FASS logotyp
Kontakt

Pindolol Mylan

Mylan

Tablett 5 mg
Avregistreringsdatum: 2021-08-04 (Tillhandahålls ej) (vita med brytskåra, 7 mm, märkta P/5)

ß-receptorblockerare

Aktiv substans:
ATC-kod: C07AA03
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel: Information till användaren

Pindolol Mylan

5 mg, 10 mg, 15 mg tabletter
pindolol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Pindolol Mylan är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Pindolol Mylan
3. Hur du använder Pindolol Mylan
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Pindolol Mylan ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Pindolol Mylan är och vad det används för

 

Pindolol Mylan innehåller den aktiva substansen pindolol och är en så kallad betablockerare. Pindolol Mylan används mot högt blodtryck, kärlkramp i hjärtat och viss typ av oregelbunden hjärtrytm. Den minskar effekten av vissa stresshormoner, sänker därmed blodtrycket och dämpar hjärtklappning. Motverkar även kärlkramp i hjärtat genom att avlasta hjärtarbetet.


Pindolol som finns i Pindolol Mylan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Pindolol Mylan

Använd inte Pindolol Mylan:

 • om du är allergisk mot pindolol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du har astma eller svåra andningsbesvär av annan orsak.

 • om du har en speciell typ av rubbning i hjärtats signalsystem, så kallat AV-block av grad II och III, sjuk sinusknuta, viss typ av kärlkramp i hjärtat (Printzmetal´s angina), obehandlad hjärtsvikt eller vid lågt blodtryck.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Pindolol Mylan.


Om du har okontrollerad eller svårbehandlad sockersjuka (diabetes), starkt nedsatt njurfunktion, långsam hjärtrytm eller fönstertittarsjuka (claudicatio intermittens) bör du rådgöra med läkare innan behandling med Pindolol Mylan påbörjas.

Andra läkemedel och Pindolol Mylan

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Pindolol Mylan, till exempel:

 • läkemedel mot värk och feber, även receptfria (t.ex. ibuprofen)

 • läkemedel mot epilepsi (barbitursyraderivat, t.ex. fenobarbital)

 • läkemedel mot oregelbunden hjärtverksamhet (klass I-antiarytmika, t.ex. propafenon)

 • läkemedel mot högt blodtryck och hjärtbesvär (verapamil, diltiazem)

 • läkemedel mot högt blodtryck (klonidin)

 • läkemedelmot depression som innehåller fluoxetin

 • läkemedel mot rinnsnuva och/eller nästäppa (fenylproponolamin)

 • läkemedel som används vid akuta astma och/eller allergianfall (adrenalin/epinefrin)

Inför bedövning i samband med behandling är det också viktigt att upplysa läkaren om att du använder pindolol, eftersom lokalbedövningsmedel för injektion kan innehålla adrenalin/epinefrin. Detta gäller även vid tandbehandling.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av

Pindolol Mylan under graviditet.


Amning

Pindolol Mylan går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Pindolol Mylan under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Några av biverkningarna, till exempel trötthet, kan i enstaka fall försämra förmågan att köra bil eller utföra precisionsarbete.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Pindolol Mylan

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

Rekommenderad dos vid högt blodtryck är 10-15 mg per dygn, på morgonen som engångsdos (1 tablett à 10 mg eller 15 mg på morgonen) eller uppdelat på en morgondos och en kvällsdos

(t ex 1 tablett à 5 mg morgon och kväll).

Rekommenderad dos vid kärlkramp i hjärtat är 1 tablett à 5 mg 3 gånger dagligen.

Rekommenderad dos vid oregelbunden hjärtrytm är 1-2 tabletter à 5 mg, eller ½-1 tablett à 10 mg, 3 gånger dagligen.

Om du använt för stor mängd av Pindolol Mylan

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du slutar att använda Pindolol Mylan

Om behandlingen skall upphöra bör dosen sänkas långsamt under 7-10 dagar, speciellt om läkemedlet tas mot kärlkramp. Rådgör med din läkare. Ändra dock aldrig själv på den dos som förskrivits.


Före en eventuell operation bör behandlingen ha upphört minst 24 timmar före ingreppet.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): 

Trötthet, huvudvärk, illamående, kräkningar och diarré. Sömnstörningar och mardrömmar.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): 

Kalla händer och fötter, lågt blodtryck med yrsel i stående ställning, långsam puls, muskelkramper, darrningar. Hudutslag, rodnad eller klåda på grund av överkänslighet. Nedstämdhet. Andfåddhet.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): 

Hjärtsvikt och hjärtpåverkan, Hallucinationer. Ökad svettning. Försämring av psoriasis. Kramp i luftrören hos astmatiker.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Pindolol Mylan ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten eller kartongen efter Utg.dat. eller EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är pindolol 5 mg, 10 mg respektive 15 mg.

 • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, pregelatiniserad stärkelse, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Läkemedlets utseende

5 mg: vita tabletter med brytskåra, diameter 7 mm, märkta PL/5 på ena sidan och G på den andra sidan.

10 mg: vita tabletter med brytskåra, diameter 8 mm, märkta P/10.

15 mg: vita tabletter med brytskåra, diameter 9 mm, märkta P/15.


Förpackningsstorlekar

5 mg: 100 tabletter i plastburk

10 mg och 15 mg: 98 tabletter i blister

Innehavare av godkännande för försäljning

Mylan AB

Box 23033

104 35 Stockholm


Denna bipacksedel ändrades senast 2018-06-28

Hitta direkt i texten
Av