Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Pindolol Mylan

ReceptstatusFörmånsstatus
Mylan

Tablett 5 mg
(vita med brytskåra, 7 mm, märkta P/5)

ß-receptorblockerare

Aktiv substans:
ATC-kod: C07AA03
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

PINDOLOL Mylan

5 mg, 10 mg och 15 mgTabletter 

Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med en annan dosering än angiven här. Följ alltid läkarens ordination som är skriven på apoteksetiketten.

Vad innehåller läkemedlet?

En tablett innehåller:

Verksamt ämne: pindolol 5 mg, 10 mg respektive 15 mg.

Hjälpämnen: mikrokristallin cellulosa, ,pregelatiniserad stärkelse, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid.

Hur verkar läkemedlet?

PINDOLOL Mylan är en så kallad betablockerare. Den minskar effekten av vissa stresshormoner, sänker därmed blodtrycket och dämpar hjärtklappning. Motverkar även kärlkramp i hjärtat genom att avlasta hjärtarbetet.

Innehavare av försäljningstillstånd/Information lämnas av

Mylan AB

Box 23033

104 35 Stockholm

Tel. 08 555 227 50

Fax. 08 555 227 51

E-post: inform@mylan.se

Vad används läkemedlet för?

PINDOLOL Mylan används mot högt blodtryck, kärlkramp i hjärtat och viss typ av oregelbunden hjärtrytm.

När skall läkemedlet inte användas?

PINDOLOL Mylan skall inte användas vid astma eller svåra andningsbesvär av annan orsak. PINDOLOL Mylan skall inte heller användas vid en speciell typ av rubbning i hjärtats signalsystem, så kallat AV-block av grad II och III, sjuk sinusknuta, viss typ av kärlkramp i hjärtat (Printzmetal´s angina), obehandlad hjärtsvikt eller vid lågt blodtryck. Om du är överkänslig (allergisk) mot pindolol eller något av övriga innehållsämnen.

Att tänka på innan och när läkemedlet används

De som har okontrollerad eller svårbehandlad sockersjuka (diabetes), starkt nedsatt njurfunktion, långsam hjärtrytm eller fönstertittarsjuka (claudicatio intermittens) bör rådgöra med läkare innan behandling med PINDOLOL Mylan påbörjas.

Graviditet

Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av PINDOLOL Mylan under graviditet.

Amning

PINDOLOL Mylan går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av PINDOLOL Mylan under amning.

Trafikvarning

Några av biverkningarna, till exempel trötthet, kan i enstaka fall försämra förmågan att köra bil eller utföra precisionsarbete.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vad skall du undvika när du använder detta läkemedel?

Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa läkemedel mot värk och feber, även receptfria (såsom ibuprofen), barbitursyraderivat (t ex fenobarbital), vissa


läkemedel mot oregelbunden hjärtverksamhet (klass I-antiarytmika), vissa mediciner mot högt blodtryck och hjärtbesvär (verapamil, diltiazem), vissa läkemedel mot högt blodtryck (klonidin), medicin mot depression som innehåller fluoxetin, vissa mediciner mot rinnsnuva och/eller nästäppa (fenylproponolamin), vissa läkemedel som används vid akuta astma och/eller allergianfall (adrenalin/epinefrin) och även vissa andra läkemedel. Behandlande läkare behöver därför känna till annan samtidig medicinering.


Inför bedövning i samband med behandling är det också viktigt att upplysa läkaren att du använder pindolol, eftersom lokalbedövningsmedel för injektion kan innehålla adrenalin/epinefrin. Detta gäller även vid tandbehandling.

Doseringsanvisning

Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.


Vanlig dos vid högt blodtryck är 10-15 mg per dygn, på morgonen som engångsdos

(1 tablett à 10 mg eller 15 mg på morgonen) eller uppdelat på en morgondos och en kvällsdos (t ex 1 tablett à 5 mg morgon och kväll).


Vanlig dos vid kärlkramp i hjärtat är 1 tablett à 5 mg 3 gånger dagligen.

Vanlig dos vid oregelbunden hjärtrytm är 1-2 tabletter à 5 mg, eller ½-1 tablett à 10 mg, 3 gånger dagligen.


Om behandlingen skall upphöra bör dosen sänkas långsamt under 7-10 dagar, speciellt om läkemedlet tas mot kärlkramp. Rådgör med din läkare. Ändra dock aldrig själv på den dos som förskrivits.


Före en eventuell operation bör behandlingen ha upphört minst 24 timmar före ingreppet.

Vad händer om du tagit för stor dos?

Om du fått i dig för stora mängder läkemedel, kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112).

Vilka biverkningar kan läkemedlet ge?

Vanliga (förekommer hos fler än en patient av 100): Trötthet, huvudvärk, illamående, kräkningar och diarré. Sömnstörningar och mardrömmar.


Mindre vanliga: Kalla händer och fötter, lågt blodtryck med yrsel i stående ställning, långsam puls, muskelkramper, darrningar. Hudutslag, rodnad eller klåda på grund av överkänslighet. Nedstämdhet. Andfåddhet.


Sällsynta (förekommer hos färre än en patient av 1000): Hjärtsvikt och hjärtpåverkan, Hallucinationer. Ökad svettning. Försämring av psoriasis. Kramp i luftrören hos astmatiker.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Hållbarhet

Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.

Förvaras utom syn-och räckhåll för barn.

Överbliven eller för gammal medicin kan lämnas till apoteket för förstöring.


Senaste revision. 2008-05-22

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av