FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Nezeril®

Perrigo

Nässpray, lösning 0,25 mg/ml
(Klar, färglös lösning)

Avsvällande nässpray

Aktiv substans:
ATC-kod: R01AA05
Läkemedel från Perrigo omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Nezeril

0,25 mg/ml & 0,5 mg/ml nässpray, lösning
oximetazolinhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Nezeril är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Nezeril
3. Hur du tar Nezeril
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Nezeril ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Nezeril är och vad det används för

 

Nezeril används för korttidsbehandling av nästäppa vid förkylning.


Nezeril har en snabbt avsvällande effekt vilket minskar nästäppan och därmed underlättas andningen. Effekten kommer inom några minuter och varar upp till 12 timmar.


Oximetazolinhydroklorid som finns i Nezeril kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Nezeril

Ta inte Nezeril:

 • om du är allergisk mot oximetazolinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du har kronisk inflammation i näsan med mycket torra näsgångar (rhinitis sicca eller atrofisk rinit).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Nezeril om du:

 • har hjärt-kärlsjukdomar (t.ex. kärlkramp)

 • har högt blodtryck

 • har diabetes

 • har en godartad tumör i binjuren (feokromocytom) som producerar stora mängder adrenalin och noradrenalin

 • har svårigheter att urinera och/eller har förstorad prostata

 • har ökat tryck i ögonen (grön starr med trång kammarvinkel)

 • har ökad frisättning av sköldkörtelhormon (hypertyreos)

 • använder läkemedel mot depression (tricyliska eller tetracykliska antidepressiva medel (t.ex. amitryptilin, imipramin) eller monoaminoxidashämmare) eller om du har använt sådana läkemedel under de två senaste veckorna.

Barn

Använd ej till barn under 2 år.

Andra läkemedel och Nezeril

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Det är särskilt viktigt att du nämner följande:

 • Tri- och tetracycliska antidepressiva (mot depression, t.ex. amitryptilin, imipramin). Om du tar eller har tagit dessa läkemedel under de senaste två veckorna kan ditt blodtryck ökas kraftigt (hypertensiv kris).

 • Monoaminoxidashämmare (mot depression). Om du tar eller har tagit dessa läkemedel under de senaste två veckorna kan ditt blodtryck ökas kraftigt (hypertensiv kris).

 • Betablockerare (mot högt blodtryck). Oximetazolin som finns i Nezeril  kan förändra effekten av vissa betablockerare.

 • Läkemedel med adrenalinliknande effekt (t.ex. efedrin, pseudoefedrin) eftersom de kan förstärka effekten av Nezeril.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

På grund av att det inte finns tillräckligt med information om användning av denna produkt under graviditet ska Nezeril, som en försiktighetsåtgärd, bara användas efter inrådan av läkare.

Amning


Eftersom inga studier har utförts vet man inte om Nezeril passerar över i modersmjölk.


Fertilitet

Nezeril har inga kända effekter på fertilitet.

Körförmåga och användning av maskiner

Nezeril har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


3. Hur du tar Nezeril

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos är:

Nässpray 0,25 mg/ml:

Barn 2-7 år: 1 sprayning i vardera näsborren 2-3 gånger per dygn.

Barn 7-10 år: 2 sprayningar i vardera näsborren 2-3 gånger per dygn.


Nässpray 0,5 mg/ml:

Vuxna och barn från 10 år: 2 sprayningar i vardera näsborren 2-3 gånger per dygn.


Nezeril ska inte användas mer än 10 dagar i följd och den rekommenderade doseringen ska inte överstigas. Vid användning under lång tid eller vid överdosering kan Nezeril ge nästäppa.

Bruksanvisning

Första gången du använder sprayen måste du ladda pumpen. Håll flaskan upprätt och spraya 5 gånger i luften tills det blir en jämn dusch. Om pumpen inte använts under längre tid ska den laddas igen med 3 sprayningar i luften.


Håll flaskan rakt upp med stöd av tummen på undersidan. Låt spetsen sticka upp mellan pek- och långfinger.

 1. Snyt ur näsan.
  Ta av skyddshuven.

 2. Håll sprayflaskan som bilden visar.

 3. För in spetsen i ena näsborren och pumpa det antal doser du ska ta (enligt doseringsanvisningen ovan). Gör på samma sätt i andra näsborren.

 4. Sätt på skyddshuven igen.

Då det kan vara svårt att tömma flaskan helt är den fylld med något mer än 7,5 ml.

På så sätt säkerställs att man får ut angiven mängd.

Om du har tagit för stor mängd av Nezeril

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Nezeril

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): nysningar, torrhet i mun och hals.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): oro, irritabilitet, lokal irritation i näsan, sömnstörningar hos barn.


Vid användning under lång tid kan Nezeril ge nästäppa.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Nezeril ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras med skyddshuven påsatt. Förvaras vid högst 25 °C.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är oximetazolinhydroklorid.

 • 1 ml innehåller:
  Nezeril nässpray 0,25 mg/ml: 0,25 mg oximetazolinhydroklorid. 
  Nezeril nässpray 0,5 mg/ml: 0,5 mg oximetazolinhydroklorid.

 • Övriga innehållsämnen är dinatriumedetat (E386), natriumdivätefosfatdihydrat (E339), dinatriumfosfatdihydrat (E339), natriumklorid och renat vatten.

Nezeril nässpray är fritt från konserveringsmedel. Därför är flaskan av tekniska skäl fylld till hälften.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

7,5 ml plastflaska (HDPE) med doseringsspraypump.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Perrigo Sverige AB

Box 7009

164 07 Kista


Tillverkare:

Farmaclair

440 Avenue du Général de Gaulle

14200 Hérouville-Saint-Clair

Frankrike


eller


Curida AS

Solbaervegen 5, Elverum

NO-2409

Norge


Denna bipacksedel ändrades senast 2023-05-12

Hitta direkt i texten
Av