Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Vissa förpackningar receptfria

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Mycosporan

ReceptstatusFörmånsstatus
Bayer

Kräm 1 %
(Tillhandahålls för närvarande ej) (Vit ogenomskinlig kräm)

Antimykotikum med brett spektrum

Aktiv substans:
ATC-kod: D01AC10
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Bayer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Mycosporan 1% kräm


bifonazol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Mycosporan 1% kräm är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Mycosporan 1% kräm
3. Hur du använder Mycosporan 1% kräm
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Mycosporan 1% kräm ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Mycosporan 1% kräm är och vad det används för

 

Mycosporan kräm har en svampdödande effekt.

Mycosporan används mot fotsvamp.

ordination från läkare kan Mycosporan även användas mot andra svampinfektioner på huden.


Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 veckor.


2. Vad du behöver veta innan du använder Mycosporan 1% kräm

Använd inte Mycosporan 1% kräm

  • om du är allergisk mot den aktiva substansen eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Mycosporan kräm.

  • om du tidigare har haft någon överkänslighetsreaktion vid behandling med andra liknande svampmedel (t ex ekonazol, klotrimazol eller mikonazol).

Undvik att få krämen i ögonen. Ska inte sväljas.

Barn och ungdomar

Mycosporan bör ej ges till barn under 10 år utan läkares ordination. Detta på grund av att det inte finns tillräckligt med data för använding av barn under 10 år.

Andra läkemedel och Mycosporan 1% kräm

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Det har inte gjorts några studier på gravida kvinnor som har behandlats med Mycosporan kräm. Eftersom det är okänt vilken påverkan Mycosporan kräm kan ha på ditt ofödda barn, bör Mycosporan kräm användas med försiktighet om du är gravid.


Amning

Det är inte känt huruvida bifonazol övergår i bröstmjölk.

Rådfråga din läkare eller apotekspersonal innan du påbörjar behandlingen.

Under amningsperioden ska bifonazol inte appliceras på bröstpartiet.


Fertilitet

Djurstudier har inte visat någon påverkan på manlig eller kvinnlig fertilitet.

Körförmåga och användning av maskiner

Mycosporan har ingen eller obetydlig påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner.


Mycosporan kräm innehåller cetostearylalkohol som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).


3. Hur du använder Mycosporan 1% kräm

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos är:


Behandling av fotsvamp: Före behandling skall fötterna tvättas och torkas noggrant, speciellt mellan tårna.

Vuxna: Krämen påstrykes tunt en gång dagligen (förslagsvis på kvällen) på de angripna områdena samt gnids in väl. En liten mängd kräm är oftast tillräcklig för att behandla ett område lika stort som en handflata. Behandlingen skall fortsätta även efter det att de akuta symtomen har avtagit och normalt omfatta 3 veckor.


Behandling av övriga svampinfektioner:

Mycosporan används enligt läkares föreskrift.

Observera att läkare kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på etiketten på läkemedelsförpackningen.


Om du upplever att effekten av Mycosporan är för stark eller för svag, vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

Om du använt för stor mängd av Mycosporan 1% kräm 

Om du använt för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (fler än 1 patient av 100): Hudirritation, rodnad, fjällande hud, brännande känsla i huden.


Mindre vanliga (färre än 1 patient av 100 men fler än 1 patient av 1000): Hudinflammation, eksem, klåda, hudutslag, blåsor.


Har förekommit (förekommer hos okänt antal patienter): Smärta (vid administreringsstället), ödem (vid administreringsstället), nässelutslag, torr hud, uppmjukad hud.


Om du observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel tala om det för din läkare eller apotekspersonal.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Mycosporan 1% kräm ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är: bifonazol.

  • Övriga innehållsämnen hjälpämnen är: sorbitanstearat, polysorbat 60, cetylpalmitat, cetostearylalkohol, oktyldodekanol, bensylalkohol och vatten.

Mycosporan kräm missfärgar ej kläder eller hud. Krämen kan lätt tvättas bort med vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

15 g och 35 g (tub).


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Krämen är vit och utan lukt.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning: Bayer AB, Box 606, 169 26 Solna. Tel 08-508 223 00


Tillverkare: Kern Pharma, S.L. Terassa, Spanien


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-04-19

Hitta direkt i texten
Av