Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Rabies-Imovax

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Sanofi AB

Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension 2,5 IU
(Tillhandahålls för närvarande ej) (klar röd till purpurröd och fri från partiklar)

Vaccin mot rabies

ATC-kod: J07BG01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Sanofi AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Rabies-Imovax

2,5 IU Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension
Vaccin mot rabies (inaktiverat)

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Rabies-Imovax är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du får Rabies-Imovax
3. Hur du använder Rabies-Imovax
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Rabies-Imovax ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Rabies-Imovax är och vad det används för

 

Rabies-Imovax är ett vaccin som ges för att förebygga rabies och för förbehandling efter exponering av rabiessmitta, oberoende av ålder.


Rabies-Imovax är ett vaccin som innehåller en mycket liten mängd inaktivt rabiesvirus. Då Rabies-Imovax ges, börjar det kroppsegna försvarssystemet producera antikroppar som skyddar mot rabies.


Om du eller ditt barn har utsatts för rabies, avgör läkare eller sjukskötare om du eller barnet ska vaccineras.


Om du eller ditt barn har hög risk att utsättas för rabiessmitta inom en nära framtid, ger läkare eller sjukskötare kanske en serie vaccinationer med Rabies-Imovax för att förebygga eventuellt insjuknande i rabies.


2. Vad du behöver veta innan du får Rabies-Imovax

Ta inte Rabies-Imovax om du eller ditt barn

 • är allergisk (överkänslig) mot den aktiva substansen eller mot något av övriga innehållsämnen i Rabies-Imovax

 • har fått en allergisk reaktion efter vaccination med Rabies-Imovax

 • är sjuk och har hög feber eller någon akut sjukdom. Vaccinationen ska uppskjutas tills du eller ditt barn har tillfrisknat.

Eftersom rabies är en allvarlig sjukdom, kan det hända att läkaren beslutar att ge vaccinationen trots att någon av ovan nämnda punkter gäller för dig eller ditt barn.

Varningar och försiktighet

Tala om för läkare eller sjuksköterska:

 • om du eller ditt barn är allergisk (överkänslig) mot neomycin eller betapropiolakton, som används vid produktionen av vaccinet. Små mängder av dessa ämnen kan finnas i vaccinet.

 • om du eller ditt barn har haft vaccinationsreaktioner. Din läkare avgör om vaccinations­programmet ska fortgå för din eller ditt barns del och kan remittera dig eller barnet för blodprov för att utreda om du eller barnet har tillräckligt skydd mot rabies.

 • om du eller ditt barn har blödarsjuka eller lågt antal blodplättar (tillstånd som kännetecknas av att man lätt får blåmärken eller blödningar), eftersom stickstället kan blöda.

 • om du använder immunförsvarshämmande läkemedel (t.ex. kortikosteroider) eller har nedsatt immunförsvar. Sådana situationer kan påverka antikroppssvaret på vaccinationen. Antikroppstest bör därför alltid göras på patienter som får immunförsvarshämmande behandling eller patienter med försvagat immunförsvar.

 • om ditt barn är yngre än 1 år.


Läkaren eller sjuksköterskan avgör om du eller ditt barn ska vaccineras eller inte.

Andra läkemedel och Rabies-Imovax

Steroider och andra läkemedel som hämmar immunsystemets funktion kan försvaga vaccinets effekt (se avsnitt Varningar och försiktighet). Läkaren kan remittera dig eller ditt barn för blodprov 2–4 veckor efter vaccinationen för att kontrollera att vaccinet fungerar.


Om immunoglobulin mot rabies ska ges samtidigt med vaccinet Rabies-Imovax, får dessa preparat inte dras upp i samma spruta eller injiceras på samma ställe.


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du eller ditt barn tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Graviditet och amning

Tala om för läkaren om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller ammar.

Det finns endast begränsat med information om användningen av detta vaccin för gravida kvinnor. Läkaren avgör om du ska vaccineras eller inte.


Det är okänt om Rabies-Imovax går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkaren om vaccination med Rabies-Imovax om du ammar.


Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Vaccinet har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon eller att använda maskiner.


3. Hur du använder Rabies-Imovax

Läkaren eller sjukskötaren ger Rabies-Imovax i form av en injektion.


Dosering

Vaccindosen beror på

 • om du eller ditt barn tidigare har vaccinerats med rabiesvaccin eller inte

 • om du eller ditt barn har exponerats för ett rabiessmittat eller eventuellt rabiessmittat djur


A) Dosering före exposition för rabies (förebyggande/föregår exponering)


Tre vaccinsprutor (1 milliliter) ges på olika dagar.

Injektion

Tidpunkt för sprutan

Dag

Första

Första vaccindosen

0

Andra

7 dagar efter den första vaccindosen

7

Tredje

21 eller 28 dagar efter första sprutan

21 eller 28


För att förstärka skyddet ges en extra dos, så kallad boosterdos efter 1 år och därefter en boosterdos vart femte år. Personer med hög risk för att utsättas för rabiessmitta bör genomgå testning av antikroppar.


B) Dosering då du eller ditt barn har fått de tre ovan nämnda injektionerna och utsatts för ett rabiessmittat eller eventuellt rabiessmittat djur:


Omedelbart efter exponering måste sår, bett och skråmor behandlas. De första hjälpen­åtgärder som rekommenderas innebär grundlig och omedelbar sköljning av såren samt tvätt med tvål, vatten eller povidonjod i åtminstone 15 minuter.


