Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Amilorid Mylan

ReceptstatusFörmånsstatus
Mylan

Tablett 5 mg
(Ljusgröna/gula tabletter, 7 mm med brytskåra, märkta AR/5 och G)

Kaliumsparande diuretikum

Aktiv substans:
ATC-kod: C03DB01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Amilorid Mylan

5 mgTabletter 

Användarinformation

Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningar på läkemedelsförpackningen.

Vad innehåller läkemedlet?

En tablett innehåller:

Verksamt ämne: amiloridhydroklorid 5 mg.
Hjälpämnen: laktosmonohydrat 70,5 mg, mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, povidon, magnesiumstearat.

Hur verkar läkemedlet?

Saltutsöndringen i njurkanalerna påverkas genom att salter som normalt skulle gått från njurarna tillbaka till blodet i stället drivs ut ur kroppen och då tar med sig vatten. Effekten blir milt urindrivande och blodtryckssänkande.

Innehavare av försäljningstillstånd/Information lämnas av

Mylan AB

Box 230 33

104 35 Stockholm

Telefon: 08-555 227 50

Telefax: 08-555 227 51

E-post: inform@mylan.se

Vad används läkemedlet för?

Amilorid Mylan används vid högt blodtryck, vätskeansamling i vävnaderna (ödem) beroende på hjärtsvikt och vätskeansamling i bukhålan på grund av skrumplever.

När skall läkemedlet inte användas?

Amilorid Mylan skall inte användas av personer som är överkänsliga mot ingående ämnen eller har akut njursvikt, svår tilltagande försämring av njur- funktionen och upphävd urinutsöndring. Amilorid Mylan skall inte heller användas om man har förhöjd kaliumhalt i blodet.

Att tänka på innan och när läkemedlet används

De som har diabetes eller nedsatt njurfunktion bör rådgöra med läkare innan behandling med Amilorid Mylan påbörjas. Vid medicinering med Amilorid Mylan bör i så fall njurfunktionen och kaliumhalten i blodet kontrolleras regelbundet.

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan tar denna medicin.

Graviditet

Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör därför med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Amilorid Mylan under graviditet.

Amning

Okänt om Amilorid Mylan går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före användning under amning.

Trafikvarning

Då yrsel och trötthet kan förekomma vid behandlingen med Amilorid Mylan bör skärpt uppmärksamhet beaktas vid t ex bilkörning eller användning av maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns maskiner.i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vad skall du undvika när du använder detta läkemedel?

Effekten av behandlingen kan påverkas om Amilorid Mylan tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Berätta för din läkare om du använder eller tänker använda andra mediciner (gäller även receptfria medel). Speciellt viktigt är det för doktorn att känna till om du redan behandlas med en s k ACE-hämmare (medel mot högt blodtryck och hjärtsvikt), andra urindrivande eller kaliumsparande mediciner, kaliumtillägg, litium (medel mot depression), vissa medel mot smärta/inflammation, eller ciklosporin och takrolimus ( sk immunusuppresiva läkemedel).

Doseringsanvisning

Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

1-2 tabletter är en vanlig dos både vid högt blodtryck och vätskeansamling beroende på hjärtsvikt.

Vad händer om Du tagit för stor dos?

Om Du fått i Dig för stora mängder av läkemedel, kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112).

Vilka biverkningar kan läkemedlet ge?

Vanliga (förekommer hos fler än en patient av 100): Aptitlöshet, svaghet, trötthet, huvudvärk, yrsel och muskelkramper. Illamående, kräkningar, diarré, förstoppning, mag- och tarmsmärtor. Kan ge rubbningar i blodets saltbalans, såsom ökad kaliumhalt, beroende på den kaliumsparande effekten.


Mindre vanliga (förekommer hos färre än en patient av 100): Yrsel när man hastigt reser sig upp, dåsighet, myrkrypningar, förvirring och nedstämdhet. Mag- och tarmblödningar, håravfall och en sänkt natriumhalt i blodet.


Sällsynta (förekommer hos färre än en patient av 1000): Kärlkramp i hjärtat, hjärtklappning, oregelbunden hjärtrytm, darrningar, nervositet och sömnlöshet. Minskad sexuell lust och impotens. Ökad törst, gasbildning, sura uppstötningar och muntorrhet (noggrann munhygien är därför viktigt). Utslag, klåda, andnöd, hosta och nästäppa. Muskelsmärtor, ökade urinmängder och urinträngningar, synstörningar och öronringningar.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Förvaring och hållbarhet

Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.

Taböetterna förvaras oåtkomligt för barn.

Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.


Senaste revision. 2009-01-15

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av