Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Minirin

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Ferring

Nässpray, lösning 0,1 mg/ml
(Klar lösning)

Antidiuretikum (vasopressinanalog)

Aktiv substans:
ATC-kod: H01BA02
Läkemedel från Ferring omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Minirin

0,1 mg/ml nässpray, lösning
desmopressinacetat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

.-

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Minirin är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Minirin
3. Hur du använder Minirin
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Minirin ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Minirin är och vad det används för

 

Det aktiva ämnet i Minirin verkar som det naturliga hormonet vasopressin och reglerar njurarnas förmåga att koncentrera urin.

Minirin används vid

 • behandling av central diabetes insipidus (hypofysrubbning som leder till kraftig törst och stora urinmängder)

 • testning av njurens förmåga att koncentrera urin.


2. Vad du behöver veta innan du använder Minirin

Använd inte Minirin

 • om du är allergisk mot desmopressinacetat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du lider av polydipsi (onormalt stort vätskeintag)

 • om du lider av hjärtsvikt och andra tillstånd som kräver behandling med vätskedrivande medel

 • om du har nedsatt njurfunktion

 • om du har låg natriumhalt i blodet

 • om du har störd hormonutsöndring (så kallad SIADH)

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Minirin:

 • - om du är 65 år eller äldre

 • - om du har risk för ökat tryck i skallen


Minirin nässpray bör endast användas då orala beredningsformer (tabletter eller frystorkade tabletter) är olämpliga.


Vid testning av njurens förmåga att koncentrera urin ska vätskeintaget begränsas till minsta möjliga för att släcka törst under perioden 1 timme före till 8 timmar efter att man har tagit Minirin.


Minirin ska användas med försiktighet vid rubbad vätskebalans. Rådgör med läkare om du i samband med akut sjukdom får rubbad balans av vätska och/eller salter i kroppen.

Andra läkemedel och Minirin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Effekten av Minirin kan förstärkas med en ökad risk för att onormalt mycket vätska stannar kvar i kroppen om det intas samtidigt som vissa läkemedel mot:

 • depression (tricykliska antidepressiva, selektiva serotoninåterupptagshämmare)

 • psykos (klorpromazin)

 • epilepsi (karbamazepin)

 • diabetes (så kallade sulfonureider t ex glibenklamid)

 • smärta och inflammation (så kallade NSAID)

Graviditet och amning

Det finns begränsad erfarenhet av användning under graviditet.

Minirin går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas.


Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Minirin har ingen eller försumbar påverkan på förmågan att köra bil och använda maskiner.

Minirin innehåller bensalkoniumklorid

Bensalkoniumklorid kan ge kramp i luftrören.


3. Hur du använder Minirin

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.


Diabetes insipidus: Rekommenderad dos för vuxna är 1-2 sprayningar 1-2 gånger dagligen.


Testning av njurens förmåga att koncentrera urin: Dosering och provtagning sker enligt instruktion på kliniken. Vätskeintaget ska begränsas, se Varningar och försiktighet.


Användning för barn

Minirin nässpray används hos barn med central diabetes insipidus och för testning av njurens förmåga att koncentrera urin.


Bruksanvisning

Innan Minirin nässpray används första gången, måste pumpen fyllas genom att trycka 4 gånger eller tills en jämn dusch erhålls. När sprayen inte använts under den senaste veckan måste pumpen fyllas på nytt genom att trycka en gång eller tills en jämn dusch erhålls.


VIKTIGT! Den nedre delen av pumpslangen måste alltid vara

nedsänkt i vätskan då du använder sprayen (se figur A).

Håll sprayflaskan som bilden visar

Vid minsta tvekan huruvida korrekt dos administrerats, ska ingen ytterligare spraydos ges förrän vid nästa doseringstillfälle. Hos små barn ska administreringen övervakas av en vuxen för att säkerställa korrekt dosering.

Ta av skyddshylsan
Håll sprayflaskan som bilden visar
 

Ta av skyddshylsan

Håll sprayflaskan som

bilden visar

 
Hur man sprayar
Upprepning av sprayning i andra näsborren
Sätt på skyddshylsan. Förvara sprayen stående,

Luta huvudet en aning bakåt.

För spetsen rakt in i

näsborren enligt bild 3

Håll andan och spraya en gång.

Om du är ordinerad mer

än en dos, upprepa

sprayningen i den andra

näsborren. För varje

ytterligare dos, växla

näsborre och upprepa

enligt bruksanvisningen

Sätt på skyddshylsan.

Förvara alltid spray-

flaskan stående

Om du använt för stor mängd av Minirin 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Minirin

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Om vätskeintaget inte begränsas enligt anvisningarna ovan kan onormalt mycket vätska ansamlas i kroppen, vilket kan leda till huvudvärk, illamående/kräkningar, viktökning och i allvarliga fall kramper.


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

Nästäppa, rinnsnuva, ökad kroppstemperatur.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Sömnlöshet, humörsvängningar, mardrömmar, nervositet, aggressivitet, huvudvärk, magkatarr, illamående, magont, näsblödning, övre luftvägsinfektioner.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Låg natriumhalt i blodet (hyponatremi), kräkning.


Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Överkänslighetsreaktion med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall, uttorkning, förvirring, kramper, koma, yrsel, sömnighet, höjt blodtryck, andnöd, diarré, klåda, hudutslag, nässelutslag, muskelkramper, trötthet, uppsvälldhet, bröstsmärta, frossa, viktökning.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Minirin ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25°C.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är desmopressinacetat. En ml innehåller 0,1 mg desmopressinacetat.

 • Övriga innehållsämnen är bensalkoniumklorid (konserveringsmedel) 0,1 mg/ml, citronsyra (E 330), dinatriumfosfat, natriumklorid och vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Sprayflaska med manuell dospump.


Förpackningstorlekar:

2,5 ml, 5 ml, 3x5 ml, 6 ml och 3x6 ml


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Ferring Läkemedel AB

Box 4041

203 11 Malmö

040-691 69 00


Tillverkare

Ferring GmbH

Wittland 11

241 09 Kiel

Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast 2014–06–23

Hitta direkt i texten
Av