Verapamil Mylan: 4-10 mg/kg/dag fördelat på 2-3 doser för spädbarn. För större barn bör en lägre dos, 3-6 mg/kg/dag ges.

Om du har tagit för stor mängd av Verapamil Mylan

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Verapamil Mylan

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Verapamil Mylan

Rådfråga alltid läkare innan du slutar ta Verapamil Mylan.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Sluta att ta Verapamil Mylan och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:

• svullnad av ansikte, tunga eller svalg

• svårigheter att svälja

nässelutslag och andningssvårigheter.

Dessa symtom är tecken på angioödem som är en mycket sällsynt biverkan (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare).


Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare)

Förstoppning, illamående. Långsam puls. Hjärtsvikt eller försämring av hjärtsvikt, lågt blodtryck. Huvudvärk, yrsel, trötthet. Svullna vrister. Klåda, nässelfeber. Värmekänsla och rodnad i ansiktet.


Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare)

Smärta i bröstet, ökad puls. Påverkan på hjärtrytmen, hjärtklappning. Förändring av vissa levervärden. Nedsatt sexuell förmåga. Aptitlöshet. Hudutslag, myrkrypningar eller domningar. Diarré, magsmärtor, muskelkramp, skakningar, förvirring, sömnrubbningar, täta urineringsbehov.


Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare)

Överkänslighetsreaktioner. Svimningsanfall. Hormonförändringar (förhöjda prolaktinnivåer). Rinnande bröst. Kräkningar. Dimsyn. Tinnitus (öronsusning, öronringning). Kraftiga svettningar.


Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare)

Svindel. Förstoring av bröstkörtlarna hos män. Svullnader i tandköttet. Blockerad tarmpassage (tarmvred). Ljuskänslighet som ger allergiska reaktioner. Hudrodnad och små blödningar i huden på grund av inflammation i blodkärlen. Hud- och slemhinneförändringar (ibland allvarliga). Muskelsmärta, ledvärk.


Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare)

Håravfall. Rörelsestörningar som skakningar, ofrivilliga rörelser, muskelstelhet, inre oro och oförmåga att vara stilla (extrapyramidalt syndrom). Allvarliga störningar i hjärtats rytm. Höga halter av kalium i blodet. Njursvikt.


Endast i sällsynta fall behöver behandlingen avbrytas på grund av biverkningar. Förstoppning förekommer oftast i början av behandlingen och kan motverkas med fiberrik kost eller ett milt laxativ (kontakta din läkare för rådgivning).


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Verapamil Mylan ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är verapamilhydroklorid 40 mg per tablett.

- Övriga innehållsämnen är vattenfri laktos 31mg, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, stärkelse pregelatiniserad, talk, magnesiumstearat, hypromellos, karnubavax, dietylftalat, makrogol och färgämne titaniumdioxid (E 171).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Bikonvexa, vita, diameter 7 mm märkta VL/40 och G.


Plastburk 100 och 250 tabletter: Endast för dosdispensering/sjukhusbruk.

Blisterförpackning 100 x1 (endos)


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning/Information lämnas av:

Mylan AB Box 23033, 104 35 Stockholm


 

Tillverkare: Gerard Laboratories, Dublin, Irland.


Denna bipacksedel godkändes senast den 2021-02-16

Hitta direkt i texten
Av