Två vaccinsprutor ges på olika dagar.

Injektion

Tidpunkt för sprutan

Dag

Första

Snarast möjligt

0

Andra

Efter 3 dagar

3


C) Dosering då du eller ditt barn inte har skydd mot rabies (inte har blivit vaccinerade) men har utsatts för ett rabiessmittat eller eventuellt rabiessmittat djur:


Om du eller ditt barn inte tidigare har fått Rabies-Imovax vaccin, kan läkaren eller sjuksköterskan också ge dig eller barnet humant rabiesimmunoglobulin i form av en spruta i samband med den första vaccindosen. Detta ämne hjälper genast mot rabiesinfektion.


Fem sprutor ges på olika dagar.

Injektion

Tidpunkt för sprutan

Dag

Första

Snarast möjligt

0

Andra

3 dagar efter den första sprutan

3

Tredje

7 dagar efter den första sprutan

7

Fjärde

14 dagar efter den första sprutan

14

Femte

28 dagar efter den första sprutan

28


Hur vaccinet ges

Läkaren eller sjukskötaren förbereder vaccinet omedelbart före injektionen.

Vaccinet ges som en injektion i en muskel (intramuskulärt), inte i en ven (intravenöst).

4. Eventuella biverkningar

Följande biverkningar kan förekomma efter vaccination med Rabies-Imovax.


Mycket vanliga (kan förekomma hos mer än 1 person av 10): huvudvärk, smärta vid stickstället, rodnad, svullnad och blåmärke på stickställe, illamående, muskelvärk, svullna körtlar (adenopati), allmän sjukdomskänsla.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 person av 10): allergiska reaktioner som kan vara associerade med nässelutslag och utslag och/eller andningssymtom, som andnöd och pipande andning, klåda vid stickstället, feber och frossbrytningar, yrsel, magont, kräkningar, diarré, ledvärk.


Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)): allvarliga allergiska reaktioner som kan leda till akuta besvär med lågt blodtryck, snabb, ytlig andning, snabb hjärtrytm och svag puls, kall, fuktig hud, yrsel och som kan leda till kollaps (anafylaktiska reaktioner); ledvärk med eller utan svullnad eller stelhet, hudutslag, feber, svullna lymfkörtlar, muskelvärk (symptom på serumsjuka); avvikelser i förnimmelse av beröring, smärta, värme och kyla (parestesier); nervskada, kramper, hjärninflammation och en känsla av kraftlöshet.


Hos mycket prematura barn (födda i eller före graviditetsvecka 28) kan apné förekomma.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Rabies-Imovax ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i kylskåp (2°C–8°C). Får ej frysas. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter (EXP).

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Observera att den som ska vaccineras måste tala om för läkaren eller sjukskötaren om den någonsin haft en allergisk reaktion mot nedannämnda substanser.

 • Den aktiva substansen är inaktiverat rabiesvirus (virusstam Wistar PM/WI-38 1503-3M), 2,5 IU per dosen (1 ml)

 • Övriga innehållsämnen är humanalbumin och vatten för injektioner


Vaccinet kan innehålla mycket små mängder av betapropiolakton och av antibiotikumet neomycin som används vid produktionen av vaccinet.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Rabies-Imovax levereras i en förpackning med engångsspruta av glas som har fyllts med 1 ml vatten för injektion (utan tillsatsämnen) och en injektionsflaska av glas som innehåller en dos vaccin i form av frystorkat pulver. Pulvret innehåller en mindre mängd fenolrött. Då vattnet för injektioner tillsätts till det frystorkade vaccinet, ändras dess färg till rosa. Förpackningen innehåller en eller två separata nålar eller är utan nål.

Vaccinet Rabies-Imovax finns att få i singelförpackning.


Eventuellt kommer inte alla förpackningstyper att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Sanofi Pasteur Europe

14 Espace Henry Vallée

69007 Lyon

Frankrike


Tillverkare

Sanofi Pasteur

Campus Merieux

1541 Avenue Marcel Merieux

FR-69280 Marcy l’Etoile

Frankrike


Lokal representant:

Sanofi AB

Box 30052

104 25 Stockholm

Tel: +46 8-634 50 00


Denna bipacksedel ändrades senast 2019-01-15

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

 • Rekommendationer för tidpunkter för injektion måste följas noggrant.

 • Särskilda instruktioner för Luer lok–sprutan:

  • Håll i sprutskyddet med ena handen (undvik att röra vid sprutans kolv eller cylinder) och ta bort sprutspetslocket genom att skruva det motsols.

  • Fäst nålen i sprutan genom att försiktigt skruva i nålen medsols tills du känner ett lätt motstånd.

Särskilda instruktioner för Luer lok™ –sprutan

Håll i sprutskyddet med ena handen (undvik att röra vid sprutans kolv eller cylinder) och ta bort sprutspetslocket genom att skruva det motsols.


Beredning av vaccin: Tillsätt lösningsmedlet i injektionsflaskan med pulver. Skaka försiktigt tills en homogen suspension erhålls. Suspensionen ska vara klar eller något opalescent, röd till purpurröd. Dra upp suspension från injektionsflaskan till sprutan. Avlägsna beredningsnålen och ersätt den med en nål för intramuskulär injektion. Färdigställt vaccin skall användas omedelbart. Vaccinet ska inspekteras visuellt för partiklar innan det ges.

Hitta direkt i texten
Av