FASS logotyp
Kontakt

Amilorid Mylan

Mylan

Tablett 5 mg
Avregistreringsdatum: 2020-01-31 (Tillhandahålls ej) (Ljusgröna/gula tabletter, 7 mm med brytskåra, märkta AR/5 och G)

Kaliumsparande diuretikum

Aktiv substans:
ATC-kod: C03DB01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel: Information till användaren  

Amilorid Mylan 

5mg tabletter

amiloridhydroklorid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

-Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Amilorid Mylan är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Amilorid Mylan

3. Hur du använder Amilorid Mylan

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Amilorid Mylan ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Amilorid Mylan är och vad det används för

Amilorid Mylan innehåller den aktiva substansen amiloridhydroklorid. Amilorid Mylan används vid högt blodtryck, vätskeansamling i vävnaderna (ödem) beroende på hjärtsvikt och vätskeansamling i bukhålan på grund av skrumplever. 

Saltutsöndringen i njurkanalerna påverkas genom att salter som normalt skulle gått från njurarna tillbaka till blodet i stället drivs ut ur kroppen och då tar med sig vatten. Effekten blir milt urindrivande och blodtryckssänkande. Amilorid Mylan är ett s.k. kaliumsparande läkemedel, det betyder att saltet kalium inte utsöndras i urinen, utan blir kvar i kroppen.


Amiloridhydroklorid som finns i Amilorid Mylan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Amilorid Mylan

Använd inte Amilorid Mylan:

  • om du är allergisk mot amiloridhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du har akut njursvikt, svår tilltagande försämring av njurfunktionen och upphävd urinutsöndring.

  • om du har förhöjd kaliumhalt i blodet.

Varningar och försiktighet
Om du har diabetes eller nedsatt njurfunktion bör rådgöra med läkare innan behandling med Amilorid Mylan påbörjas. Vid medicinering med Amilorid Mylan bör i så fall njurfunktionen och kaliumhalten i blodet kontrolleras regelbundet.


Barn och ungdomar

Amilorid Mylan rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år.


Andra läkemedel och Amilorid Mylan

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Effekten av behandlingen kan påverkas om Amilorid Mylan tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Speciellt viktigt är det för läkaren att känna till om du redan behandlas med en s k ACE-hämmare (läkemedel mot högt blodtryck och hjärtsvikt), andra urindrivande eller kaliumsparande läkemedel, kaliumtillägg, litium (läkemedel mot depression), vissa läkemedel mot smärta/inflammation (s.k. NSAIDs (icke steroida antiinflammatoriska läkemedel), exempelvis ibuprofen, naproxen eller diklofenak) eller ciklosporin och takrolimus (s.k. immunsuppressiva läkemedel som t.ex. används vid organtransplantationer för att hindra att kroppen stöter bort transplanterade organ).


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör med läkare innan du använder Amilorid Mylan under graviditet.


Amning

Okänt om Amilorid Mylan går över i modersmjölk.


Körförmåga och användning av maskiner

Då yrsel, trötthet och synstörningar kan förekomma vid behandlingen med Amilorid Mylan bör skärpt uppmärksamhet beaktas vid t ex bilkörning eller användning av maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Amilorid Mylan innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel. 


3. Hur du använder Amilorid Mylan

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.


1-2 tabletter är en vanlig dos både vid högt blodtryck och vätskeansamling beroende på hjärtsvikt. Skåran är endast till för att du ska kunna dela tabletten om du har svårt att svälja den hel.


Om du använt för stor mängd av Amilorid Mylan

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Symtom vid överdosering är t.ex. yrsel, förvirring, dåsighet, blodtrycksfall, och mag-tarmbesvär.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Aptitlöshet, svaghet, trötthet, huvudvärk, yrsel och muskelkramper. Illamående, kräkningar, diarré, förstoppning, mag- och tarmsmärtor. Kan ge rubbningar i blodets saltbalans, såsom ökad kaliumhalt, beroende på den kaliumsparande effekten.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Yrsel när man hastigt reser sig upp, dåsighet, myrkrypningar, förvirring och nedstämdhet. Mag- och tarmblödningar, håravfall och en sänkt natriumhalt i blodet.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Kärlkramp i hjärtat, hjärtklappning, oregelbunden hjärtrytm, darrningar, nervositet och sömnlöshet. Minskad sexuell lust och impotens. Ökad törst, gasbildning, sura uppstötningar och muntorrhet (noggrann munhygien är därför viktigt). Utslag, klåda, andnöd, hosta och nästäppa. Muskelsmärtor, ökade urinmängder och urinträngningar, synstörningar och öronringningar.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se


5. Hur Amilorid Mylan ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är amiloridhydroklorid 5 mg

Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 70,5 mg, mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, povidon, magnesiumstearat.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ljusgröna/gula tabletter med brytskåra, diameter 7 mm. Märkta AR/5 och G.

Tryckförpackning endos: 50x1 st.

Plastburk: 100 st.

Plastburk: 250 st. (endast för sjukhusbruk/dosdispensering).


Innehavare av godkännande för försäljning

Mylan AB

Box 23033

104 35 Stockholm


Denna bipacksedel ändrades senast

2018-07-09


Hitta direkt i texten
Av